Het Forum Standaardisatie zet zich in voor open ICT-standaarden.
Standaarden ondersteunen gegevensuitwisseling tussen ICT-systemen.
De openheid zorgt ervoor dat iedereen de standaard kan gebruiken.

Wat zijn OpenStandaarden?
Een standaard is een afspraak die is vastgelegd in een specificatiedocument.
Om gegevens uit te wisselen moeten ICT-systemen dezelfde standaard hebben geïmplementeerd.
Voorwaarde is dan wel dat het specificatiedocument vrij te verkrijgen is.

Alle standaarden op de lijst van Forum Standaardisatie zijn ‘open’.
Hiervoor hanteert het 4 kenmerken waaraan een standaard moet voldoen om als 'OpenStandaard' aangemerkt te worden.
  1. De benodigde documentatie moet laagdrempelig beschikbaar zijn.
  2. Er mogen geen hindernissen zijn op het terrein van intellectueel eigendomsrecht.
  3. Er moeten voldoende inspraakmogelijkheden zijn voor stakeholders tijdens de (door)ontwikkeling van de standaard.
  4. De onafhankelijkheid en duurzaamheid van de standaardisatieorganisatie moeten verzekerd zijn.
De standaarden op de lijst worden door een toetsingsprocedure gehaald om te kijken of aan de criteria voor openheid voldoen.

Waarom OpenStandaarden?
De Nederlandse overheid hanteert een openstandaardenbeleid omdat OpenStandaarden bijdragen aan interoperabiliteit en leveranciersonafhankelijkheid.
Het gebruik van OpenStandaarden in ICT-systemen bespaart kosten en verlicht administratieve lasten.

Interoperabiliteit
Interoperabiliteit betekent het kunnen uitwisselen van digitale gegevens tussen overheden onderling en tussen de overheid, bedrijven en burgers.
Het gebruik van OpenStandaarden verbetert deze communicatie omdat de ICT-systemen elkaar begrijpen.

Leveranciersonafhankelijkheid
Leveranciersonafhankelijkheid betekent meer keuzevrijheid van ICT-leverancier.
OpenStandaarden zijn niet softwarespecifiek en kunnen door iedere leverancier worden ingebouwd in een ICT-systeem.

Er zijn verplichte en aanbevolen standaarden voor de publieke sector
De OpenStandaardenlijst van Forum Standaardisatie bestaat uit verplichte ('pas toe of leg uit') en aanbevolen OpenStandaarden voor de publieke sector.

Verplicht ('Pas toe of leg uit')
Voor alle organisaties binnen de publieke sector geldt een 'pas toe of leg uit'-verplichting.
Dit betekent dat bij inkoop van ICT-systemen en –diensten boven € 50.000, organisaties verplicht zijn te vragen naar de relevante OpenStandaarden met een 'pas toe of leg uit'-verplichting ('pas toe').

Als een organisatie ervoor kiest om een relevante OpenStandaard met ‘pas toe of leg uit’-verplichting niet toe te passen, mag dat alleen als zij verantwoording hierover opneemt in haar jaarverslag (‘leg uit’). Deze rapportageverplichting is opgenomen in de Rijksgebegrotingsvoorschriften (RBV) van het ministerie van Financiën.

Voor OpenStandaarden met een ‘pas toe of leg uit'-verplichting bestaat breed draagvlak maar ze worden nog lang niet overal gebruikt.
Daarom krijgen deze standaarden de status van 'pas toe of leg uit'.

Aanbevolen
Aanbevolen OpenStandaarden worden al breed gebruikt en zijn gangbaar.
Verplichten is daarom niet nodig.
Het kunnen ook standaarden zijn die in het begin van het adoptieproces zitten, maar waarvoor 'pas toe of leg uit' een te zwaar middel is.

Publieke sector
Met de publieke sector wordt bedoeld:

Overheden (rijk, gemeenten, provincies en waterschappen).

Semi-overheden (uitvoeringsorganisaties zoals UWV en SVB).

Private instellingen met een publieke taak in de zorg (zorginstellingen zoals ziekenhuizen) en het onderwijs (zoals scholen en universiteiten).

De taken van Forum Standaardisatie
Forum Standaardisatie is door de Nederlandse overheid ingesteld om het gebruik van OpenStandaarden te stimuleren.
De taken van Forum Standaardisatie zijn: Forum Standaardisatie is onafhankelijk en beheert zelf geen standaarden, alleen de lijst met aanbevolen en verplichte OpenStandaarden.
Standaardorganisaties (zoals Logius, Geonovum enz.) beheren de standaarden.

OpenStandaarden zijn de norm
Het kabinet stelt de toepassing van OpenStandaarden als norm in verschillende bestuursakkoorden.
Voor alle organisaties binnen de publieke sector geldt daarom een 'pas toe of leg uit'-verplichting.
Dit houdt in dat bij inkoop van ICT-producten en –diensten boven € 50.000, gevraagd moet worden om de OpenStandaarden van de lijst, wanneer dat relevant is ('pas toe').
Wanneer een organisatie afwijkt van dit openstandaardenbeleid, kan dat alleen als zij dit rapporteert in het jaarverslag (‘leg uit’).

Bron: ForumStandaardisatie op 4 mei 2019.