Inhoudsopgave
Status
Lijst status
Meer informatie over Status
 • ‘Verplicht (pas toe of leg uit’) betekent dat de standaard verplicht moet worden uitgevraagd en toegepast volgens de Instructie rijksdienst bij aanschaf ICT-diensten of ICT-producten.
 • ‘Aanbevolen’ betekent dat dit een gangbare of opkomende standaard is waarvan het Forum Standaardisatie het gebruik aanbeveelt.
 • ‘In behandeling’ wil zeggen dat de standaard wordt getoetst voor opname op de lijst.
 • ‘Archief’ betekent in het verleden op de lijst gestaan heeft of in behandeling geweest is en nu niet (meer) verplicht of aanbevolen is.
Verplicht (pas toe leg uit)
Functioneel toepassingsgebied
Meer informatie over Functioneel toepassingsgebied
Beschrijft de toepassing(en) waarvoor het gebruik van de standaard verplicht is of aanbevolen wordt (afhankelijk van de lijststatus).
Voor de uitwisseling van reviseerbare documenten.

Organisatorisch werkingsgebied
Meer informatie over Organisatorisch werkingsgebied
Benoemt de organisaties waarvoor de verplichting geldt.
Overheden en instellingen uit de publieke sector.
Europese status
Meer informatie over Europese status
‘Ja’ betekent dat de standaard is erkend door het Multi Stakeholder Platform on ICT Standardisation van de Europese Commissie.
Nee

Nut en werking
Typering Format documentbewerking
Nut ODF is een applicatie- en leveranciers-onafhankelijke, duurzaam toegankelijke documentstandaard.
Ook in de toekomst blijven ODF bestanden toegankelijk, ongeacht de kantoorapplicaties die op dat moment al dan niet worden ondersteund.

ODF bestanden hebben een structuur waardoor ze gemakkelijk te exporteren zijn naar PDF documenten die voldoen aan duurzaamheids- en toegankelijkheidsrichtlijnen.
Dankzij deze structuur kunnen zoekmachines ODF bestanden goed indexeren en vinden.

Alle gangbare kantoorapplicaties kunnen ODF bestanden lezen en schrijven.
Het gebruik van het standaardformaat ODF staat los van het al dan niet gebruiken van vrije of OpenSource kantoorapplicaties.
Werking ODF beschrijft een verzameling op XML gebaseerde open formaten voor tektsen, spreadsheets, presentaties en graphics.
ODF scheidt inhoud van opmaak door het gebruik van style sheets, en lijkt in dit opzicht op HTML en CSS. Een ODF bestand is een gecomprimeerd ZIP archief dat verschillende XML bestanden bevat, waaronder gebruikelijk 'content.xml' (de inhoud) en 'styles.xml' (de opmaak).

ODF heeft de interessante eigenschap dat het andere bestandsformaten zoals PDF kan inkapselen.
Zo is het mogelijk om een document in ODF met z'n PDF representatie in hetzelfde ODF bestand op te slaan.
Domein Document en (web)content
Trefwoorden

Detailinformatie
Volledige naam Open Document Formaat

Versie 1.2
Specificatiedocument Specificatiedocument ODF

Beheerorganisatie OASIS

Toepassing
Hulpmiddelen
Meer informatie over Hulpmiddelen
Vrij beschikbare hulpmiddelen en software die de adoptie van de standaard ondersteunen.
Dit kunnen zijn:
referentie-implementaties, OpenSource libraries, test tools, e.d.

Handreiking Open Documentformaten NOiV
Conformiteitstest
Meer informatie over Conformiteitstest Hulpmiddelen of processen waarmee producten kunnen worden getest op conformiteit met de standaard.
ODF Validator

Toetsingsinformatie
Toelichting bij opname Het Forum Standaardisatie adviseert twee OpenStandaardformaten voor afbeeldingen in ODF bestanden:

 • PNG is een OpenStandardformaat voor afbeeldingen dat gebruik maakt van exact omkeerbare datacompressie ('lossless compression').
 • JPEG is een OpenStandaardformaat voor afbeeldingen dat gebruik maakt van niet-omkeerbare datacompressie ('lossy compression').
Deze standaarden staan niet afzonderlijk in de 'pas-toe-of-leg-uit' lijst.

In 2017 besloot het Forum Standaardisatie een standaardsyntaxis toe te passen op de beschrijving van de functioneel toepassingsgebieden van standaarden op de ‘Pas toe of leg uit’-lijst.
Aan de hand van deze syntaxis hebben we het Functioneel toepassingsgebied van deze standaard ODF aangepast.
Dit is bekrachtigd door het Overheidsbrede Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) op 25 mei 2018.
Een toelichting treft u in dit document.
Adoptieadviezen
Meer informatie over Adoptieadviezen
De formele adoptieadviezen die het Forum Standaardisatie meegeeft bij plaatsing op de lijst OpenStandaarden.
Bij de opname op de 'pas-toe-of-leg-uit' lijst deed het College Standaardisatie de volgende oproepen ten aanzien van de adoptie van de standaard:
 1. Het opnieuw onderschrijven dat burgers en bedrijven mogen eisen dat een overheidsorganisatie een officebestand in ODF aanlevert en dat zij het recht hebben documenten in ODF aan te leveren.
 2. Het door Bureau Standaardisatie laten uitwerken van een plan voor het voortzetten van de ondersteunende activiteiten rondom de adoptie van ODF (o.a. het actualiseren van de ‘Handreiking Open Documentformaten voor de Overheid’), zoals werden ontplooid door het programmabureau ‘Nederland Open in Verbinding’.
  Dit gebeurd samen met partijen in de community (zoals de OpenDoc Society en de ODF gebruikersgroep voor overheden).
  Het uitgangspunt hierbij moet zijn dat het Forum een faciliterende rol heeft en dat de activiteiten zoveel mogelijk een plaats krijgen bij de diverse community-partijen.
 3. Het oproepen van verantwoordelijke ministeries om in regelgeving te verwijzen naar standaarden op de lijst voor ‘Pas toe of leg uit’ (en niet naar specifieke producten zoals Microsoft Excel) en waar nodig bestaande regelgeving hier op aan te passen.
 4. Het oproepen van standaardisatie-organisatie OASIS om het versiebeheer van ODF zodanig in te richten dat onduidelijkheid over verschillende versies kan worden weggenomen.
Uitstekend beheer
Consultatie 110805-Consultatiedocument_ODF_0_0.pdf
Expertadvies 110805_Expertadvies_ODF_0.pdf
Consultatie 110915_Consultatiereacties_ODF_01_0.pdf
Aanmelding Aanmelding_ODF_0.pdf
Definitief Agp-4b-Hamerstuk-Standaardisatie-OBDO-24-mei-2018_20.pdf
Toelichting CS_12-06-06B_advies_ODF_0.pdf FS30-02-05_notitie_open_standaarden.pdf FS32-06-05_Oplegnotitie_open_standaarden_0.pdf
Oplegnotitie FS32-06-05_Oplegnotitie_open_standaarden_0.pdf
Brief FS32-06-05B_Brief_ODF.pdf
Toelichting FS_34-10-04_Oplegnotitie_open_standaarden.pdf
Expertadvies FS_34-10-04f._ODF.pdf
Aanmelding FS_34-10-04g._Brief_aanmelder_ODF_0.PDF
Datum van besluit
Meer informatie over Datum van besluit
Datum waarop het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) heeft besloten de standaard op de lijst te plaatsen.
15-06-2012

Datum van aanmelding
Meer informatie over Datum van aanmelding
Datum waarop een organisatie de standaard heeft aangemeld voor opname op de lijst van aanbevolen of verplichte OpenStandaarden.
Als een standaard voldoet aan de criteria om in behandeling genomen te worden, vindt een toetsingsprocedure plaats.
Deze duurt ongeveer een 6 maanden.
15-11-2010


Overig
Toelichting ODF is het voorgeschreven formaat voor het uitwisselen van reviseerbare (bewerkbare) documenten.
In geval van het uitwisselen van niet reviseerbare documenten zijn de formaten PDF 1.7 en PDF/A beschikbaar.

ODF beschrijft verschillende bestandsformaten, allen gebaseerd op XML en ZIP archivering:
.odt voor tekstdocumenten,
.ods voor spreadsheets,
.odp voor presentaties en
.odg voor graphics.

ODF documenten kunnen afbeeldingen bevatten.
Hiervoor zijn de OpenStandaardformaat JPEG of PNG aangewezen (zie Toetsingsinformatie onder).
Waarvoor geldt de verplichting Bij de aanschaf of ontwikkeling van (kantoor)software voor de bewerking van documenten die worden uitgewisseld met burgers, bedrijven of andere overheidsorganisaties.

Deze (kantoor)software moet ODF volledig ondersteunen en mag daarnaast andere (zoals leveranciersafhankelijke) documentformaten ondersteunen.

De verplichting geldt niet voor (kantoor)software waarmee alleen documenten worden bewerkt die binnen een organisatie worden uitgewisseld.
Sjabloon-bestektekst Voor Inkoop zal ODF met name voorkomen onder de volgende categorieën en CPV codes:
 • 48300000-1 Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit
 • 72212300-2 Diensten voor ontwikkeling van software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit
 • 72512000-7 Documentbeheerdiensten
 • 72330000-2 Diensten voor inhouds- of datastandaardisatie en –classificatie
 • 30232100-5 Printers en plotters
 • 48773000-7 Printersoftware-faciliteiten
 • 48824000-0 Printerservers
 • 30216110-0 Scanners voor computergebruik
 • 48318000-0 Scannersoftware
 • 79999100-4 Scanningsdiensten

Bron: ForumStandaardisatie op 26 okt 2020.