Dwarsligger

Standpunten EU verkiezing 2014


50PLUS
50PLUS vindt privacy heel belangrijk, maar privacy mag niet belemmerend werken op de veiligheid.

Dwarsligger: Zonder privacy is er geen veiligheid mogelijk!
De partij vindt het noodzakelijk dat de nationale veiligheidsdiensten Europees gecoördineerd gaan samenwerken en dat ook de samenwerking bij criminaliteit wordt geïntensiveerd.
Verwacht mag worden dat dit tot meer informatie-uitwisseling leidt.
50PLUS streeft naar eigen Europese satelliet netwerken zoals Galileo om onafhankelijk te zijn van de Amerikaanse netwerken en de privacy van de Europese burgers te kunnen garanderen.

CDA
Het CDA vindt dat de Europese Commissie moet waken over democratie, rechtsstaat en fundamentele rechten als persvrijheid in de lidstaten door daadwerkelijk gebruik te maken van de mogelijkheden zoals opschorten stemrecht in de Raad.
Dwarsligger: Huh?
Daarbij vindt het CDA ook dat er meer transparantie [moet] komen door inzicht in EU-documenten en -besluiten tijdig toegankelijk te maken, zodat volksvertegenwoordigers hun taak naar behoren kunnen uitoefenen.
Behalve als het over veiligheid en terrorismebeleid gaat.
Dan mag het vertrouwelijk blijven.

Dwarsligger: Deze volksvertegenwoordigers hebben de eed afgelegd en hoe kunnen ze ons vertegenwoordigen, zonder [alle] informatie?
Het CDA wil meer waarborgen voor de privacy van internetgebruikers.

ChristenUnie-SGP
De ChristenUnie en de SGP doen gezamenlijk mee bij de Europese verkiezingen.
Voor het bestrijden van grensoverschrijdende criminaliteit is de ondersteuning van de lidstaten door Europol en Eurojust noodzakelijk.
De lidstaten stellen, onder privacyvoorwaarden, zo veel mogelijk informatie beschikbaar aan deze organisaties.
Op het gebied van het strafrecht is informatie-uitwisseling tussen de lidstaten van belang [..].
De CU-SGP vindt dat criminaliteitsbestrijding vraagt om de overdracht van informatie van bedrijven en organisaties aan overheden en om informatie-uitwisseling tussen overheden onderling.
Dwarsligger: Zonder tussenkomst van een rechter nooit, met tussenkomst van een rechter kan het al!
CU-SGP constateert dat hierdoor, maar ook door nieuwe technologische commerciële toepassingen, privacy onder druk kan komen te staan.
De partijen vinden dat daarom altijd duidelijk moet zijn wie waarom en in welke vorm toegang heeft tot informatie.
ChristenUnie en SGP vinden dat burgers en bedrijven meer inzicht moeten krijgen in wat er met hun gegevens gebeurt.
Dwarsligger: Burgers moeten ook kunnen opvragen, wie er in hun gegevens heeft gekeken en wat er is opgevraagd.

Over de onlangs als ongeldig verklaarde bewaarplicht telecomgegevens zegt de CU-SGP: Het bewaren van gegevens heeft een formele rechtvaardigingsgrond nodig, wordt aan termijnen gebonden en dient regelmatig te worden beoordeeld op nut en noodzaak.
De CU-SGP vindt dat de Europese Unie niet [mag] verhinderen dat lidstaten maatregelen nemen om pornografisch materiaal standaard te blokkeren.
Bij falende grenscontroles van een buurland, moet het voor een Schengenlid mogelijk blijven om de binnengrenscontroles tijdelijk weer in te voeren.
Nederland heeft hiervoor het AmigoBoras-systeem met camera's en kentekenscanners bij de grensovergangen beschikbaar.

D66
D66 vindt dat de afgelopen jaren de bescherming van privacy in Europa verder in het gedrang is gekomen.
Bij de herziening van de Europese privacywetten maakt D66 zich dan ook hard voor strakke maar werkbare regels.
Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en bescherming van persoonsgegevens behoren in het digitale tijdperk tot de kern van de burgerrechten.

GroenLinks
Groenlinks wil dat de EU haast maakt met de aangekondigde toetreding van de EU tot het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).
Besluiten van de EU kunnen dan aan het Hof worden voorgelegd.
De EU moet eerder sancties tegen lidstaten kunnen instellen als grondrechten worden geschonden.
Groenlinks wil dat er sneller wordt opgetreden tegen lidstaten die deze grondrechten en democratische beginselen schenden.
Bij het ondertekenen van een burgerinitiatief mogen lidstaten geen paspoortnummer meer vragen.

Piratenpartij
De piratenpartij stelt dat burgerrechten individuele burgers beschermen tegen een willekeur van de macht.
De partij vindt het noodzakelijk dat er maatregelen genomen worden die het machtsevenwicht en onze privacy herstellen.
Europese burgers moeten volgens de partij meer mogelijkheden krijgen om in beroep te gaan tegen nationale of Europese regelgeving, bijvoorbeeld bij het Europese Hof van Justitie.

Partij van de Arbeid
De PvdA concludeert in haar verkiezingsprogramma: Duidelijk is dat de balans tussen privacy en veiligheid uit het lood geslagen is.
Dat moet met urgentie hersteld worden.

De PvdA wil daarom heldere regels die de rechten van burgers centraal stellen.
Met de VS moeten scherpere afspraken worden gemaakt zodat privacy gegarandeerd wordt.
Dwarsligger: Dus geen TTIP verdrag, dat is v.
w.
b.
de PvdA dus van de baan?

De PvdA wil dat de EU zich maximaal inzet voor de bescherming van privacy, zowel online als offline.
Iedereen heeft altijd recht op inzage, om informatie te laten vernietigen en om verstrekking van gegevens aan derden te verhinderen.
De partij wil dat alle nieuwe regelgeving wordt getoetst op privacybescherming en informatievrijheid.
Handelsakkoorden met derde landen worden alleen afgesloten wanneer deze waarborgen voor onze privacy bevatten.

Partij voor de Dieren
De Partij voor de Dieren ziet een Europese samenleving voor zich die de vrijheid en privacy van haar inwoners respecteert.
Nieuwe voorstellen van de EU moeten worden getoetst op de gevolgen voor de privacy.
Wanneer deze de bescherming van de persoonlijke levenssfeer aantasten, worden ze aangepast of gaan van tafel.

PVV
De PVV wil fraude aan pakken door controles en door zware straffen.
Natuurlijk gaat er zeer intensief gecontroleerd worden op tweede huizen in Marokko en Turkije.
Dwarsligger: Niet in andere landen? Dat ruikt naar discriminatie!
[.
.
] We sturen teams langs de koffiehuizen voor controle.
Er komt geen verplicht elektronisch patiëntendossier (EPD).
Verder wil de PVV geen downloadverbod, geen censuur op internet en geen ACTA, omdat dat verdrag de internetvrijheid aan banden wil leggen.
Dwarsligger: Er is geen downloadverbod, dit is er alleen wanneer er rechten over de data zijn.

De PVV wil overal preventief fouilleren.
Camerabeelden die door particulieren worden gemaakt, moeten bij de opsporing van criminelen worden gebruikt.
Foto's van misdadigers worden als het aan de PVV ligt op het internet geplaatst.
De nationaliteit van daders moet geregistreerd worden, inclusief de vermelding ‘Antilliaan’.
Over privacy zegt de PVV het volgende.
Privacy is cruciaal voor ons.
Big Brother Vadertje Staat weet al veel van ons, en wil nog veel meer van ons weten: van ACTA tot cameratoezicht en Diginotar.
De Partij voor de Vrijheid trekt graag een streep.
Privacy moet gewaarborgd zijn.
Een inbreuk mag alleen plaatsvinden als dit juridisch strak geregeld is.

SP
Brusselse bevelen om de rechtsbescherming en de privacy van onze eigen burgers te beperken, zijn nergens voor nodig.
De SP wil baas in eigen huis [.
.
] blijven in het nationale strafrecht, onze veiligheid en privacy.
Daar hebben we Brussel niet voor nodig.
De consumentenbescherming bij digitale aankopen moet worden verbeterd.
Ook moet de privacy van de internetgebruiker gewaarborgd zijn.

VVD
Bij de VVD komt als enige partij het woord privacy in het verkiezingsprogramma niet voor.
Andere grondrechten zoals die in het EVRM zijn opgenomen, worden wel genoemd.
Persvrijheid, vrijheid van vereniging, meningsuiting, seksuele voorkeur en expressie moeten in alle lidstaten gewaarborgd zijn.
De VVD pleit voor een centrale database met vingerafdrukken op Europees niveau.
Er moet aan de buitengrenzen van het Schengen-gebied een sluitend en eenduidig Europees grensregistratiesysteem met vingerafdrukken komen, zodat duidelijk is wie wanneer en onder welke naam binnenkomt en vertrekt.

De VVD wil ook dat Nederland zelf weer grenscontroles moet kunnen instellen.
Nederland heeft hiervoor het AmigoBoras-systeem met camera's en kentekenscanners bij de grensovergangen beschikbaar.

Bron: Privacy Barometer op 09 novemer 2016

U bevindt zich in
Politiek
Valid HTML 5.0 Valid CSS
© 2017 dwarsligger.org
overname met bronvermelding is toegestaan.
Pagina grootte: 17546 bytes.
Gemaakt met Ron's Webber versie 170217a.
Pagina gemaakt in 0.031 seconden,
Pagina aangepast op 11 March 2017 13:35:30.