Hoofdstuk: OpenSource
Dwarsligger

Hoofdstuk
Hoger Menu

Pagina's
Index
OpenSource Adviezen van het NCSC Afwegingen OSS Broncode Broncode Vrijgeven De Overheid Stimuleert Juridische Aspecten Kennisnetwerk OpenSource Kosten en Baten Licentie Modellen Licentie Problematiek OSS Licentie Modellen OpenSource Community OpenStandaard of -Source Over de Drempel Publiceren van de Broncode Software Licenties Softwareontwikkeling
Juridische Aspecten

Juridische aspecten
Als je aan de slag gaat met OpenSource software of de broncode van bestaande software wilt publiceren, krijg je te maken met juridische aspecten.
Het publiceren van de software mag niet in strijd zijn met wet- en regelgeving.
Ook moet je rekening houden met aansprakelijkheden, eigendomsrechten en compliance.
Betrek vroegtijdig de juridische afdeling bij het inkooptraject en denk na over de juridische checks.
Belangrijke afwegingen en juridische checks

Belangrijke afwegingen en juridische checks
Check de openbaarheid, de broncode mag openbaar worden gemaakt, tenzij wet -en regelgeving anders bepaalt.
Deze uitzonderingen staan bijvoorbeeld in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Een aantal van deze uitzonderingsgronden kunnen van belang zijn bij de beoordeling of de informatie over de OpenSource software actief (uit eigen beweging) dan wel passief (naar aanleiding van een verzoek) binnen de kaders van de Wob openbaar moet worden gemaakt.

Check op marktverstoring
Het doel van de Wet Markt en Overheid (Wmo) is om gelijke concurrentieverhoudingen tussen overheidsorganisaties en de markt tot stand te brengen.
Als overheden bij het verrichten van economische activiteiten oneigenlijk gebruik kunnen maken van publieke middelen, kan dit leiden tot oneigenlijke concurrentie met de markt.
Als overheidsorganisaties economische activiteiten verrichten zijn de gedragsregels uit de Wmo van toepassing.
Dit is echter zelden aan de orde.
In de meeste gevallen handelen overheidsorganisaties in uitvoering van hun publieke taak en is de Wmo niet van toepassing.
Dit blijkt ook uit het artikel: ‘Hergebruik van overheidssoftware.’

Check op rechten van derden
Bij de afweging om met OpenSource software aan de slag te gaan, is het belangrijk om vooraf te inventariseren bij wie de intellectuele eigendomsrechten liggen.
De belangrijkste vraag is: ‘Wie bezit de auteursrechten?’ Laat de juridische afdeling, al dan niet in samenspraak met de inkoopafdeling ook controleren met welke mogelijkheden voor aansprakelijkheid je te maken krijgt, bij het publiceren van de broncode.
Meer informatie over het auteursrecht is te vinden op deze website.

Check op compliance
Het al dan niet beschikbaar stellen van de broncode hangt samen met het type informatie.
Bevat de software gevoelige gegevens?
Worden er persoonsgegevens verwerkt?
Inventariseer vooraf in hoeverre de software compliant is aan de voorwaarden voor het gebruik, geheimhouding en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Valid HTML Valid CSS Valid i18n
LogIn
Copyright © 2024 Dwarsligger.org.
CMS versie        231027a
Template versie 230324a
Colofoon
Bron: Pleio op 04 april 2022.
Verzonden op:
Samengesteld in:
Pagina Grootte:
Aangemaakt op:
Aangepast op:
28 Feb 2024
22610 µsec.
6974 Bytes
04 apr 2022
04 apr 2022