1. De 'Pas toe of leg uit'-lijst lijkt willekeurig, waarom deze standaarden en geen andere?
  Het Forum Standaardisatie richt zich op standaarden voor gegevensuitwisseling.
  Standaarden voor andere toepassingen dan gegevensuitwisseling, bijvoorbeeld processtandaarden zoals PRINCE of ITIL, staan niet op de lijst.
  Een standaard kan op de lijst geplaatst worden als een belanghebbende organisatie deze aanmeldt.
  Als u vindt dat er een standaard mist, dan kan u die bij ons aanmelden voor de lijst.

 2. Waarom staan er geen wettelijk verplichte standaarden op de 'Pas toe of leg uit'-lijst?
  Wettelijke verplichting gaat boven het 'Pas toe of leg uit'-beleid.
  Daarom staan wettelijk verplichte standaarden niet op de 'Pas toe of leg uit'-lijst.

 3. Is de reikwijdte van de 'Pas toe of leg uit'-lijst beperkt tot de rijksoverheid?
  Nee.
  Alle (semi-) overheidsorganisaties hebben de verplichting om de OpenStandaarden op de 'Pas toe of leg uit'-lijst toe te passen.
  Het Nationaal Beraad Digitale Overheid stelt dat de 'Pas toe of leg uit'-verplichting overheidsbreed geldt.
  Dus ook voor provincies, gemeenten, waterschappen en ZBOs die allen in het Nationaal Beraad gerepresenteerd zijn.

 4. Wanneer is een standaard 'open'?
  Het Forum Standaardisatie hanteert vier kenmerken waaraan een standaard moet voldoen om als 'OpenStandaard' aangemerkt te worden.
 5. Op welk moment moet mijn organisatie voldoen aan een standaard?
  Bij elke aanbesteding moet u voor die aanbesteding relevante standaarden uitvragen die op de ‘Pas toe of leg uit’-lijst staan.
  Dit geldt voor de aanschaf van software, hardware en ICT diensten, maar ook voor inhuur en (door)ontwikkeling.
  Het geldt voor nieuwe producten of diensten, maar ook voor voortzetting van reeds eerder verleende diensten en voor aanvulling op of wijziging van bestaande producten of diensten.

 6. Moet mijn organisatie voldoen aan alle standaarden op de 'Pas toe of leg uit'-lijst?
  Nee.
  Elke overheidsorganisatie moet bij ICT-aanbestedingen vragen om de voor die aanbesteding relevante OpenStandaarden van de ‘Pas toe of leg uit’-lijst.
  Van een relevante OpenStandaard is sprake, als het betreffende ICT-product of -dienst valt binnen het functionele toepassingsgebied van die standaard, en als de aanbestedende organisatie bovendien valt binnen het organisatorische werkingsgebied van de standaard.
  De ‘Pas toe of leg uit’-lijst vermeldt het functionele toepassingsgebied en het organisatorische werkingsgebied van elke standaard.
  Voor een aanbesteding kunnen meerdere OpenStandaarden relevant zijn.

 7. Wie controleert of wij standaarden van de 'Pas toe of leg uit'-lijst uitvragen?
  Het Forum Standaardisatie publiceert ieder jaar een Monitor die het uitvragen van OpenStandaarden bij de overheid meet en evalueert.

 8. Mijn organisatie heeft voorkeur voor een standaard die niet op de lijst staat, mogen wij deze dan uitvragen?
  Nee, het is verplicht om de OpenStandaard op de 'Pas toe of leg uit'-lijst die van toepassing zijn, uit te vragen.
  Wel kan u het Forum Standaardisatie verzoeken om een standaard toe te voegen of te verwijderen van de 'Pas toe of leg uit'-lijst, of om het toepassingsgebied van een standaard aan te passen.
  Hier heeft het Forum Standaardisatie een procedure voor, die onder andere een openbare consultatie omvat.

 9. Mijn organisatie doet functionele aanbestedingen, kunnen wij dan wel naar specifieke standaarden vragen?
  Ja, functioneel aanbesteden sluit het uitvragen van OpenStandaarden niet uit.
  Ook als een leverancier moet voldoen aan OpenStandaarden, heeft deze nog alle vrijheid van implementatie.
  Vergelijk het met het aanbesteden van de bouw van een brug of pont.
  Indien u functioneel aanbesteedt vraagt u naar een “constructie waarmee voertuigen van de ene oever naar de andere komen”, maar u kunt daarbij wel degelijk aangeven dat het geleverde product aan beide oevers moet aansluiten op de rijweg (de standaard).

 10. Verplicht het 'Pas toe of leg uit'-beleid alleen het uitvragen of ook het daadwerkelijk gebruik van de relevante standaarden?
  De rijksinstructie inzake de aanschaf van ICT producten en diensten zegt:
  “Het kabinet heeft in het actieplan Nederland Open in Verbinding aangegeven dat het gebruik van OpenStandaarden door overheidsorganisaties niet meer vrijblijvend is.
  In het actieplan is daartoe onder meer actielijn 2 aangekondigd.
  Deze instructie geeft invulling aan de bedoelde actielijn.”

 11. Moeten wij ook OpenStandaarden uitvragen voor systemen die intern zijn aan onze organisatie? (Moet onze netwerkprinter bijvoorbeeld IPv6 ondersteunen?)
  OpenStandaarden hebben als doel de gegevensuitwisseling tussen overheidsorganisaties te ondersteunen.
  Indien uw organisatie een ICT systeem of dienst aanbesteedt, evalueer dan zorgvuldig of dit gegevensuitwisseling over de organisatiegrens met zich mee brengt.
  Met 'shared services' is dit vaak het geval.
  De netwerkprinter uit het voorbeeld lijkt op het eerste gezicht een organisatie intern systeem.
  Maar als het de printer een scan kan sturen naar een e-mail adres buiten de organisatie, dan kan IPv6 toch een relevante standaard zijn.

 12. De instructie rijksdienst bij aanschaf van ICT-diensten of ICT producten lijkt van toepassing te zijn op onze aanbesteding.
  Hoe kunnen wij bepalen welke OpenStandaarden wij moeten uitvragen?

  Gebruik de beslisboom op de website van het Forum Standaardisatie om de relevante OpenStandaarden voor een aanbesteding te identificeren.
  Vervolgens kan u de bestekteksten gebruiken die het Forum Standaardisatie beschikbaar stelt.

 13. Hoe vragen wij bij onze aanbesteding relevante OpenStandaarden uit?
  Het Forum Standaardisatie heeft bestekteksten opgesteld voor veel voorkomende ICT aanbestedingen waarin OpenStandaarden moeten worden uitgevraagd.
  U kan deze gebruiken in uw aanbesteding.

 14. Ik ben het ermee oneens dat een bepaalde standaard verplicht is, wat kan ik doen?
  Als u denkt dat een standaard ten onrechte verplicht is, dan kan u bij het Forum Standaardisatie een verzoek indienen om de standaard van de 'Pas toe of leg uit'-lijst te verwijderen.
  Het Forum Standaardisatie heeft een procedure voor het verwijderen van een standaard van de lijst.
  De procedure omvat onder andere een openbare consultatie zodat ook andere geïnteresseerden zich over het voorstel tot verwijdering kunnen uitspreken.

 15. Ik ben het niet eens met het toepassingsgebied van een standaard, wat kan ik doen?
  Als u denkt dat het toepassingsgebied van een standaard niet juist gedocumenteerd is, dan kan u bij het Forum Standaardisatie een verzoek tot wijziging indienen.
  Het Forum Standaardisatie heeft een procedure voor het wijzigen van het toepassingsgebied van een standaard.
  De procedure omvat onder andere een openbare consultatie zodat ook andere geïnteresseerden zich over het wijzigingsvoorstel kunnen uitspreken.

 16. Ik wil een standaard aanmelden die niet op de lijst staat, hoe doe ik dat?
  U kunt nieuwe standaarden aanmelden voor de 'Pas toe of leg uit'- lijst.
  Het Forum Standaardisatie heeft een procedure voor het toevoegen van een standaard aan de lijst.
  De procedure omvat onder andere een openbare consultatie zodat ook andere geïnteresseerden zich over het voorstel kunnen uitspreken.

 17. Waar kan ik hulp krijgen bij het uitvragen en toepassen van een standaard?
  Het Bureau Forum Standaardisatie kan u helpen bij het uitvragen en toepassen van een standaard.
  Wij ondersteunen u zelf, of brengen u in contact met experts die u verder kunnen helpen.

 18. Ontwikkelt het Forum Standaardisatie standaarden?
  Nee, dat doen de beheerorganisaties.
  Vind de namen van de beheerorganisaties bij de standaarden op de lijst.
  Het Forum Standaardisatie beheert de lijst met OpenStandaarden, die vooral bekend is geworden als de 'Pas toe of leg uit'-lijst, maar deze lijst bevat ook aanbevolen standaarden.
  Pas als een OpenStandaard voldoende ontwikkeld is en tot op zekere hoogte geadopteerd, komt deze in aanmerking voor plaatsing op de lijst met OpenStandaarden.
Bron: ForumStandaardisatie op 27 oktober 2020.