Dwarsligger

Motie Vendrik 021120

De letterlijke tekst van de Motie Vendrik luidt:

Tweede Kamer, vergaderjaar 2002/­2003, 28 600 XIII, nr. 30
MOTIE VAN HET LID VENDRIK C.S.
Voorgesteld 20 november 2002

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat software een cruciale rol speelt in de kennissamenleving;
voorts constaterende, dat de aanbodzijde van de softwaremarkt op dit moment sterk geconcentreerd is en het veranderen van leverancier vaak hoge overstapkosten met zich brengt;
van mening, dat dit de mededinging beperkt en de samenleving niet optimaal profiteert van de mogelijkheden die software biedt;
verzoekt de regering zich maximaal in te zetten om hier verbetering in aan te brengen;
verzoekt voorts de regering ervoor te zorgen dat in 2006 alle door de publieke sector gebruikte software aan open standaarden voldoet;
verzoekt voorts de regering actief de verspreiding en ontwikkeling van software met een open broncode (open source software) in de publieke sector te stimuleren en hiervoor concrete en ambitieuze doelstellingen te formuleren,
en gaat over tot de orde van de dag,
Vendrik
Stuger, Netelenbos, Gerkens, Giskes, Jense, Van Dijke, Hessels

Bron: Officiele Bekendmakingen op 16 februari 2017.

U bevindt zich in
OpenSource
Valid HTML 5.0 Valid CSS
© 2017 dwarsligger.org
overname met bronvermelding is toegestaan.
Pagina grootte: 7773 bytes.
Gemaakt met Ron's Webber versie 170217a.
Pagina gemaakt in 0.112 seconden,
Pagina aangepast op 11 March 2017 13:35:26.