Wet elektronische publicaties (WEP) per 1 juli van kracht
Op 1 juli 2021 wordt de Wet elektronische publicaties (WEP) van kracht.
Deze wet verplicht bestuursorganen (bijvoorbeeld gemeenten en provincies) om alle officiële publicaties online te zetten via de website officielebekendmakingen.nl. Daardoor wordt het voor burgers mogelijk om op 1 website alle algemene bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen van de overheid te raadplegen.
Deze wetswijziging heeft als doel om burgers digitaal volledig te informeren over besluiten die impact hebben op hun leefomgeving.
De burger wordt centraal gesteld bij de informatieverstrekking.
Zij worden geïnformeerd over deze besluiten zodat ze tijdig hun recht van inspraak kunnen uitoefenen.

Digitaal vaardig
Staatssecretaris Knops gaf aan dat ook mensen die minder digitaal vaardig zijn de publicaties moeten kunnen inzien.
Op verzoek moeten zijn een papieren afschrift van een publicatie vkunnen verkrijgen.
“Wij zijn als overheid verantwoordelijk voor alle burgers, niemand mag achter blijven.”
Overheden verzorgen voorlichting en aanvullende informatie zelf, deze wet is aanvullend, aldus Knops.

Implementatie
De VNG adviseert gemeenten om een medewerker aan te wijzen die verantwoordelijk is voor de implementatie van de WEP.
Om gemeenten te ondersteunen bij de invoering zal het Kennis-en exploitatiecentrum voor Officiële Overheidspublicaties (KOOP) een stappenplan en handreiking aanbieden.
Meer informatie over de Wet elektronische publicaties vindt u via de website van de Eerste Kamer.

Bron: DigitaleOverheid op 04 november 2020.