U bevindt zich in
home
Dwarsligger
startBesturingssystemen Beveiliging en Voorschriften Bronnen en Linken De Toekomst Digitale Toegankelijkheid GDI Wet Digitale Overheid Hackers en Hacken Onze Standpunten OpenData OpenSource OpenStandaarden Overheid Rechten en Plichten Veilig Internet Wat is Linux plaatjes Copyright LinkenWaarom deze websiteWie ben iktree

Wettelijke eisen

Op de website over webrichtlijnen van de overheid staat:
Organisaties hebben soms te maken met allerlei factoren die voldoen aan de Webrichtlijnen bemoeilijken.
Toch worden dit soort factoren niet altijd toegestaan als geldige, zwaarwegende redenen om de Webrichtlijnen niet volledig toe te passen.
Dit wordt in dit hoofdstuk toegelicht.
Er zijn ook redenen die wel als zwaarwegend worden gezien.
Ook deze worden in dit hoofdstuk toegelicht.
Inhoudsopgave
Inleiding
  1. Argumenten op basis van techniek
  2. Argumenten omtrent de aanwezige kennis
  3. Organisatorische argumenten
  4. Argumenten rondom afspraken en contracten
  5. Argumenten rondom budgetten en kosten
  6. Argumenten met betrekking tot de omvang van een website
  7. Tijdgerelateerde argumenten
Inleiding
De Webrichtlijnen zijn als OpenStandaard geplaatst op de zogenaamde ‘pas toe of leg uit lijst' van het College Standaardisatie.
Dit betekent dat toepassing van de Webrichtlijnen op websites van de (semi-)overheid verplicht is.
Toepassing is alleen niet verplicht bij zwaarwegende redenen.
Worden de Webrichtlijnen voor toegankelijkheid wegens zwaarwegende redenen niet toegepast, dan moet hierover transparant verantwoording worden afgelegd.
Organisaties hebben soms te maken met allerlei factoren die voldoen aan de Webrichtlijnen bemoeilijken.
Toch worden dit soort factoren niet altijd toegestaan als geldige, zwaarwegende redenen om de Webrichtlijnen niet volledig toe te passen.
Dit wordt in dit hoofdstuk toegelicht.
Er zijn ook redenen die wel als zwaarwegend worden gezien.
Ook deze worden in dit hoofdstuk toegelicht.
De Webrichtlijnen gaan over alle fases van de bouw van een website.
Sommige Webrichtlijnen moeten worden toegepast, door bij de bouw van de website het Content Management Systeem (CMS) en alle overige software goed in te richten, waarna de site voor altijd aan de betreffende Webrichtlijnen voldoet.
Deze categorie is dus met eenmalige inspanning, blijvend op te lossen door gebruik te maken van de juiste techniek, mensen met de juiste kennis, een goede organisatie en de juiste contract-afspraken.
Als redacteurs content van derden niet mogen wijzigen, geeft Hoofdstuk 3 een nadere uitleg.
Ook voor andere zwaarwegende redenen in verband met complexe diensten, zoals complexe toepassingen en complexe content, wordt bij Toepassingsmogelijkheden specifieke diensten (hoofdstuk 3 uit het toepassingskader) meer uitleg gegeven.

1. Argumenten op basis van techniek
Software is niet goed genoeg : Beschikbare diensten bieden onvoldoende ondersteuning bij toepassing van dit succescriterium.
Geschikte software bestaat (nog) niet : De beschikbare diensten maken het niet mogelijk te voldoen aan succescriteria, ook geschikt maken is niet eenvoudig mogelijk.
Techniek is op zichzelf geen argument om niet aan de Webrichtlijnen te voldoen.
Alle methoden en technieken om aan de Webrichtlijnen te kunnen voldoen zijn beschikbaar.
Niet alle diensten zijn echter toegankelijk beschikbaar op dit moment.
Over deze complexe diensten wordt meer uitleg gegeven in hoofdstuk 3.
Met uitzondering van deze diensten is techniek geen goed argument om niet te voldoen aan de Webrichtlijnen.
Bij nieuw te ontwerpen en te ontwikkelen webgerelateerde toepassingen mag techniek daarom geen probleem opleveren.
Wel kan er bij nieuw op te leveren, of bij bestaande websites sprake zijn van complexe content.
Zie hiervoor Toepassingsmogelijkheden specifieke diensten (hoofdstuk 3 uit het toepassingskader).

2. Argumenten omtrent de aanwezige kennis
Kennistekort ontwikkelaar/ontwerper : De kennis van de ontwikkelaar, ontwerper of de leverancier blijkt onvoldoende aanwezig om aan het succescriterium te voldoen.
Kennistekort redacteur : De kennis van de redacteur blijkt onvoldoende aanwezig om aan het succescriterium te voldoen.
Dit zijn geen goede argumenten om de Webrichtlijnen niet toe te passen.
Kies bij het aangaan van het contract daarom voor een professionele partij met de juiste kennis.
Als blijkt dat een opdrachtnemer zich niet aan de afspraken houdt, moet hij of zij voor een goed alternatief zorgen.
Dergelijke zaken moeten zijn opgenomen in de contractvoorwaarden, zoals beschreven in bijlage 5.2.1.

3. Organisatorische argumenten
Onmogelijk binnen organisatie : Door de wijze waarop de organisatie momenteel is ingericht is het niet mogelijk om dit succescriterium succesvol toe te passen.
Draagvlak : Voldoen aan dit succescriterium wordt door de organisatie niet belangrijk genoeg gevonden om op te lossen.
Mogelijke argumenten kunnen zijn:
Prioritering : Het succescriterium wordt door de organisatie belangrijk gevonden, maar andere vraagstukken binnen de organisatie krijgen een hogere prioriteit.
Geen management issue : De verantwoordelijke(n) binnen de organisatie heeft geen standpunt ingenomen over de acties die verbonden zijn aan het niet voldoen aan een succescriterium.
Geen beleids issue : Het bestuur van de organisatie heeft nog geen standpunt ingenomen over de acties die verbonden zijn aan het niet voldoen aan dit succescriterium, of hoe de organisatie denkt over gelijke rechten voor iedereen op toegang tot de online informatie en dienstverlening van de organisatie.
Dit zijn de argumenten die het meest voorkomen.
De Webrichtlijnen zijn echter simpelweg een verplichting.
Geen enkele (semi-)overheidsorganisatie kan er voor kiezen niet te voldoen aan de Webrichtlijnen.
Mocht een van de hierboven beschreven problemen voorkomen in de organisatie, dan moet dat worden opgelost, om daarna in een zo kort mogelijke periode te voldoen aan de Webrichtlijnen.
Overigens zijn de Webrichtlijnen voor een opdrachtgever, naast een verplichting, zeer verstandig om toe te passen als instrument.
Het levert de opdrachtgever namelijk vele voordelen op voor beheer en gerichte doorontwikkeling van websites, tegen beheersbare kosten (zie hoofdstuk 1).

4. Argumenten rondom afspraken en contracten
Niet nakomen contract : De huidige opdrachtnemer kan niet aan het succescriterium voldoen.
Contract is ontoereikend : In het contract met de opdrachtnemer is niet of onvoldoende vastgelegd dat succesvolle toepassing van het succescriterium kan worden geEBist.
Geen contract : Er is geen goede afspraak over gemaakt met de opdrachtnemer over het voldoen aan het succescriterium.
Als op basis van gemaakte afspraken niet kan worden voldaan aan de Webrichtlijnen, is dat de verantwoordelijkheid van de persoon die de contracten heeft ondertekend.
Het is geen goed argument om niet aan de Webrichtlijnen te voldoen, tenzij de contracten zijn opgesteld voordat de Webrichtlijnen voor de betreffende overheidsorganisatie een verplichting waren.
In dat geval moeten er eerst nieuwe contracten worden aangegaan.
Vanwege het maken van nieuwe contractuele afspraken, kan het mogelijk zijn dat tijdelijk niet aan de Webrichtlijnen kan worden voldaan.
Er moet dan worden bepaald wanneer wel kan worden voldaan.
Bij de verantwoording over niet-toepassing van een of meer succescriteria op basis van deze argumentatie, moet worden aangegeven binnen welke termijn wel wordt voldaan aan het succescriterium, en er moet een alternatief worden geboden tot het moment dat wel wordt voldaan.
Bijlage 5.2.1 beveelt contractuele bepalingen aan die je op kunt nemen om te voorkomen dat afspraken gemaakt worden waarbij de Webrichtlijnen in onvoldoende mate in acht worden genomen.
Belangrijke aanbeveling hieruit is dat ontwikkelaar en/of ontwerper voor oplevering van een website of webapplicatie moet aantonen dat de gebouwde website of pagina aan de Webrichtlijnen voldoet.

5. Argumenten rondom budgetten en kosten
Geen budget : Het tekort aan budget is geen reden om niet te voldoen aan de verplichting de Webrichtlijnen toe te passen.
Het voldoen aan de Webrichtlijnen is een verplichting , waarvoor voldoende budget moet worden gereserveerd.
Onevenredig hoge kosten: Het toepassen van de Webrichtlijnen kan tot onevenredig hoge kosten leiden als in het verleden foutieve keuzes zijn gemaakt voor software of samenwerkingen.
Dit is een lastige situatie, maar mag niet leiden tot het uitsluiten van gebruikers, en moet dus worden gebudgetteerd en opgelost.
Planning in combinatie met kosten : Soms is de bouw van een nieuwe website al ingepland, terwijl de huidige website niet voldoet aan de Webrichtlijnen. Wanneer de nieuwe website binnen een afzienbare tijd wordt opgeleverd, E9n voldoet aan de Webrichtlijnen versie 2, kunnen de kosten voor aanpassing van de huidige website onevenredig hoog zijn.
Uiteindelijk is de resultaatverplichting, en met name een juiste digitale dienstverlening naar gebruikers belangrijker dan dit kostenaspect.
Echter, wanneer de periode tot een nieuwe website korter is dan 6 maanden, en de ontoegankelijkheid van onderdelen van de huidige website E9n het alternatief hiervoor goed worden gecommuniceerd via de huidige website, kan dit als zwaarwegende reden worden opgevat.</p>
Kosten voor implementeren van de Webrichtlijnen zijn alleen hoog wanneer dit na oplevering van een website nog moet gebeuren, als de website al klaar is.
Bij de bouw van een website zijn de kosten voor het toegankelijk maken doorgaans 10 tot 15 procent hoger, gedeeltelijk veroorzaakt door de kosten voor kwaliteitscontrole.
De onderhoudbaarheid van een website is echter veel beter.
Daarom is het voldoen aan de Webrichtlijnen op lange termijn een aantoonbare kostenbesparing.
Dit argument is dus onterecht, omdat je er bij de bouw rekening mee had moeten houden.
Als de website is gebouwd voordat de Webrichtlijnen verplicht waren voor de organisatie, moet worden bedacht of het aanpassen van de huidige website nog zinvol is, of dat er beter een nieuwe website kan worden gebouwd.
Zie hierover ook hoofdstuk 2.3.

6. Argumenten met betrekking tot de omvang van een website
Als het op dit moment niet mogelijk is om aan de Webrichtlijnen te voldoen, moet je aangeven wanneer de website wel voldoet.
Dit moet helder worden gecommuniceerd en er moet een termijn aan worden gekoppeld.
Een site met 80.000 pagina's is minder gemakkelijk 100% toegankelijk te maken en te houden, dan een website met 10 pagina's.
Er zijn meer mensen bij betrokken, en er is een grotere foutmarge.
Dat mag nooit een excuus zijn voor een ontoegankelijke website, maar het kan een reden zijn voor tijdelijke ontoegankelijkheid.
Je kunt een melding maken van deze situatie op de volgende manier.
Het is belangrijk hierin een planning op te nemen, zodat gebruikers kunnen weten binnen welke termijn toegankelijkheidsproblemen worden opgelost:

6a. Specificatie
Hoewel <naam website> in algemene zin aan de Webrichtlijnen voldoet, merken we door de omvang van de website dat sommige informatie niet volledig voldoet aan de website.
Oorzaak
Met een omvang van circa …pagina's en tientallen redacteuren is <naam website> een beheerintensieve website.
De ontwikkel-, bouw- en beheerprocessen van <naam website> hebben we zo ingericht dat gebruikers fouten of ontoegankelijke informatie kunnen rapporteren en we dit altijd binnen …. weken oplossen.
Lukt dit niet binnen deze termijn, dan wordt de melder hierover afzonderlijk bericht.
Gevolg
Het kan dus, sporadisch, gebeuren dat u verminderde toegankelijkheid ervaart.
Alternatieven
Heeft u informatie eerder nodig, neem dan contact op met:
<invoegen contact gegevens informatiebalie>
Planning
Iedere situatie wordt binnen …weken opgelost.
Lukt dit niet binnen deze termijn, dan wordt de melder hierover afzonderlijk bericht.

7. Tijdgerelateerde argumenten
In de situatie waarbij informatie snel moet worden geplaatst op een website - bijvoorbeeld een nieuwsbericht met hoge actualiteitswaarde - of er een noodzaak is om snel te worden gedeeld, kan het voorkomen dat informatie wordt geplaatst die in onvoldoende mate voldoet aan de Webrichtlijnen.
De urgentie kan dan tijdelijk voorrang hebben op het volledig naleven van de Webrichtlijnen.
Behoudens de situatie van 3.2.4, waarin informatie van anderen dient te worden geplaatst zonder technische en/of redactionele invloed, dient de redactie in een dergelijke situatie aan te geven wanneer de informatie conform de Webrichtlijnen beschikbaar zal worden gesteld.
Daarnaast moet aangegeven worden op welke wijze de informatie beschikbaar wordt gesteld aan gebruikers die last hebben van de ontoeganklijkheid ervan.
Zie voor real-time informatie ook hoofdstuk 3.2.5.
Bron: WebRichtlijnen

Valid HTML 5.0 Valid CSS
© 2018 dwarsligger.org/
overname met bronvermelding is toegestaan.
Pagina grootte: 19033 bytes.
Gemaakt met Ron's Webber versie 180313a.
Pagina gemaakt in 0.027 seconden,
Pagina aangepast op 15 March 2018 14:56:57.