U bevindt zich in
Voorschriften voor Websites
Dwarsligger
HoofdstukkenMenu terug Pagina's startBesluit Digitale ToegankelijkheidDigiToegankelijkheidInhoud van ArchievenOverheids Website OntoegankelijkPDF BestandenStappenplan Toegankelijke WebsiteStop met PDF bestandenToegankelijkheid (WCAG2.1)ToegankelijkheidsverklaringVoor wie VerplichtWCAG 2.1 VerplichtWet- en Regelgeving
Voor wie Verplicht

Voor wie is het verplicht?
Per 1 juli 2018 is het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid van kracht.
In het besluit is bepaald dat websites en mobiele apps van Nederlandse overheidsinstanties moeten voldoen aan de toegankelijkheidseisen.
Hiervoor gelden verschillende data.
Zie het Besluit digitale toegankelijkheid.

In het besluit (Artikel 3.1) is het begrip 'overheidsinstantie' gedefinieerd.
Kort samengevat gaat het om:
 1. Staats-, regionale of lokale overheidsinstanties
 2. Publiekrechtelijke instellingen
 3. Samenwerkingsverbanden hiervan
Toelichting
Staats-, regionale of lokale overheidsinstanties
Een compleet overzicht hiervan is te vinden op: https://almanak.overheid.nl/.

Publiekrechtelijke instellingen
Een publiekrechtelijke instelling is iedere instelling (art. 2 lid 1 richtlijn 2014/24):
 1. die is opgericht voor het specifieke doel te voorzien in andere behoeften van algemeen belang dan die van commerciële of industriële aard;
 2. die rechtspersoonlijkheid bezit;
 3. en die:
  • merendeels door de staat, regionale of lokale overheidsinstanties of andere publiekrechtelijke lichamen instellingen worden gefinancierd;
  • of hun beheer onder toezicht van deze instanties of lichamen staat;
  • of zij een bestuurs- leidinggevend of toezichthoudend orgaan hebben waarvan de leden voor meer dan de helft door de staat, de regionale of lokale overheidsinstanties of andere publiekrechtelijke instellingen zijn aangewezen.
Deze criteria gelden cumulatief.
Ze worden nader ingevuld en uitgelegd in jurisprudentie.
De belangrijkste jurisprudentie is te vinden op de website van Pianoo.

Samenwerkingsverbanden
Het besluit geldt ook voor samenwerkingsverbanden bestaande uit één of meer overheidsinstanties of publiekrechtelijke instellingen.
Het gaat om samenwerkingsverbanden die zijn opgericht met het specifieke doel te voorzien in andere behoeften van algemeen belang dan die van industriële of commerciële aard.
Overheidsinstanties moeten zelfstandig toetsen of een samenwerkingsverband voldoet aan de definitie publiekrechtelijke instelling (zie onder 2 hiervoor).

Andere kaders
Dit artikel heeft betrekking op het tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Overheidsinstanties kunnen ook te maken hebben met verplichtingen en richtsnoeren vanuit andere kaders, zoals de Wet gelijke behandeling op grond van handicap en chronische ziekte of sectorale programma’s en afspraken.

Bron: DigiToegankelijk.nl op 26 augustus 2019.
Valid HTML 5.0 Valid CSS
Een link is een pagina,
een link is een hoofdstuk,
een link is in een externe website,
een link is een download.
© Dwarsligger.org, overname met bronvermelding toegestaan,
tenzij anders aangegeven.
Ron's CMS versie 190822a
Samengesteld in
Inhoud grootte
Aangemaakt op
Aangepast    op
465049 µsec.
9004 bytes
26 aug 2019
26 aug 2019