Dwarsligger

Wat Zijn Openstandaarden

De definitie van de Europese Unie:
De definitie van een 'OpenStandaard', zoals gebruikt door de Europese Unie (European Interoperability Framework) is door Nederland Open in Verbinding (NOiV) als volgt vertaald:
Onder een 'OpenStandaard' verstaan we een standaard die voldoet aan de volgende eisen:
  1. De standaard is goedgekeurd en zal worden gehandhaafd door een non-profit organisatie, en de lopende ontwikkeling gebeurt op basis van een open besluitvormingsprocedure die toegankelijk is voor alle belanghebbende partijen (consensus of meerderheidsbeschikking enz.);
  2. De standaard is gepubliceerd en over het specificatie document van de standaard kan vrijelijk worden beschikt of het is te verkrijgen tegen een nominale bijdrage.
    Het moet voor een ieder mogelijk zijn om het te kopiëren, beschikbaar te stellen en te gebruiken om niet of tegen een nominale prijs;
  3. Het intellectuele eigendom - m.b.t. mogelijk aanwezige patenten - van (delen van) de standaard is onherroepelijk ter beschikking gesteld op een royalty-free basis;
  4. Er zijn geen beperkingen omtrent het hergebruik van de standaard;
Voordelen OpenStandaarden OpenStandaarden zorgen er ook voor dat keuzevrijheid in leveranciers wordt vergroot, en daarmee de afhankelijkheid van een leverancier vermindert.
OpenStandaarden zijn naar hun aard namelijk niet leveranciersspecifiek en kunnen door iedere leverancier worden ingebouwd.
Door een OpenStandaard te gebruiken kan een andere leverancier het beheer van een ICT product of -dienst makkelijker op zich nemen, maar ook bijvoorbeeld andere applicaties makkelijker aankoppelen.
Een en ander leidt tot kwalitatief hoogwaardige en kostenefficiënte informatie-uitwisseling.

Vendor Lock-in
Met het gebruik van OpenStandaarden wordt het risico op een zogenoemde vendor lock-in beperkt.
Hiervan is bijvoorbeeld sprake als de leverancier werkt met specifieke koppelingen of oplossingen die niet aansluiten op andere IT-systemen, waardoor een te grote leveranciersafhankelijkheid ontstaat.
Een vendor lock-in valt in de praktijk lastig te doorbreken, omdat bij verandering van leverancier de migratiekosten (omschakelkosten) vaak onevenredig hoog zijn.
De inzet van OpenStandaarden zorgt er voor dat de kosten worden gereduceerd.

Wegens onduidelijkheid over de juiste schrijfwijze en betekenis, schrijf ik de woorden:
open data, open-data en opendata, als OpenData,
open source, open-source en opensource, als OpenSource,
open standaard, open-standaard en openstandaard, als OpenStandaard.

Pagina geschreven op 16 februari 2017.

U bevindt zich in
OpenStandaarden
Valid HTML 5.0 Valid CSS
© 2017 dwarsligger.org
overname met bronvermelding is toegestaan.
Pagina grootte: 11906 bytes.
Gemaakt met Ron's Webber versie 170217a.
Pagina gemaakt in 0.019 seconden,
Pagina aangepast op 11 March 2017 13:35:27.