Actiepunt 8: Pilot ‘Open by Design’
Geplaatst op 03 dec 2018
Actiehouder: Programma ‘Rijk aan informatie’, in samenwerking met: Instituut Maatschappelijke Innovatie (IMI)
De pilot ‘Open by design’ is voortvarend van start gegaan.
In de zomer en het najaar van 2018 vonden er 6 workshops plaats in het kader van de pilot bij OCW, directie Kennis.
Daarbij zijn verschillende thema’s en informatiecategorieën met dossierhouders en ICT-ers in kaart gebracht:
beleidsproces (Archiefwet), Wob-verzoeken, ADR-rapporten, woonhuissubsidies Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en hotspot VMBO Maastricht.
Telkens stonden daarbij de vragen centraal: Welke mogelijkheden zijn er rond dit thema om te werken met ‘Open by Design’?
Hoe kunnen we de afweging over openbaarheid inregelen in het primair proces?
Is het mogelijk om ‘persoonlijke beleidsopvattingen’ te scheiden van overige informatie?
Bij OCW zal op basis van een ‘Lessons Learned’ document besluitvorming plaatsvinden over implementatie van Open by Design principes in het nieuwe DMS.

Parallel aan dit traject is voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk een quick scan uitgevoerd naar de stand van zaken rond Open Overheid en de kansen voor Open by Design.
Ten slotte heeft het programma Rijk aan Informatie (RAI) enkele bijeenkomsten georganiseerd, onder meer over standaarden en mogelijke aansluiting op het E-depot.
De komende maanden wordt door RAI gewerkt aan een whitepaper over actieve openbaarheid.
IMI ondersteunt de verschillende trajecten.
Deelname van andere overheden is nog mogelijk.

Geplaatst op 28 feb 2019
Begin 2019 werd een nieuwe versie van de Wet open overheid (Woo) naar de Tweede Kamer gestuurd.
Actieve openbaarheid vormt een belangrijk onderdeel van deze nieuwe wet.
Het Meerjarenplan Verbetering Informatiehuishouding is als bijlage bij deze wet aan de Kamer aangeboden en bevat een aantal acties die gericht zijn op ‘Open by design’.
Denk daarbij aan het anders inrichten van werkprocessen, het inregelen van openbaarheid en het in sjablonen scheiden van openbare informatie en vertrouwelijke informatie.
De resultaten van de verkenning ‘Open by design’ van het ministerie van OCW zijn ook beschikbaar.
Deelname van andere overheden is nog mogelijk.
Meer informatie: g.enthoven@imi.nu

Zie ook:
Open by Design | Observaties en conclusies pilot OCW(pdf)
Meerjarenplan verbetering informatiehuishouding (pdf)

Geplaatst op 25 apr 2019
De actiehouder van dit actiepunt geeft aan dat de update uit februari nog voldoet:

Begin 2019 werd een nieuwe versie van de Wet open overheid (Woo) naar de Tweede Kamer gestuurd.
Actieve openbaarheid vormt een belangrijk onderdeel van deze nieuwe wet.
Het Meerjarenplan Verbetering Informatiehuishouding is als bijlage bij deze wet aan de Kamer aangeboden en bevat een aantal acties die gericht zijn op ‘Open by design’.
Denk daarbij aan het anders inrichten van werkprocessen, het inregelen van openbaarheid en het in sjablonen scheiden van openbare informatie en vertrouwelijke informatie.
De resultaten van de verkenning ‘Open by design’ van het ministerie van OCW zijn ook beschikbaar.
Deelname van andere overheden is nog mogelijk.
Meer informatie: g.enthoven@imi.nu

Zie ook:
Open by Design | Observaties en conclusies pilot OCW (pdf)
Meerjarenplan verbetering informatiehuishouding (pdf)

Geplaatst op 28 jun 2019
Het projectplan over actieve openbaarheid van het Rijksprogramma Duurzaam Digitale Informatiehuishouding is op 23 mei goedgekeurd door de stuurgroep.
Op 11 juni vond een bijeenkomst plaats waarbij verschillende departementen (OCW, VWS, EZK, LNV en SZW) korte presentaties hielden over hun aanpak van actieve openbaarheid en Open by Design.
Bij het ministerie van LNV is een eerste bijeenkomst gehouden over de inzet van Open by Design bij de ontwikkeling van zogenaamde Positief-lijsten (welke dieren mogen als huisdier worden gehouden).
Rond dit dossier worden veel Wob-verzoeken ingediend en de inzet van Open by Design kan de afhandeling van deze informatieverzoeken makkelijker maken.

Meer informatie: g.enthoven@imi.nu

Zie ook:
Open by Design | Observaties en conclusies pilot OCW (pdf)
Meerjarenplan verbetering informatiehuishouding (pdf)


Bronnen:
Open-Overheid.nl (1) op 14 juli 2019.
Open-Overheid.nl (2) op 14 juli 2019.
Open-Overheid.nl (3) op 14 juli 2019.
Open-Overheid.nl (4) op 14 juli 2019.