U bevindt zich in
GDI Wet Digitale Overheid
Dwarsligger
Menu terugstartDigitale DienstverleningDigitale OverheidGDI Artikel 2GDI volgens WikipediaGenerieke Digitale Infrastructuur (GDI)Opmerkingen VNG 29-03-2017Opmerkingen VNG 31-08-2017Voorstel naar Raad van StateWet Digitale Overheid-1Wet Digitale Overheid-2Wet Generieke Digitale InfrastructuurWetgeving GDIWetsvoorstelWetsvoorstel (pdf)

Opmerkingen VNG 31-08-2017

Ministerie van BZK
T.a.v.
dhr. mr. S.R. Klaassen
Postbus 20011
2500 EA 'S-GRAVENHAGE
Datum 25 september 2017
Ons kenmerk COS/U201700707
Telefoon (070) 373 8341

Onderwerp: VNG-reactie Wet GDI

Geachte heer Klaasen,
Op 31 augustus 2017 heeft u de VNG per brief (kenmerk 2017-0000417535) geïnformeerd dat u de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een aangepast wetsvoorstel GDI heeft toegestuurd.
In uw brief biedt u ons de mogelijkheid om uiterlijk 27 september 2017 te reageren op dit wetsvoorstel.
Van deze mogelijkheid maken wij bij dezen graag gebruik.
Enkele ingebrachte aandachtspunten bij de Internetconsultatie ten aanzien van de Wet GDI zijn in het wetsvoorstel niet gehonoreerd, daar zijn enkele nieuwe gezichtspunten aan toegevoegd.
Middels deze brief wijzen wij u graag op de wensen die gemeenten nu nog hebben.
De VNG heeft haar reactie hiervoor afgestemd met gemeentelijke koepels zoals de Vereniging van Directeuren Publieksdiensten, de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken, IMG100.
000+ en de VIAG.
Gemeenten onderkennen de noodzaak van wettelijke regeling van de digitale overheid en hebben in hun bijdrage aan de uitgangspuntenbrief 1 de verwachting uitgesproken dat de Wet GDI het verplichtende bestuurlijke en juridische (interoperabiliteits)kader zal zijn.
Een kader dat in algemene zin de rechten, plichten en bevoegdheden met betrekking tot digitale overheidsinformatie en overheidsdienstverlening regelt en de basis legt onder standaarden en voorzieningen.
Op deze basis moet uniform, veilig, betrouwbaar en efficiënt berichten-, informatie- en transactieverkeer mogelijk zijn tussen overheden, burgers, ondernemers (waaronder ook kleine zelfstandigen zonder personeel) en maatschappelijke instellingen (verenigingen en stichtingen).
Gemeenten zagen de Wet GDI tegemoet als een kader- of aanbouwwet die – gefaseerd – alle onderdelen en aspecten van de digitale overheid zal regelen.
Wij hebben bij herhaling aangedrongen op beëindiging van de vrijblijvendheid door strakke regie vanuit één centraal gezag dat tot aansluiting op de GDI- voorzieningen en tot het toepassen van standaarden, kan verplichten.
Verder hebben gemeentenaangedrongen op het concentreren van de financiële middelen voor de GDI-voorzieningen bij één bewindspersoon.
Gemeenten pleiten unaniem voor realisering van een robuuste, goed werkende digitale infrastructuur als basis voor vernieuwing en innovatie op alle beleidsterreinen en voor een overheid die burgers en bedrijven, snelle en optimale dienstverlening garandeert.
De digitale infrastructuur vraagt om samenwerking en eensgezindheid op basis van visie en vertrouwen.
De Wet GDI die er nu ligt, zien wij als een begin, maar het is bij lange na niet genoeg.
Vanuit deze verwachtingen en ontwikkelingen hebben gemeenten naar het ontwerp Wet GDI gekeken, en stellen het volgende vast: Conclusie Een groot aantal wensen van gemeenten is nog niet meegenomen in de Wet GDI.
De realisatie van een infrastructuur en interoperabiliteit zijn essentiële randvoorwaarde waarvoor de Wet GDI kaders had moeten bieden.
Wij betwijfelen of Wet GDI voldoende krachtige doorzettings- en sturingsmogelijkheden biedt om noodzakelijke interoperabiliteit te realiseren en gelijke tred te laten houden met technologische en maatschappelijke ontwikkelingen.
Hoewel wij begrijpen dat de eerste tranche van de Wet GDI op korte termijn een wettelijke basis moet leggen onder een aantal voorzieningen, kunnen wij nog geen definitief oordeel geven over de uiteindelijke regelgeving zoals die in nadere AMvB’s en ministeriële besluiten en in volgende tranches tot stand zal komen.
Zo kunnen wij niet beoordelen wat voor de langere termijn de maatschappelijke effecten zullen zijn of de (digitale) dienstverlening aan burgers en ondernemers en de samenwerking met maatschappelijke ketenpartners werkelijk innovatief, beter, sneller en betrouwbaarder zal worden.
Met vriendelijke groet,
Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Bron: VNG (pdf) op 10 januari 2018.


Valid HTML 5.0 Valid CSS
© 2018 dwarsligger.org/
overname met bronvermelding is toegestaan.
Pagina grootte: 14945 bytes.
Gemaakt met Ron's Webber versie 180313a.
Pagina gemaakt in 0.059 seconden,
Pagina aangepast op 15 March 2018 14:56:58.