Dwarsligger

Motie Oosenbrug 161011

GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID OOSENBRUG TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 31
Voorgesteld 11 oktober 2016
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende dat met het actieplan open overheid 2016–2017 wordt ingezet op het actief beschikbaar stellen van overheidsinformatie en het stimuleren van een open houding en gedrag bij overheden;
overwegende dat het gebruik van open standaarden essentieel zijn in het
actief beschikbaar stellen van informatie aan burgers en daarnaast zorgen
voor meer keuzevrijheid in ICT-leveranciers, bevordering van de rechtszekerheid, administratieve lastenverlichting en het efficiënt en in ketens kunnen werken als één overheid;
overwegende dat open source software zorgt voor meer competitie op de softwaremarkt waardoor de overheid betere condities en prijzen voor software kan bedingen;
constaterende dat nog niet overal binnen de rijksoverheid en de decentrale overheden gewerkt wordt met open standaarden en open source software en dit deels te wijten is aan een gebrek aan kennis en expertise bij het aanbesteden van software;
verzoekt de regering om, het gebruik van open standaarden te verplichten bij wet;
verzoekt de regering, alle kennis over open source software waarover de overheid beschikt ter beschikking te stellen via bestaande structuren;
en gaat over tot de orde van de dag.
Oosenbrug

Bron: Offciële Bekendmakingen

U bevindt zich in
home
Valid HTML 5.0 Valid CSS
© 2017 dwarsligger.org
overname met bronvermelding is toegestaan.
Pagina grootte: 7961 bytes.
Gemaakt met Ron's Webber versie 170217a.
Pagina gemaakt in 0.025 seconden,
Pagina aangepast op 11 March 2017 13:35:27.