U bevindt zich in
home
Dwarsligger
startBesturingssystemen Beveiliging en Voorschriften Bronnen en Linken De Toekomst Digitale Toegankelijkheid GDI Wet Digitale Overheid Hackers en Hacken Onze Standpunten OpenData OpenSource OpenStandaarden Overheid Rechten en Plichten Veilig Internet Wat is Linux plaatjes Copyright LinkenWaarom deze websiteWie ben iktree

Aanbieding DigiProg. 2017

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-
Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG
Bureau Digicommissaris

www.rijksoverheid.nl
www.facebook.com/minbzk
www.twitter.com/minbzk

Kenmerk
2016-0000774176

Datum 21 december 2016
Betreft Digiprogramma 2017

Ter informatie zend ik u hierbij, mede namens de minister van Economische Zaken en de minister voor Wonen en Rijksdienst, het Digiprogramma 2017 dat het kabinet in december vaststelde.

De Nationaal Commissaris Digitale Overheid
(Digicommissaris) [1] stelt jaarlijks, in samenwerking met medeoverheden, zelfstandige bestuursorganen, uitvoeringsorganisaties en departementen, een Digiprogramma op.
In het Digiprogramma 2017 zijn de ambities en activiteiten van de overheid ten aanzien van de generieke digitale infrastructuur gebundeld, inclusief de financiële doorvertaling daarvan.
Ook wordt gerapporteerd over het voorgaande jaar.

Een digitale infrastructuur (in brede zin) is essentieel voor het intern functioneren en extern presteren van het openbaar bestuur, zowel onderling in ketens en netwerken als –uiteindelijk- in de directe relatie naar burgers, instellingen en bedrijven.
Zaken als informatieveiligheid en toegang tot informatie spelen bij veel maatschappelijke vraagstukken een steeds grotere rol.
Dit vraagt om een overheid die “de mens centraal stelt” door die informatie en dienstverlening aan te bieden die het beste past bij een bepaald individu of een bepaalde situatie.
Dit betekent uiteraard ook dat aan mensen die niet digitaal vaardig zijn of die niet over digitale toegang beschikken passende dienstverlening wordt geboden.
In het Digiprogramma 2017 ligt daarbij de focus op een verschuiving van denken naar doen.

Doorontwikkeling en vernieuwing moet meer gericht worden op het centraal stellen van de mens en dus op het verschuiven van een aanbodgerichte naar een meer vraaggerichte generieke digitale infrastructuur. [2]

Het Digiprogramma 2017 bouwt voort op de basis die we met elkaar op orde hebben gebracht.
Maar we weten dat er meer nodig is om ervoor te zorgen dat de overheid gelijke tred houdt met de technologische ontwikkeling en de behoeften en verwachtingen van mensen.
Tempo en ambitie zijn hiervoor nodig.
Recent is onder leiding van mijn secretaris-generaal de Studiegroep Informatiesamenleving en Overheid opgericht [3].
Deze is samengesteld uit deskundigen uit de publieke en private sectoren.
Ik heb de Studiegroep gevraagd, ten behoeve van de volgende kabinetsperiode, met concrete adviezen te komen over (een verbetering van) het functioneren van de digitale overheid.

De Digicommissaris neemt hieraan deel om ervoor te zorgen dat wordt voortgebouwd op het fundament dat onder zijn regie is gelegd ten aanzien van gezamenlijke visie, ambitie, sturing en financiering.
Voor de goede orde meld ik dat het Digiprogramma ook digitaal kan worden geraadpleegd via www.digicommissaris.nl.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
dr. R.H.A. Plasterk

1. De Digicommissaris is in 2014 door het kabinet aangesteld om als tijdelijke overheidsbrede regisseur de beleidsontwikkeling en vernieuwing aan te jagen, daarmee de totstandkoming van (voorzieningen voor) de Digitale Overheid te bevorderen, het beheer van essentiële voorzieningen te borgen en het gebruik van die voorzieningen te stimuleren. (Kamerstuk 26 643, nr. 314).
2. De generieke digitale infrastructuur bestaat uit afspraken over standaarden, basisregistraties, producten en voorzieningen die (digitale) communicatie en transacties met de overheid mogelijk maken.
3. Kamerstuk 26 643, nr. 427


Bron: Rijksoverheid op 16 februari 2017.

Valid HTML 5.0 Valid CSS
© 2018 dwarsligger.org/
overname met bronvermelding is toegestaan.
Pagina grootte: 10004 bytes.
Gemaakt met Ron's Webber versie 180313a.
Pagina gemaakt in 0.097 seconden,
Pagina aangepast op 15 March 2018 14:56:57.