Actiepunt 2: Transparantie financiën decentrale politieke partijen
Geplaatst op 03 dec 2018
Actiehouder: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, In samenwerking met: diverse landelijke en lokale partijen
Het 3e actieplan Open Overheid maakt deel uit van het Plan van Aanpak Versterking Lokale Democratie en Bestuur.
ProDemos heeft op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in dit kader een verkennend onderzoek naar de ondersteuningsbehoefte van lokale partijen uitgevoerd.

Uit dit onderzoek komt naar voren dat 1/3e van de respondenten behoefte heeft aan ondersteuning op het terrein van relevante wet- en regelgeving, waaronder de Wet financiering politieke partijen.
ProDemos heeft ook gevraagd naar de gewenste vorm van de ondersteuning.
Ruim 70% van de respondenten gaf aan dat zij graag informatie op een website willen vinden, een app werd door 20% van de respondenten genoemd.
BZK zal de resultaten van het onderzoek benutten bij de ontwikkeling van het ondersteuningsinstrument.
Hier zal op korte termijn een begin mee worden gemaakt.

Geplaatst op 28 feb 2019
Op 25 januari is de kabinetsreactie op de evaluatie van de Wet financiering politieke partijen naar de Tweede kamer gestuurd.
In deze brief heeft het kabinet kenbaar gemaakt dat zij het standpunt van de Evaluatie- en Adviescommissie Wet financiering politieke partijen dat decentrale politieke partijen een eigenstandige benadering verdienen deelt.
De vraagstukken van de subsidiëring van decentrale politieke partijen en de regelgeving over de overige inkomsten van decentrale politieke partijen zullen daarom worden betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwe Wet op de politieke partijen.
De minister van BZK gaat de komende periode werken aan de ontwikkeling van deze wet.
De ontwikkeling van het ondersteuningsinstrument voor de transparantie van de financiering van decentrale politieke partijen wordt hierbij betrokken.

Bekijk hier de kabinetsreactie op de evaluatie van de Wfpp.

Geplaatst op 25 apr 2019
In 2018 ontving ProDemos van BZK subsidie om in samenwerking met lokale politieke partijen een ondersteuningsstructuur voor lokale politieke partijen op te zetten.
Op 18 februari 2019 werd in het kader daarvan het Kennispunt Lokale Politieke Partijen gelanceerd.
Op de website van dit Kennispunt staat veel informatie voor en over lokale politieke partijen.
Zo ook over de financiën: bijvoorbeeld informatie en voorwaarden over de transparantie van financiering bij ANBI-instellingen.
Verder tref je bij het Kennispunt voorbeelden van hoe (lokale) politieke partijen aan financiering kunnen komen.
Bij het Kennispunt kwamen tot nu toe nog geen vragen binnen over de transparantie van de financiering.

In 2018 organiseerde BZK samen met vertegenwoordigers van lokale politieke partijen verschillende regionale bijeenkomsten.
In deze open gesprekken ging het over de ondersteuningsbehoefte van lokale politieke partijen.
Tijdens de bijeenkomsten kwam het onderwerp transparantie van de financiering van politieke partijen in het decentraal bestuur niet expliciet aan de orde.
Wel is vanuit de aanwezigen aandacht gevraagd voor de financiële gelijkberechtiging van lokale politieke partijen.

Geplaatst op 28 jun 2019
In de tweede helft van 2018 en in 2019 heeft ProDemos ten behoeve van het Kennispunt Lokale Politieke Partijen trainingsbijeenkomsten georganiseerd in gemeenten.
Tijdens deze bijeenkomsten is onder andere input opgehaald over de wijze waarop lokale politieke partijen hun financiële huishouden vormgeven.
Mede op basis van deze input ontwikkelt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in samenwerking met ProDemos een trainingsmodule over transparantie over financiën.
Deze module zal op de website van het Kennispunt geplaatst worden.


Bronnen:
Open-Overheid.nl (1) op 14 juli 2019.
Open-Overheid.nl (2) op 14 juli 2019.
Open-Overheid.nl (3) op 14 juli 2019.
Open-Overheid.nl (4) op 14 juli 2019.