U bevindt zich in
Hackers en Hacken
Dwarsligger
Menu terugstartComputer CriminaliteitComputerkrakerComputervredebreukCybercrimeHacker

Computer Criminaliteit

Computercriminaliteit, cybercriminaliteit of cybercrime is criminaliteit met ICT als middel én doelwit.
De meeste telefoons en bankpassen bevatten computerchips, die kunnen eveneens worden gemanipuleerd door cybercriminelen.
Maar ook bedrijfssystemen, moderne auto’s en chipkaarten zijn vatbaar voor cybercrime.
Voor het plegen van cybercriminaliteit gebruiken criminelen speciale apparatuur en software.
Daarom hanteert de politie voor de opsporing van cybercriminaliteit op haar beurt ook geavanceerde middelen en technieken.

Cybercriminaliteit betreft onder andere terrorisme, fraude en kinderporno en duikt sinds de jaren tachtig op wegens de doorbraak van de communicatie- en informatietechnologie.
In 2001 ondertekenden de lidstaten van de Raad van Europa, de Verenigde Staten, Canada, Japan en Zuid-Afrika het zogenaamde cybercrimeverdrag of, in het Engels de Convention on Cybercrime.

Inhoud Definitie
Computercriminaliteit kan zowel in brede als in enge zin gedefinieerd worden. Bij de brede definitie is de rol van computers of netwerk een onderdeel van het misdrijf.
Het nadeel is het feit dat er onbedoeld allerlei 'gewone' misdrijven van toepassing zijn, doordat die toevallig met een computer gepleegd zijn.
Bij het inbreken in een computernetwerk is het gebruik van ICT essentieel, dit is niet mogelijk zonder computers en netwerken.
Ook het verstoren van de werking van een computer of het vernielen van elektronische gegevens wordt beschouwd als computercriminaliteit.

Computercriminaliteit wordt ook omschreven als het gebruik van cyberspace voor criminele doeleinden.
Dit is echter een te beperkte omschrijving.

Voorbeelden
Computercriminaliteit kent vele vormen.
Vaak worden deze vormen aangeduid met de voorvoeging van "cyber" of de letter "e", bijvoorbeeld cyberpesten of e-fraude.

Voorbeelden van computercriminaliteit zijn: Wetgeving
België
Het Belgisch recht wordt bepaald door de Wet van 10 april 1990 tot Regeling van de Private Veiligheid, gewijzigd door de wetten van 18 juli 1997, 9 juni 1999, 10 juni 2001 en 7 mei 2004.
Vanaf de millenniumwisseling ontstond aandacht voor computercriminaliteit, met als gevolg de invoering van de Wet van 28 november 2000 inzake informaticacriminaliteit.

De wet beschrijft vier misdrijven die betrekking hebben op computercriminaliteit: In 2001 werd het verdrag inzake de bestrijding van strafbare feiten verbonden met elektronische netwerken (cybercrimeverdrag) ondertekend door 38 staten, waaronder België.
Sinds 2001 is in het Belgische Strafwetboek een nieuw hoofdstuk van toepassing: "Boek II, Titel IXbis: misdrijven tegen de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informaticasystemen en van de gegevens die door middel daarvan worden opgeslagen, verwerkt of overgedragen".

Nederland
De Nederlandse wetgeving op het gebied van computercriminaliteit is tot stand gekomen vanaf de jaren 1980 en is sindsdien herhaaldelijk aangepast.

Met de Wet computercriminaliteit, in werking getreden op 1 maart 1993, is het Wetboek van Strafvordering aangevuld met bevoegdheden op het gebied van onderzoek van geautomatiseerde werken en zijn specifieke strafbepalingen, zoals computervredebreuk toegevoegd aan het Wetboek van Strafrecht.

De eerste voorstellen om de vorige wet aan te passen, dateerden al uit 1998, maar de wetswijzigingen liepen nogal wat vertraging op.
In 1999 werd een wetsvoorstel Computercriminaliteit II ingediend bij de Tweede Kamer, met diverse aanpassingen en uitbreidingen.
De behandeling van dit wetsvoorstel werd echter opgeschort omdat binnen de Raad van Europa het verdrag inzake de bestrijding van strafbare feiten verbonden met elektronische netwerken (cybercrimeverdrag) werd ontwikkeld, dat op 23 november 2001 door dertig landen werd ondertekend en dat op 1 juli 2004 van kracht werd voor de deelnemende landen.
Het verdrag werd door Nederland op 23 november 2001 ondertekend en op 16 november 2006 geratificeerd, en voor Nederland op 1 maart 2007 in werking getreden.
Tegelijk met dit wetsvoorstel was een wetsvoorstel ter implementatie van de verdragsbepalingen op 22 maart 2005 bij de Tweede Kamer ingediend, als nota van wijziging bij het wetsvoorstel Computercriminaliteit II en gebaseerd op een eerder ontwerpvoorstel Aanpassing aan het Cybercrimeverdrag uit februari 2004.
De Wet computercriminaliteit II werd op 30 mei 2006 aangenomen door de Eerste Kamer en trad, met uitzondering van één artikellid, in werking op 1 september 2006.

Trb. 2002, 18 bevat op de even pagina's de Engelse tekst en op de oneven pagina's de Franse tekst; vervolgens in het Nederlands gegevens zoals de lidstaten die het verdrag hebben ondertekend en de vindplaatsen in het Tractatenblad van aangehaalde verdragen.
Trb. 2004, 290 meldt de wijziging van de Engelstalige titel van Convention on Cyber-Crime in Convention on Cybercrime.
Vervolgens bevat het de Nederlandse vertaling van het verdrag en een update van de partijgegevens, waaronder ook ratificaties en in het Engels "Verklaringen, voorbehouden en bezwaren".

Verder is er de Rijkswet van 1 juni 2006 tot goedkeuring van het op 23 november 2001 te Boedapest tot stand gekomen Verdrag inzake de bestrijding van strafbare feiten verbonden met elektronische netwerken (Trb. 2002, 18) (Stb. 299), behandeld als kamerstukdossier 30 036 (R 1784).

Trb. 2007, 10 zet de verwijzingen op een rij, en geeft weer een update van de partijgegevens.

Sindsdien is de wet ingrijpend aangescherpt.
Zo is de definitie met betrekking tot hacken flink uitgebreid.
Het expliciet toepassen van denial-of-service is vanaf deze datum verboden.
De regels die gaan over het afluisteren en aftappen van communicatie en het kraken of hacken van beveiligde diensten (zoals betaaltelevisie) zijn ook aangescherpt.
Het afluisteren van netwerkverkeer is strafbaar gesteld.
Een uitzondering is het door middel van een radio-ontvanger ontvangen van radiosignalen, het ontvangen van vrije signalen uit de ether is immers een Europees grondrecht.
Wordt echter "een bijzondere inspanning" geleverd, of een niet toegestane ontvanginstallatie gebruikt, dan is er toch sprake van strafbaar afluisteren.

De belangrijkste wijzigingen zijn: Aanhangig in de Eerste Kamer is het wetsvoorstel Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de verbetering en versterking van de opsporing en vervolging van computercriminaliteit (computercriminaliteit III).
Het wetsvoorstel regelt de volgende onderwerpen: Met name op de voorgesteld bevoegdheid dat de politie in computersystemen mag hacken en spyware mag installeren is kritiek. Deze bevoegdheid is mogelijk in strijd met het recht op privacy in art. 8 van het EVRM (Europeesch Verdrag v.d. Mensenrechten).

Raad van Europa
 1. Verdrag inzake de bestrijding van strafbare feiten verbonden met elektronische netwerken (cybercrimeverdrag)
  • Inwerkingtreding: 1 juli 2004
  • Status: geldt voor alle landen die het verdrag hebben geratificeerd
 2. Additioneel protocol
  • Inwerkingtreding: 1 maart 2006
  • Inhoud: strafbaarstelling van racistische en xenofobe uitingen via computersystemen
 3. Aanbeveling R(89) 9, Raad van Europa
  • Inhoud: aanbevelingen voor strafbaarstelling van diverse vormen van computercriminaliteit
  • Status: niet-bindende aanbeveling, kan door landen worden overgenomen in eigen wetgeving
 4. Aanbeveling R(95) 13, Raad van Europa
  • Inhoud: aanbevelingen voor bevoegdheden voor opsporing in een digitale omgeving
  • Status: niet-bindende aanbeveling, kan door landen worden overgenomen in eigen wetgeving
Europese Unie
 1. Mededeling: Naar een algemeen beleid voor de bestrijding van cybercriminaliteit, COM(2007) 267def
 2. Mededeling: betreffende de strijd tegen spam, spyware en kwaadaardige software, COM(2006) 688def
 3. Kaderbesluit aanvallen op informatiesystemen (24 januari 2005, PbEG L69/67 van 16/03/2005)
  • inhoud: stelt aanvallen op informatiesystemen, zoals hacken en verstikkingsaanvallen (DoS-aanvallen) strafbaar
  • status: bindend, moet wel door elke lidstaat in eigen wetgeving worden geïmplementeerd

Bron: Wikipedia op 12 november 2017.

Valid HTML 5.0 Valid CSS
© 2018 dwarsligger.org/
overname met bronvermelding is toegestaan.
Pagina grootte: 17770 bytes.
Gemaakt met Ron's Webber versie 180313a.
Pagina gemaakt in 0.033 seconden,
Pagina aangepast op 15 March 2018 14:56:59.