Standaard als begrip in het kennismode
Een standaard is gedefinieerd in NORA als: "Een document dat een set van regels bevat die beschrijven hoe mensen materialen, producten, diensten, technologie├źn, taken, processen en systemen dienen te ontwikkelen en beheren."

Een standaard: Overzichten van standaarden
Beleid en Governance Standaarden
De overheid hecht veel waarde aan het gebruik van standaarden, omdat daarmee de samenwerking en gegevensuitwisseling tussen organisaties wordt vereenvoudigd en bevorderd.
Er wordt met name (ook politiek) ingezet op het toepassen van OpenStandaarden.
OpenStandaarden kunnen door alle partijen vrijelijk worden gebruikt, zonder dat door private partijen afgedwongen beperkingen aan het gebruik zijn opgelegd.
Dit OpenStandaarden beleid komt voort uit het inmiddels afgeronde Actieplan Nederland Open in Verbinding (NOiV) en is doorgezet in de uitgangspunten van het kabinet via NUP (Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en E-overheid) en de Digitale Agenda.nl.

Het Forum Standaardisatie is ingesteld voor de bevordering van standaardisatie in de uitwisseling tussen overheden onderling en met burgers en bedrijven, en hergebruik van standaarden.
Daarvoor worden afspraken gemaakt, zoals welke standaarden onder het 'pas toe of leg uit'-beleid vallen voor overheden.
Het Overheidsbrede Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) geeft hier op bestuurlijk niveau opdracht voor.
Daarnaast worden in domeinen vaak specifieke afspraken gemaakt, zoals in NORA dochters.
Binnen het Rijk bestaat bijvoorbeeld een I-standaardisatie Commissie.

Het gebruik van (open) standaarden is daarom binnen de NORA expliciet opgenomen als een strategisch doel, via het Basis Principe BP04 (Afnemers ervaren uniformiteit in de dienstverlening door het gebruik van standaardoplossingen).
De toepassing daarvan op operationeel niveau is uitgewerkt in het Afgeleide Principe AP08 (Gebruik OpenStandaarden).
NORA werkt nauw samen met Forum Standaardisatie om zo de beschikbare informatie rondom standaarden beschikbaar te stellen en actueel te houden.
We beperken ons bij het opnemen van standaarden niet alleen tot de standaarden die zijn opgenomen door Forum Standaardisatie.

Vanuit de NORA willen we projecten helpen bij het vinden van de juiste standaarden (en herbruikbare bouwstenen) voor diensten.
Dat doen we allereerst door te verwijzen naar de diverse plaatsen waar overzichten worden beheerd van standaarden, zodat we inzicht krijgen in alle beschikbare standaarden.
Daarnaast proberen we inzicht te geven in welke situaties welke standaarden bij voorkeur worden toegepast.
Zo is er een eerste aanzet van een overzicht van de gebruikte standaarden bij bouwstenen, opdat de aansluiting op deze bouwstenen wordt vergemakkelijkt.
Ook is een aanzet gemaakt voor hulp bij de aanbesteding van IT, waar de inkoop-functie een belangrijke rol heeft bij het maken van juiste bestek-teksten en inzicht kan krijgen welke standaarden relevant zijn bij aanbesteding van bepaalde veel voorkomende typen producten.

Tools en tips gebruik standaarden
Specificaties en informatie over standaarden zijn verkrijgbaar bij de beherende organisatie.
Voor NEN en ISO standaarden geldt in de regel dat zij eerst moeten worden aangeschaft voordat zij gebruikt kunnen worden.
Voor medewerkers van de Rijksoverheid is de website Lees-Rijk beschikbaar.
Hierop worden, naast vakliteratuur, ook NEN en ISO standaarden aangeboden waarvan het gebruik binnen de Rijksoverheid is afgekocht.
Dit geldt voor het overgrote deel van de NEN en ISO standaarden uit de NORA-lijsten.

Als medewerker van de Rijksoverheid volstaat het om een account aan te maken.
Hierna kan in de catalogus gezocht worden.
Let wel: op alle aangeboden informatie en publicaties kunnen auteursrechten rusten.
Om deze reden is het niet toegestaan om informatie of publicaties te verspreiden buiten de kring van functionarissen van uw eigen organisatie.

Bron: Nora Online (Nederlandse Overheid Referentie Architectuur) op 31 oktober 2018.