U bevindt zich in
home
Dwarsligger
startBesturingssystemen Beveiliging en Voorschriften Bronnen en Linken De Toekomst Digitale Toegankelijkheid GDI Wet Digitale Overheid Hackers en Hacken Onze Standpunten OpenData OpenSource OpenStandaarden Overheid Rechten en Plichten Veilig Internet Wat is Linux plaatjes Copyright LinkenWaarom deze websiteWie ben iktree

Elektronisch Briefgeheim

Alle elektronische vormen communicatie beschermd in Grondwet
Ingangsdatum: Nog onbekend, planning was 1 juli 2017

Wat verandert er?
Alle elektronische vormen van communicatie worden in de Grondwet beschermd.
Hiervoor wordt het huidige brief-, telefoon- en telegraafgeheim vervangen door het brief- en telecommunicatiegeheim.
Nu bent u beschermd tegen onrechtmatige inzage in de inhoud van uw communicatie door de overheid als u communiceert via brief, telegraaf of telefoon.
Straks ook als u communiceert via e-mail of social media.
Politie en inlichtingen- en veiligheidsdiensten hoeven zich onder bepaalde voorwaarden niet aan het brief- en telecommunicatiegeheim te houden.

Voor wie?
Alle bedrijven (en consumenten)

Wanneer?
De wijziging gaat naar verwachting in per 1 juli 2017.

Let op :
De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief.
Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van: Externe links Bron: Ondernemersplein


Grondwet gaat ook e-mails beschermen
Nieuwsbericht - 11-07-2014 - 13:50

Alle vormen van communicatie worden grondwettelijk beschermd, dus ook elektronische.
Het brief-, telefoon- en telegraafgeheim wordt vervangen door het brief- en telecommunicatiegeheim.
Dit staat in het voorstel tot wijziging van artikel 13 van de Grondwet waarmee de Rijksministerraad heeft ingestemd op voorstel van minister-president Rutte, minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en minister Opstelten van Veiligheid en Justitie.
De wetswijziging vloeit voort uit de kabinetsreactie op een advies van de staatscommissie Grondwet. Het begrip ‘telegraaf’ is verouderd.
In het nieuwe voorstel is er bewust voor gekozen om geen specifieke techniek te benoemen.
Met de meer techniekonafhankelijke formulering ‘brief- en telecommunicatiegeheim’ wordt de bescherming die artikel 13 van de Grondwet biedt, uitgebreid naar alle huidige en toekomstige communicatiemiddelen zoals e-mail, telefoonverkeer via internet en besloten communicatie via sociale media.
Dit houdt in dat de overheid niet in de inhoud van communicatie mag kijken, ongeacht het middel waarmee is gecommuniceerd.
Op dit verbod geldt een aantal wettelijk bepaalde uitzonderingen.
In een aantal situaties is inzage wél geoorloofd, bijvoorbeeld voor de politie of inlichtingendiensten, maar daar is altijd toestemming van de bevoegde autoriteit voor nodig.

De Rijksministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel in te dienen bij de Tweede Kamer.
Het wetsvoorstel is eerder in internetconsultatie geweest.

Bron: Rijksoverheid


Wijziging van artikel 13 Grondwet
Artikel 13 van de Grondwet is verouderd door de ontwikkelingen in de informatietechnologie.
Dit wetsvoorstel vervangt de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim daarom door het brief- en telecommunicatiegeheim.
Deze techniekonafhankelijke formulering betekent een uitbreiding van de reikwijdte van het communicatiegeheim in de Grondwet naar alle communicatiemiddelen.

Consultatie gegevens
Publicatiedatum 01-10-2012
Einddatum consultatie01-01-2013
Status Gesloten
Type regeling Wet
Organisatie Algemene Zaken, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Veiligheid en Justitie
Doel van de regeling
Dit wetsvoorstel strekt ertoe de reikwijdte van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim uit te breiden naar alle huidige en toekomstige communicatiemiddelen.
Het doel is met een techniekonafhankelijke formulering de bescherming van het communicatiegeheim aan te laten sluiten bij de huidige stand van zaken van de informatietechnologie en de bepaling toekomstbestendigheid te verlenen.
De inhoud van de communicatie met een privé-karakter dient aldus te worden beschermd door de Grondwet, ongeacht het middel of de techniek met behulp waarvan men communiceert.
Doelgroepen die door de regeling worden geraakt
Artikel 13 Grondwet richt zich op alle burgers in Nederland omdat nagenoeg eenieder dagelijks communiceert met behulp van een communicatiemiddel.
Duidelijk dient te zijn dat de inhoud van communicatie, om het even met welk communicatiemiddel deze tot stand wordt gebracht, beschermd wordt door artikel 13 Grondwet.
Daarnaast richt de regeling zich op overheidsorganisaties, zoals de politie en de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.
Artikel 13 Grondwet geeft aan in welke gevallen en onder welke voorwaarden inbreuken op het brief- en telecommunicatiegeheim zijn toegestaan.
Deze voorwaarden zijn nader uitgewerkt in de voor de politie en de inlichtingen- en veiligheidsdiensten relevante wetgeving.

Verwachte effecten van de regeling
Door de techniekonafhankelijke formulering van de bepaling biedt de Grondwet voortaan ook adequate bescherming tegen inzage door de overheid zonder wettelijke grondslag van de moderne communicatiemiddelen zoals e-mail en communicatie via het internet.

Doel van de consultatie
Met deze consultatie willen wij belanghebbenden informeren over de voorgenomen wijzigingen en iedereen tot 1 januari 2013 de gelegenheid bieden om het wetsvoorstel te reageren.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd
De reacties kunnen betrekking hebben op alle onderdelen van het wetsvoorstel en de memorie van toelichting.

Publicatie reacties
Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie.
Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.
Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken.
Deze controle kan enkele dagen duren.

Bron: InternetConsultatie.nl


Grondwet gaat elektronische vormen van communicatie beschermen Nieuwsbericht - 28-09-2012 - 12:56
Alle elektronische vormen van communicatie worden in de toekomst grondwettelijk beschermd.
Het brief-, telefoon- en telegraafgeheim wordt vervangen door het brief- en telecommunicatiegeheim.
Op deze voorgenomen wijziging van artikel 13 van de Grondwet kan iedereen vanaf 1 oktober 2012 reageren via www.internetconsultatie.nl.
De ministerraad heeft hiermee ingestemd op voorstel van minister-president Rutte, minister Spies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en minister Opstelten van Veiligheid en Justitie.
De wetswijziging vloeit voort uit de kabinetsreactie op een advies van de staatscommissie Grondwet.
Met de meer techniekonafhankelijke formulering ‘brief- en telecommunicatiegeheim’ wordt de bescherming die artikel 13 van de Grondwet biedt, uitgebreid naar alle huidige en toekomstige communicatiemiddelen zoals e-mail, besloten communicatie via sociale media en de opslag van persoonlijke bestanden in de ‘cloud’.

Bron: Rijksoverheid

Valid HTML 5.0 Valid CSS
© 2018 dwarsligger.org/
overname met bronvermelding is toegestaan.
Pagina grootte: 16057 bytes.
Gemaakt met Ron's Webber versie 180313a.
Pagina gemaakt in 0.03 seconden,
Pagina aangepast op 15 March 2018 14:57:02.