U bevindt zich in
Overheid
Dwarsligger
Menu terugstartBureau ICT ToetsingDatalek BelastingdienstDatalek EdeDatalekken ZiekenhuizenDigitaal Bruggen SlaanGemeente Sites LekGen. Digitale InfrastructuurICT Besparing SimpelICT OpdrachtgeverschapInformatie Beveiliging DienstInternationale CyberstrategieOpen- bij OverheidOverheden maken werk van OpenOverheid UitgangspuntenOverheids WebsitesStaatscourant 08 nov 2008Stop met gebruik Windows XPUivoeringsagenda NOIVVoorschriften NORAVragen en antwoorden 32679-2Wat is VerplichtWebsite OverheidWebsystemen OverhedenWet- en RegelgevingWet Generieke Digitale Infrastructuur

Uivoeringsagenda NOIV

Het toepassen van OpenStandaarden en OpenSource Software (OSS) binnen gemeenten, provincies en waterschappen

Definities
Koepelorganisaties - VNG, IPO of UvW.
Leden - bij VNG: gemeenten, IPO: provincies, UvW: waterschappen.

Aanleiding
In de bestuursakkoorden die het rijk heeft afgesloten met gemeenten en provincies worden afspraken gemaakt op het gebied van OpenStandaarden en OpenSource Software (OSS).
Deze afspraken zijn gebaseerd op de uitgangspunten van het actieplan “Nederland open in beweging” dat op 19 september 2007 naar de Tweede Kamer is verstuurd door staatssecretaris Heemskerk mede namens staatssecretaris Bijleveld.

Doel van het actieplan
Het doel van het actieplan valt als volgt samen te vatten:
 1. Overheden maken als onderdeel van hun ICT-strategie uitsluitend gebruik van OpenStandaarden voor communicatie met andere overheden, burgers en bedrijven, tenzij het niet anders kan.
  In dat laatste geval moeten ze uitleggen waarom ze geen gebruik maken van OpenStandaarden.
  Dit principe wordt “comply or explain” genoemd.
 2. Mede-overheden kunnen vanaf 1 januari 2009, naast de bestaande formaten die zij al hanteren, ook bestanden lezen en schrijven in het Open Document Format (ODF).
 3. Softwareaanbestedingen zijn leveranciersneutraal, OpenSource Software (OSS) wordt niet bij voorbaat uitgesloten van de aanbesteding, ook niet als bijvoorbeeld conversiekosten een rol spelen.
  Dit is een eis die voortvloeit uit de aanbestedingsrichtlijn van de EU.
Toelichting
Het beleid dat wordt beschreven in het actieplan “Nederland Open in Verbinding” maakt duidelijk onderscheid tussen OpenStandaarden en OpenSource Software (OSS).
Voor OpenStandaarden geldt dat het maatschappelijk nut dermate evident is dat overheidsorganisaties OpenStandaarden dienen te gebruiken, tenzij ze echt niet anders kunnen (“Comply or explain and commit” genoemd).
Voor OpenSource Software (OSS) geldt veel eerder dat de voordelen in de bedrijfsvoering kunnen liggen, maar dit voordeel is niet exclusief voorbehouden aan OpenSource Software (OSS) en zal afhangen van de situatie.
Het instrument dat het meeste recht doet om tebeoordelen in welke situatie welke software het meest geschikt is, is de aanbesteding.
Dat betekent echter wel dat de aanbesteding alle software een gelijke kans moet geven en niet een bepaald merk of type software bevoordeelt boven andere.

Afspraken met de Kamer
Het actieplan is met de Tweede Kamer besproken tijdens het AO van 12 december 2007.
Daar zijn door staatssecretaris Heemskerk de volgende toezeggingen gedaan:
 1. EZ en BZK zullen bij de jaarlijkse voortgangsrapportage e-overheid aan de Tweede Kamer informeren over de voortgang van het actieplan binnen de gehele overheid.
 2. Voor de naleving op het beleid, gericht op het normatief gebruik van OpenStandaarden, zal gebruikt worden gemaakt van:
  • een OpenStandaarden brigade
  • een 'meldpunt gesloten standaarden'.
 3. De NMa zal worden verzocht een analyse te maken van de werking van de softwaremarkt.
Om invulling te kunnen geven aan de doelen van het actieplan is samen met de koepelorganisaties een uitvoeringsagenda opgesteld waarin concrete acties worden beschreven voor het bevorderen van OpenStandaarden en OpenSource Software (OSS).
De koepelorganisaties richten zich hierbij vooral op zaken die de samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de leden bevordert.
Dit betekent concreet dat het onderwerp OpenStandaarden iets is dat de koepelorganisaties actief willen helpen stimuleren.
OpenStandaarden bevorderen de uitwisseling van gegevens tussen leden en tussen leden en andere organisaties.
OpenSource Software (OSS) zien de koepelorganisaties als iets wat primair door de leden zal moeten worden afgewogen.
De koepelorganisaties zullen OpenSource Software (OSS) niet actief stimuleren, maar het belang dat zij en het kabinet eraan hechten, is neergelegd in de bestuursakkoorden en zal kenbaar worden gemaakt aan de leden.
De stimulering van OpenSource Software (OSS) ligt bij het programma NOiV, in afstemming met de koepels.
In voorkomende gevallen zullen de koepelorganisaties hun leden doorverwijzen naar het programmabureau.

Wat gebeurt er nu?
De leden doen al veel, vooral in samenwerking met ondersteunende organisaties als eGem, eGem-i, Kenniscentrum, Waterschapshuis en GBO-provincies.
Daarnaast hebben bijvoorbeeld een aantal gemeenten inkooporganisaties ingericht zoals GovUnited en Dimpact die aanbestedingen volgens de principes van NOiV hebben uitgevoerd. Het Waterschapshuis ontwikkelt en sluit aan op standaarden en is de eerste overheidslaag die sectorbreed OpenStandaarden gaat invoeren.
Het Waterschapshuis gaat binnenkort een bestaande gesloten source applicatie, OpenSource maken.
Het betreft hier de stemdienst RIES.
Het Waterschapshuis fungeert ook als inkooporganisatie. Zo zijn er de afgelopen jaren al diverse mantelovereenkomsten afgesloten.
Daarbij zijn de Europese verplichtingen en richtlijnen als uitgangspunt genomen.

Concrete acties: OpenStandaarden Bron: Rijksoverheid rapport (pdf) op 06 februari 2017.

Valid HTML 5.0 Valid CSS
© 2018 dwarsligger.org/
overname met bronvermelding is toegestaan.
Pagina grootte: 18384 bytes.
Gemaakt met Ron's Webber versie 180313a.
Pagina gemaakt in 0.092 seconden,
Pagina aangepast op 15 March 2018 14:57:01.