U bevindt zich in
home
Dwarsligger
startBesturingssystemen Beveiliging en Voorschriften Bronnen en Linken De Toekomst Digitale Toegankelijkheid GDI Wet Digitale Overheid Hackers en Hacken Onze Standpunten OpenData OpenSource OpenStandaarden Overheid Rechten en Plichten Veilig Internet Wat is Linux plaatjes Copyright LinkenWaarom deze websiteWie ben iktree

Generieke Digitale Infrastructuur

De generieke digitale infrastructuur als basis voor overheidsdienstverlening Voor veel mensen is digitaal leven bijna net zo gewoon als ademhalen.
Ze gebruiken sociale media, proberen nieuwe vormen van onderwijs uit (digitaal leren), regelen hun eigen zorg (private zorgdiensten, gezondheidsapps), zoeken lokaal de samenwerking (buurtcoöperatie, appgroep met de buurt) en laten zich ook gelden in de landelijke democratie (GeenPeil referendum).
De verhouding tussen de overheid en de samenleving verandert onder invloed van nieuwe technologie.
Mensen verwachten dat overheids-dienstverlening van deze tijd is: gemakkelijk digitaal beschikbaar, waar en wanneer ze dat willen.
Ze willen zelf kunnen bepalen met wie ze hun gegevens delen en wie deze mogen analyseren.
En omdat mensen beschikken over meer informatie en zich gemakkelijk kunnen organiseren via social media, hebben ze ook meer invloed op het openbaar bestuur.
Natuurlijk zijn er ook groepen mensen in onze samenleving die (nog) niet zo goed meekomen met alle veranderingen.
Zij maken weinig gebruik van nieuwe digitale mogelijkheden, zijn niet zo digitaal vaardig of hebben moeite met geschreven taal.
Ze hebben ondersteuning nodig om hun weg te kunnen vinden.
Digitale dienstverlening van de overheid moet daarom toegankelijk en gebruiksvriendelijk zijn.
En voor het wie écht niet zelf kan, moet er een vangnet zijn.
Mens centraal De overheid heeft de taak om alle groepen in de samenleving – de zelfredzamen, de meer afhankelijke groepen en alles wat er tussenin zit – goed te bedienen.
De overheid zal zich daarvoor meer om mensen, instellingen en bedrijven heen moeten organiseren.
Of anders gezegd: ze moet de mens, in al zijn rollen (burger, ondernemer, professional, student etc.) centraal stellen.
En steeds die dienstverlening, ondersteuning en informatie bieden, die voor een bepaald individu in een specifieke situatie het beste past.
Met toepassing van nieuwe technologie heeft de overheid vele mogelijkheden zich slimmer te organiseren en effectiever als één overheid te handelen.
De Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) biedt de digitale basisvoorzieningen waarmee overheidsorganisaties hun primaire processen kunnen inrichten.
Door het gemeenschappelijk gebruik van de GDI ervaren mensen samenhang in de dienstverlening van de overheid en een eenduidige manier van communiceren.
Gezamenlijke ontwikkeling en gebruik van generieke diensten en voorzieningen voorkomt dat op meerdere plekken eenzelfde soort wiel wordt uitgevonden.
En het maakt efficiënter beheer mogelijk.
Daardoor bespaart de overheid als geheel en komt er ruimte en geld vrij voor maatwerk of nieuwe initiatieven.
EEN VOORBEELD Duizenden vluchtelingen melden zich dagelijks aan de Europese grenzen.
De meesten van hen hebben een smartphone bij zich.
Dit maakt het mogelijk om vluchtelingen goede informatie te bieden over opvanglocaties en over het toelatingsbeleid binnen de EU bijvoorbeeld.
En om met geoinformatie mensenstromen in kaart te brengen.
Ook lokaal kan de overheid op basis van stuurvragen kijken welke data beschikbaar zijn en benut kunnen worden: waar zijn locaties beschikbaar, welke wijken zijn meer of minder geschikt om vluchtelingen te plaatsen, waar woont al familie van vluchtelingen, waar worden welke professies gemist? Digiprogramma 2016/17: met het oog op de toekomst Onder regie van de Digicommissaris is het (interbestuurlijk) Digiprogramma 2016-2017 opgesteld en door het kabinet vastgesteld.
Daarmee werkt de overheid verder aan de ontwikkeling van de digitale dienstverlening in het publieke domein.
Prioriteit voor de komende twee jaar is dat het gebruik van bestaande voorzieningen onder overheidsorganisaties toeneemt en dat er (financiële) ruimte komt voor doorontwikkeling en innovatie.
Het thema van het Digiprogramma is: ‘Succesvol digitaal; stel mensen centraal’.
In een tijd waarin veranderingen steeds sneller gaan, wordt het belangrijker daar snel op in te kunnen spelen.
In 2016 is de Digicommissaris daarom een overheidsbreed visievormingsproces gestart.
Belangrijke vragen daarbij zijn: • Wat is de collectieve ambitie, welke overheidsbrede digitale infrastructuur is nodig voor het aanpakken van actuele maatschappelijke thema’s? • Welke gegevens, bronnen, bestanden en technologische mogelijkheden kunnen de politiek-bestuurlijke opgaven helpen antwoorden te voorzien? • Welke gegevens, bronnen, bestanden en technologische mogelijkheden kunnen helpen bij de politiek-bestuurlijke opgaven van de overheid? Er zijn (overheidsbreed) afspraken nodig om als overheid de omslag te kunnen maken om de mens – en niet de bedrijfsprocessen van de overheid – centraal te stellen.
‘De vrijblijvendheid voorbij’ is daarom een belangrijk thema in het Digiprogramma.
De wet GDI regelt dat de overheid op één gezamenlijke manier de digitale (interactieve) contacten met de burger en het bedrijfsleven voert.
Over de uitgangspunten van de Wet GDI is inmiddels overeenstemming bereikt.
Daarnaast pleit de Digicommissaris voor: Eén politiek verantwoordelijke met mandaat en budget om de GDI overheidsbreed te kunnen innoveren, ontwikkelen en in samenhang te kunnen aansturen.
Interbestuurlijke afspraken over de (meerjaren)programmering van de GDI en financiering daarvan, voor de verschillende fasen van de levencyclus.
Bestuurders aan zet Bestuurders zijn aan zet om de Nederlandse overheid op alle fronten klaar te stomen voor een digitale toekomst.
Of het nu gaat om het borgen van de Nederlandse informatieveiligheid, het verstrekken van betrouwbare digitale identiteiten, of het beter benutten van de technologische mogelijkheden voor dienstverlening en innovatie: de overheid zal haar verandervermogen moeten vergroten om gelijke tred te houden met de snelle ontwikkelingen in de samenleving.
Ook ons verdienvermogen is in het geding.
Hoewel Nederland zich wereldwijd nog in de voorhoede bevindt van digitaal ontwikkelde landen, moeten we er werk van maken om deze positie te behouden.
Andere landen zitten niet stil.
Voor het behoud en ontwikkeling van kennispositie, werkgelegenheid, welvaart en welzijn moeten we steeds anticiperen op nieuwe kansen en mogelijkheden die digitalisering ons biedt.

Bron: PDF document van DigiCommissaris.nl op 16 februari 2017.

Valid HTML 5.0 Valid CSS
© 2018 dwarsligger.org/
overname met bronvermelding is toegestaan.
Pagina grootte: 11239 bytes.
Gemaakt met Ron's Webber versie 180313a.
Pagina gemaakt in 0.055 seconden,
Pagina aangepast op 15 March 2018 14:56:58.