U bevindt zich in
Wetgeving
Dwarsligger
Pagina's startAuteurswet Artikel 15bWvS Artikel 139bWvS Artikel 139fBescherming Intellectueel EigendomMelden incident WbniWet Beveiliging SystemenWet Open OverheidWetten
Hoofdstukken
Menu terugVerdrag van Rome -EVRM-Voorschriften voor WebsitesOnderzoek naar MicrosoftMijn Vragen en OpmerkingenWet Openbaarheid van Bestuur
Wet Open Overheid

Wet open overheid
De Wet open overheid (Woo) is een initiatiefwet uit 2012, die tot doel heeft om overheden en semi-overheden transparanter te maken.
De wet moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is.
Het wetsvoorstel is in april 2016 door de Tweede Kamer aangenomen.
De Eerste Kamer heeft de behandeling opgeschort om ruimte te geven voor nader onderzoek naar de impact van de wet voor overheden.

Belang van deze ontwikkeling
De wet stelt regels op over toegankelijkheid en moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is.
Deze wet of een opvolger daarvan, vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

In januari 2019 is de Wijzigingswet Wet open overheid bij de Tweede Kamer ingediend.
De verwachting is dat deze in het najaar van 2019 wordt besproken in het parlement.
De kern van de wet is dat overheidsorganisaties verplicht zijn om meer categorieën documenten actief openbaar te maken.
Het gaat daarbij om de volgende elf categorieën: Hiernaast geldt onder de Woo een inspanningsverplichting voor bestuursorganen om bij de uitvoering van hun taak uit eigen beweging documenten openbaar te maken.
Daarbij gaat het in ieder geval om informatie over het beleid, inclusief de voorbereiding, uitvoering, naleving, handhaving en evaluatie.
Uitgezonderd zijn situaties waarbij dit niet redelijkerwijs mogelijk is zonder evenredige inspanning of kosten of wanneer met openbaarmaking geen redelijk belang wordt gediend.

Proeftuinen Woo
VNG Realisatie ontwikkelt momenteel programma’s die gemeenten ondersteunen bij de invoering van de Wet open overheid.
Zo bereiden wij met enkele tientallen gemeenten een zestal proeftuinen Woovoor.
In die proeftuinen doen we kennis en ervaring op met de verschillende deelaspecten van de wet.

Fases
Fase 1: In voorbereiding
Start: juli, 2012 De Eerste Kamer heeft de behandeling van het wetsvoorstel voorlopig opgeschort om ruimte te geven voor nader onderzoek naar de impact van de wet voor overheden.
Er bestaat brede consensus over het belang van de Open Overheid, maar nog niet over hoe daar invulling aan te geven.

VNG'ers over de Woo & Achtergrondinformatie
In vijf korte video’s gaan medewerkers van de VNG in op verschillende aspecten van de Woo.

Achtergrondinformatie
Hieronder vindt u meer achtergrondinformatie over de Woo in de vorm van een nieuwsbericht en een ledenbrief van de VNG plus het Wetsvoorstel Wijzigingswet Woo en de Memorie van toelichting Wijzigingswet Woo. 6 producten die raken aan deze ontwikkeling
 1. Forum Wob
  Op het Forum Wob wisselen gemeenten kennis en ervaringen uit over vraagstukken rond de Wob.
  Gewijzigd: 8 augustus 2017
  instrument Wet- en regelgeving
 2. High Value Datasets
  De werkgroep Gemeentelijke High Value Datalijst buigt zich over de totstandkoming van één leidende lijst van high value datasets.
  Deze lijst ondersteunt gemeenten bij het bepalen van welke data als eerste als open data beschikbaar moeten komen.
  Gewijzigd: 2 mei 2019
  instrument Lokale ambitie
 3. Zaakgericht werken
  Zaakgericht werken is voor veel gemeentelijke processen een natuurlijke manier van werken.
  Voor gemeenten die Zaakgericht werken in willen voeren is er een toolkit beschikbaar met documentatie, een kennisbank met inspirerende voorbeelden en een online leermodule.
  Gewijzigd: 15 augustus 2018
  product Wet- en regelgeving
  In gebruik
 4. Platform 'Waar is mijn stemlokaal'
  Het platform 'Waar is mijn stemlokaal' bundelt de gegevens van alle stembureaus en stelt ze voor iedereen beschikbaar.
  Gewijzigd: 26 maart 2018
  verkenning Collectieve afspraken
  Gepubliceerd
 5. Duurzaam Toegankelijk Op Orde
  Duurzaam Toegankelijk Op Orde wordt ingezet om informatievoorziening te verbeteren door duurzaam toegankelijke dossiers, samenwerking binnen en tussen gemeenten te faciliteren en door informatie en dossiers vindbaar te maken en te delen en openbare informatie rechtstreeks toegankelijk kunnen maken.
  Gewijzigd: 25 september 2019 product Wet- en regelgeving
  In ontwikkeling
 6. RaadsTalk
  Welke onderwerpen staan op de agenda in gemeenteraden in Nederland? Met Raadstalk zoekt u gemakkelijk raadsdocumenten van meer dan 110 gemeenten in Nederland tot circa 4 weken terug.
  Gewijzigd: 3 juni 2019
  product Lokale ambitie
  In gebruik
Bron: VNG Realisatie op 31 oktober 2019.
Valid HTML 5.0 Valid CSS
Een link is een pagina,
een link is een hoofdstuk,
een link is in een externe website,
een link is een download.
© Dwarsligger.org, overname met bronvermelding toegestaan,
tenzij anders aangegeven.
Ron's CMS versie 191027a
Samengesteld in
Inhoud grootte
Aangemaakt op
Aangepast    op
19388 µsec.
13728 bytes
Onbekend
31 okt 2019