U bevindt zich in
home
Dwarsligger
startBesturingssystemen Beveiliging en Voorschriften Bronnen en Linken De Toekomst Digitale Toegankelijkheid GDI Wet Digitale Overheid Hackers en Hacken Onze Standpunten OpenData OpenSource OpenStandaarden Overheid Rechten en Plichten Veilig Internet Wat is Linux plaatjes Copyright LinkenWaarom deze websiteWie ben iktree

Wetsvoorstel

Regels inzake de generieke digitale infrastructuur (Wet generieke digitale infrastructuur)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is regels te stellen over de eenduidige toegang van burgers en ondernemers tot elektronische dienstverlening in het publieke domein;
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goed vinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Algemeen
Artikel 1. Definities
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
attributendienst: partij die ten behoeve van elektronische dienstverlening een verklaring afgeeft over de kenmerken en gegevens van een natuurlijke persoon of een rechtspersoon;
authenticatie: elektronisch proces voor de verificatie en bevestiging van de identiteit van een natuurlijke persoon of rechtspersoon;
authenticatiedienst: partij die op basis van een authenticatiemiddel een authenticatieverklaring afgeeft;
authenticatiemiddel: methode voor de verificatie en bevestiging van de identiteit van een natuurlijke persoon of rechtspersoon die deze toegang biedt tot elektronische dienstverlening;
elektronische dienstverlening: elektronisch verkeer tussen bestuursorganen als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onderdeel a, van de Algemene wet bestuursrecht of aangewezen organisaties enerzijds en natuurlijke personen of rechtspersonen anderzijds, waarvoor veilige en betrouwbare toegang via het gebruik van een authenticatiemiddel noodzakelijk is;
machtigingsdienst: partij die ten behoeve van toegang tot elektronische dienstverlening een verklaring afgeeft waaruit blijkt dat een natuurlijke persoon of rechtspersoon optreedt namens een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon;
ontsluitende dienst: partij die het elektronisch verkeer tussen een bestuursorgaan of aangewezen organisatie en erkende authenticatiediensten, machtigingsdiensten en attributendiensten routeert teneinde toegang tot elektronische dienstverlening te faciliteren;
Onze Minister: Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
privaat middel: door een private authenticatiedienst aan een gebruiker verstrekt authenticatiemiddel dat toegang geeft tot elektronische dienstverlening;
publiek middel: door de overheid aan een gebruiker verstrekt authenticatiemiddel dat toegang geeft tot elektronische dienstverlening;
Verordening (EU) nr. 910/2014: Verordening (EU) Nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG (Pb EU 2014, L 257/73).

Artikel 2. Standaarden
 1. De volgende organen passen de ingevolge het tweede lid aangewezen standaarden voor elektronisch verkeer met de publieke sector toe:
  1. bestuursorganen;
  2. organen, personen en colleges als bedoeld in artikel 1:1, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht;
  3. rechtspersonen met een wettelijke taak als bedoeld in artikel 91, eerste lid, onder d, van de Comptabiliteitswet.
 2. Bij algemene maatregel van bestuur kan een standaard worden aangewezen, indien:
  1. aanwijzing van die standaard noodzakelijk en proportioneel is gelet op de goede werking, de veiligheid, betrouwbaarheid of de doelmatigheid van het elektronische verkeer, of dit noodzakelijk is ter uitvoering van verdragen of bindende besluiten van volkenrechtelijke organisaties;
  2. de standaard tot stand is gekomen volgens een voor een ieder toegankelijke procedure, en
  3. de standaard openbaar toegankelijk en kosteloos bruikbaar is en over de specificaties ervan vrijelijk kan worden beschikt of waarvan de specificaties kunnen worden verkregen tegen een redelijke vergoeding.
 3. Bij de aanwijzing wordt het functionele en organisatorische toepassingsbereik van de standaard omschreven.

Hoofdstuk 2. Toegang tot elektronische dienstverlening
Artikel 3. Reikwijdte
 1. Voor zover in de hoofdstukken 2 tot en met 6 wordt verwezen naar bestuursorganen, is de toepassing daarvan beperkt tot bestuursorganen als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onderdeel a, van de Algemene wet bestuursrecht.
 2. Voor zover in de hoofdstukken 2 tot en met 6 wordt verwezen naar aangewezen organisaties, wordt gedoeld op:
  1. de organisaties behorende tot een in de bijlage bij deze wet aangewezen categorie, en
  2. de organisaties die bij besluit, als bedoeld in het vierde lid, zijn aangewezen.
 3. Op de voordracht van Onze Minister in overeenstemming met Onze Minister wie het mede aangaat, kunnen bij algemene maatregel van bestuur categorieën van organisaties aan de bijlage, bedoeld in het tweede lid onder a., worden toegevoegd indien zij krachtens wettelijk voorschrift gerechtigd zijn het burgerservicenummer te gebruiken en zij elektronische diensten verlenen waarvoor veilige en betrouwbare authenticatie noodzakelijk is.
 4. Bij besluit van Onze Minister in overeenstemming met Onze Minister wie het mede aangaat kunnen organisaties, die krachtens wettelijk voorschrift gerechtigd zijn het burgerservicenummer te gebruiken en die elektronische diensten verlenen waarvoor veilige en betrouwbare authenticatie noodzakelijk is, voor de toepassing van de hoofdstukken 2 tot en met 6 van deze wet worden aangewezen. Van een besluit tot aanwijzing wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

Artikel 4.Taken en verantwoordelijkheden
 1. Onze Minister draagt zorg voor:
  1. een publieke authenticatiedienst en de beschikbaarheid van publieke middelen;
  2. een publieke machtigingsdienst;
  3. een publieke voorziening die het mogelijk maakt erkende middelen te gebruiken bij elektronische dienstverlening en die de houder van een middel inzage biedt in de status van dit middel.
 2. Bij ministeriële regeling worden regels gesteld omtrent het gebruik van een erkend publiek middel en een erkende publieke machtigingsdienst.

Artikel 5. Acceptatieplicht
 1. Bestuursorganen en aangewezen organisaties verlenen uitsluitend toegang tot hun elektronische dienstverlening waarvoor, ingevolge de toepassing van de regels bedoeld in het vijfde lid, het betrouwbaarheidsniveau substantieel of hoog als bedoeld in Verordening (EU) nr. 910/2014 vereist is, onder de voorwaarde dat gebruik word gemaakt van een erkend middel dat door een erkende ontsluitende dienst wordt ontsloten, gebruik makend van, voor zover van toepassing, een erkende machtigingsdienst of erkende attributendienst.
 2. Bestuursorganen en aangewezen organisaties accepteren bij de toegang tot hun elektronische dienstverlening alle erkende middelen en erkende machtigingsdiensten, mits dat middel en die dienst ten minste van het voor de betreffende dienstverlening vereiste betrouwbaarheidsniveau is.
 3. Met een erkend middel wordt gelijkgesteld een middel dat behoort tot een door een ander lidstaat van de Europese Unie ingevolge Verordening (EU) nr. 910/2014 bij de Europese Commissie aangemeld stelsel.
 4. Indien de elektronische dienstverlening, waarvoor het betrouwbaarheidsniveau substantieel of hoog is vereist, als bedoeld in het eerste lid, via het centraal loket, bedoeld in artikel 1 van de Dienstenwet, plaatsvindt, verlenen bestuursorganen en aangewezen organisaties tevens toegang tot die elektronische dienstverlening indien de voor deze dienstverlening benodigde elektronische gegevens zijn voorzien van een geavanceerde elektronische handtekening als bedoeld in artikel 3, onderdeel 11, van de Verordening (EG) nr. 910/2014, respectievelijk een gekwalificeerde elektronische handtekening als bedoeld in artikel 3, onderdeel 12, van de Verordening (EG) nr. 910/2014.
 5. Bestuursorganen en aangewezen organisaties bepalen met inachtneming van bij ministeriële regeling te stellen regels voor welke elektronische dienst tenminste het betrouwbaarheidsniveau substantieel of hoog geldt.
 6. Een erkend publiek middel wordt uitsluitend gebruikt voor de toegang tot elektronische dienstverlening door bestuursorganen en aangewezen organisaties.

Artikel 6. Erkenning
 1. Onze Minister erkent, in overeenstemming met Onze Minister van Economische Zaken, een authenticatiedienst en een door die dienst aangeboden middel indien de authenticatiedienst en het middel voldoen aan de voor die dienst en dat middel bij of krachtens artikel 7, eerste en tweede lid, gestelde eisen.
 2. Onze Minister erkent, in overeenstemming met Onze Minister van Economische Zaken, een machtigingsdienst of attributendienst, indien deze voldoet aan de voor de desbetreffende dienst krachtens artikel 7, eerste lid, gestelde eisen.
 3. Onze Minister erkent, in overeenstemming met Onze Minister van Economische Zaken, een ontsluitende dienst , indien deze voldoet aan de voor de desbetreffende dienst krachtens artikel 7, eerste en derde lid, gestelde eisen.
 4. Bij de aanvraag voor een erkenning als bedoeld in het eerste tot en met derde lid wordt een verklaring gevoegd van een geaccrediteerde certificerende instelling, waaraan het vermoeden kan worden ontleend dat aan de voor die betreffende dienst of dat middel geldende eisen, bedoeld in artikel 7, is voldaan.
 5. Onze Minister kan in afwijking van het eerste tot en met het derde lid, besluiten een in die leden bedoelde dienst of bedoeld middel niet te erkennen indien zwaarwegende redenen zich tegen erkenning verzetten.
 6. Onze Minister kan, indien een in het eerste tot en met het derde lid bedoelde dienst of middel niet aan de desbetreffende eisen, bedoeld in artikel 7, voldoet, doch onverkorte toepassing van die eisen tot een onaanvaardbaar resultaat zou leiden, die dienst of dat middel erkennen onder de voorwaarde dat binnen een door Onze Minister te stellen termijn wordt aangetoond dat aan de gestelde eisen wordt voldaan.
 7. Aan een erkenning kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden.
 8. Bij ministeriële regeling worden nadere regels gesteld over de procedure van erkenning.
 9. Van een besluit tot erkenning wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.
Van een erkend middel wordt tevens het betrouwbaarheidsniveau vermeld.

Hoofdstuk 3. Werking, betrouwbaarheid en beveiliging
Artikel 7. Eisen aan erkende diensten, erkende middelen en publieke voorziening
 1. Een erkende authenticatiedienst, een erkende ontsluitende dienst, een erkende machtigingsdienst en een erkende attributendienst voldoen aan de voor de desbetreffende dienst bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen eisen met betrekking tot de werking, beveiliging en betrouwbaarheid van die diensten.
 2. Erkende middelen, alsmede de voorziening, bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel c, voldoen aan bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen eisen met betrekking tot de werking, beveiliging en betrouwbaarheid van die middelen of die voorziening.
  Deze eisen hebben mede betrekking op uitgifte en beëindiging van erkende middelen.
 3. Een ontsluitende dienst ontsluit ten behoeve van elektronische dienstverlening met het betrouwbaarheidsniveau substantieel of hoog uitsluitend erkende middelen van erkende authenticatiediensten.
 4. De in het eerste lid bedoelde eisen kunnen mede zien op de wijze van ontsluiten en kunnen betrekking hebben op ontsluitende diensten, authenticatiediensten, machtigingsdiensten en attributendiensten.
 5. De diensten, bedoeld in het eerste lid, alsmede Onze Minister als verantwoordelijke voor de voorziening als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel c, stellen zonder onnodige vertraging, maar in ieder geval binnen 24 uur nadat zij hiervan op de hoogte zijn geraakt, de toezichthouder bedoeld in artikel 10 op de hoogte van iedere veiligheidsinbreuk of ieder integriteitsverlies met aanzienlijke gevolgen voor de veilige en betrouwbare toegang tot elektronische dienstverlening.
  De op grond van artikel 18.15a van de Telecommunicatiewet gestelde eisen met betrekking tot de te verstrekken gegevens en de wijze van verstrekking zijn op deze melding van overeenkomstige toepassing.
 6. Indien de veiligheidsinbreuk of het integriteitsverlies negatieve gevolgen zal hebben voor een natuurlijke persoon of een rechtspersoon aan wie de betrokken dienst is aangeboden, stellen de diensten, bedoeld in het eerste lid, of Onze Minister als verantwoordelijke voor de voorziening als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel c, ook de natuurlijke persoon of de rechtspersoon in kennis van de veiligheidsinbreuk of het integriteitsverlies.
 7. De meldplicht, bedoeld in het vijfde lid, geldt niet voor zover de betreffende dienst reeds op grond van artikel 19, tweede lid van Verordening (EU) nr. 910/2014 gehouden is de veiligheidsinbreuk of het integriteitsverlies te melden.

Artikel 8. Eisen aan bestuursorganen en aangewezen organisaties
 1. Bestuursorganen en aangewezen organisaties voldoen aan bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen regels met betrekking tot de werking, betrouwbaarheid en beveiliging van de toegang tot elektronische dienstverlening die zij in stand houden.
 2. Bestuursorganen en aangewezen organisaties overleggen jaarlijks, volgens bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen regels, aan Onze Minister een verklaring van een onafhankelijke auditor waaruit blijkt of zij voldoen aan de in het eerste lid bedoelde regels.

Artikel 9. Verwerking van persoonsgegevens
 1. Erkende private authenticatiediensten en erkende private machtigingsdiensten verwerken slechts persoonsgegevens, waaronder het burgerservicenummer, voor zover dit noodzakelijk is voor de goede werking van de voorziening, bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel c.
 2. Erkende private ontsluitende diensten verwerken slechts persoonsgegevens, waaronder het burgerservicenummer, voor zover dit noodzakelijk is voor de betrouwbare toegang tot elektronische dienstverlening door bestuursorganen en aangewezen organisaties.
 3. Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld over de persoonsgegevens die worden verwerkt, het doel van de verwerking, aan wie deze gegevens worden verstrekt en hoe lang deze worden bewaard.
Deze regels hebben tevens betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door Onze Minister, bestuursorganen en aangewezen organisaties in het kader van de uitvoering van hun taken en verplichtingen ingevolge deze wet.

Hoofdstuk 4. Toezicht en handhaving
Artikel 10. Toezicht op publieke en private diensten
 1. De bij besluit van Onze Minister aangewezen ambtenaren zijn belast met het toezicht op de naleving van de bij of krachtens artikel 7 gestelde regels en van de krachtens artikel 6, zevende lid, aan een erkenning verbonden voorschriften en beperkingen.
 2. Van een besluit als bedoeld in het eerste lid wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

Artikel 11. Bestuursdwang en dwangsom
Onze Minister is bevoegd tot toepassing van bestuursdwang ter handhaving van de bij of krachtens artikel 7 gestelde regels en van de krachtens artikel 6, zevende lid, aan een erkenning verbonden voorschriften en beperkingen.

Artikel 12. Bestuurlijke boete
 1. Onze Minister kan een bestuurlijke boete opleggen ter zake van overtreding van het bij of krachtens artikel 7 bepaalde en van de krachtens artikel 6, zevende lid, aan een erkenning verbonden voorschriften en beperkingen.
 2. De op grond van het eerste lid vast te stellen boete bedraagt ten hoogste het bedrag dat is vastgesteld voor de zesde categorie, bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht.

Artikel 13. Schorsen of intrekken erkenning
 1. Onze Minister kan een erkenning als bedoeld in artikel 6, eerste tot en met derde lid, schorsen voor een door Onze Minister te bepalen termijn, indien de betrokken dienst niet voldoet aan het bepaalde bij of krachtens artikel 6, zevende lid, of artikel 7. Indien de dienst aantoont redelijkerwijs niet binnen de gestelde termijn aan de eisen te kunnen voldoen, kan Onze Minister de termijn verlengen.
 2. Onze Minister kan een erkenning als bedoeld in artikel 6, eerste tot en met derde lid, intrekken indien de betrokken dienst niet voldoet aan het bepaalde bij of krachtens artikel 6, zevende lid, of artikel 7 en de dienst niet binnen de door Onze Minister gestelde termijn, bedoeld in het eerste lid, heeft aangetoond aan de voor hem geldende eisen te voldoen.
 3. Van een besluit tot schorsen of intrekken van een erkenning wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

Artikel 14. Toezicht op bestuursorganen Rijk en aangewezen organisaties
 1. Met het toezicht op de naleving van de artikelen 5 en 8 door bestuursorganen op het niveau van het Rijk en door de aangewezen organisaties zijn belast de bij besluit van Onze Minister wie het aangaat aangewezen ambtenaren.
 2. Van een besluit als bedoeld in het eerste lid wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

Artikel 15. Bijzondere bevoegdheden
 1. Onze Minister kan de toegang tot elektronische dienstverlening van een bestuursorgaan of een aangewezen organisatie onderbreken of doen onderbreken, of kan een erkende dienst de opdracht geven zijn diensten te onderbreken, indien sprake is van:
  1. een ernstige storing of ernstige aantasting van de werking, beveiliging of betrouwbaarheid van de elektronische dienstverlening door het betrokken bestuurorgaan of de betrokken aangewezen organisatie, of
  2. misbruik of oneigenlijk gebruik van de toegang tot elektronische dienstverlening door het betrokken bestuurorgaan of de betrokken aangewezen organisatie.
 2. Een bestuursorgaan of een aangewezen organisatie stelt Onze Minister onverwijld in kennis van een inbreuk op de beveiliging of de integriteit van een eigen elektronische dienst of van misbruik of oneigenlijk gebruik van de toegang tot de eigen elektronische dienstverlening.
  Het bestuursorgaan of de aangewezen organisatie verstrekt daarbij alle benodigde informatie.
 3. Onze Minister kan de toegang tot elektronische dienstverlening via een welbepaald middel onderbreken bij het vermoeden van misbruik of oneigenlijk gebruik van het desbetreffende middel.

Artikel 16. Informatieverstrekking
 1. Bestuursorganen en aangewezen organisaties, erkende authenticatiediensten, erkende machtigingsdiensten, erkende attributendiensten en erkende ontsluitende diensten verstrekken aan Onze Minister desgevraagd de gegevens en inlichtingen die hij nodig heeft om maatregelen te kunnen nemen om compromittering van de veilige en betrouwbare toegang tot elektronische dienstverlening te voorkomen of beëindigen.
 2. De toezichthouder, bedoeld in artikel 10, verstrekt Onze Minister gegevens en inlichtingen over de gedane meldingen, bedoeld in artikel 7, vijfde lid.
 3. Onze Minister verstrekt gegevens en inlichtingen aan bestuursorganen, aangewezen organisaties, authenticatiediensten, machtigingsdiensten en ontsluitende diensten over de compromittering van de veilige en betrouwbare toegang elektronische dienstverlening voor zover dit noodzakelijk is voor een goede uitoefening van hun taken of te verlenen diensten.

Hoofdstuk 5. Financiële bepalingen
Artikel 17. Leges voor erkenning diensten en middelen
De kosten die het Rijk maakt samenhangend met het in behandeling nemen van een aanvraag tot erkenning als bedoeld in artikel 6 en met de verlening van deze erkenning, kunnen door het Rijk ten laste worden gebracht van de aanvrager van de erkenning.
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden hierover regels gesteld.

Artikel 18. Leges voor verstrekking publiek middel
 1. De kosten die het Rijk maakt samenhangend met de verstrekking van een erkend publiek middel en de kosten van het middel zelf, worden door het Rijk ten laste gebracht van de burger.
 2. Bij ministeriële regeling wordt, voor zover deze vergoeding niet krachtens een andere wet wordt vastgesteld, per erkend publiek middel het bedrag ter vergoeding van de kosten, bedoeld in het eerste lid, vastgesteld en kan de wijze van betaling worden vastgesteld.

Artikel 19. Leges voor publieke authenticatiedienst en publieke machtigingsdienst
 1. De kosten die het Rijk maakt samenhangend met het gebruik van de erkende publieke middelen zoals uitgegeven door de publieke authenticatiedienst, bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel a, en van de publieke machtigingsdienst, bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel b, worden door het Rijk ten laste gebracht van de ontsluitende dienst die hiervan gebruik maakt.
 2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld over de vaststelling van de vergoeding van de kosten, bedoeld in het eerste lid, en de wijze van betaling.

Artikel 20. Doorberekening kosten publieke voorziening en toezicht
De kosten die het Rijk maakt samenhangend met de instandhouding, de ter beschikking stellen en het gebruik van de voorziening, bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel c, en de kosten die verband houden met het toezicht, bedoeld in artikel 10, kunnen door Onze Minister ten laste 6worden gebracht van de erkende diensten, bedoeld in artikel 7, eerste lid.
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden hierover regels gesteld.

Artikel 21. Tarifering
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld over de tarieven en de overige voorwaarden die de erkende diensten, bedoeld in artikel 7, eerste lid, hanteren voor hun dienstverlening ten aanzien waarvan bij of krachtens deze wet regels zijn gesteld.

Hoofdstuk 6. Slotbepalingen

Artikel 22. Evaluatie
Onze Minister zendt in overeenstemming met Onze Minister van Economische Zaken binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.

Artikel 23. Overgangsrecht
 1. Een authenticatiedienst, ontsluitende dienst, machtigingsdienst of attributendienst die in de maand voorafgaande aan de inwerkingtreding van deze wet voldoet aan tussen Onze Minister en de betrokken dienst overeengekomen voorwaarden, wordt voor de toepassing van deze wet aangemerkt als een erkende dienst tot uiterlijk een jaar na de inwerkingtreding van deze wet.
 2. Gedurende deze periode treden de tussen de betrokken partijen overeengekomen voorwaarden in de plaats van de bij of krachtens artikel 7, eerste lid, gestelde eisen met betrekking tot de werking, beveiliging en betrouwbaarheid van de diensten.
  Onze Minister doet mededeling van de op grond van dit lid erkende diensten en de betrokken voorwaarden door plaatsing in de Staatscourant.
 3. Een door een authenticatiedienst als bedoeld in het eerste lid aangeboden authenticatiemiddel dat in de maand voorafgaande aan de inwerkingtreding van deze wet is beproefd in overeenstemming met tussen Onze Minister en deze dienst overeengekomen voorwaarden, wordt voor de toepassing van deze wet door de betrokken partijen aangemerkt als een erkend middel tot uiterlijk een jaar na inwerkingtreding van deze wet.
  Gedurende deze periode treden de voorwaarden, bedoeld in de vorige volzin, in de plaats van de bij of krachtens artikel 7, tweede lid, gestelde eisen met betrekking tot de werking, beveiliging en betrouwbaarheid van de middelen.
  Onze Minister doet mededeling van de op grond van dit lid erkende middelen en de betrokken voorwaarden door plaatsing in de Staatscourant.
 4. Een publiek middel op het betrouwbaarheidsniveau substantieel wordt voor de toepassing van deze wet aangemerkt als een erkend middel tot uiterlijk een jaar na inwerkingtreding van deze wet.
 5. Een voorziening voor elektronische authenticatie als bedoeld in artikel X, eerste lid, van de Wet elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst en als bedoeld in het Instellingbesluit besturing elektronische toegangsdiensten op het betrouwbaarheidsniveau laag als bedoeld in Verordening (EU) nr. 910/2014 mag door bestuursorganen en aangewezen organisaties worden geaccepteerd bij de toegang tot dienstverlening op dat betrouwbaarheidsniveau gedurende drie jaar na de inwerkingtreding van deze wet.
 6. Op de voorzieningen bedoeld in het vierde lid, blijven gedurende drie jaar na de inwerkingtreding van deze wet de regels van toepassing die terzake van die voorzieningen gelden op de dag voor inwerkingtreding van deze wet.
 7. De kosten die het Rijk maakt samenhangend met het gebruik van de voorzieningen, bedoeld inhet vierde lid, worden door het Rijk ten laste gebracht van de ontsluitende dienst die hiervan gebruik maakt of, indien de voorziening niet door een ontsluitende dienst wordt ontsloten, bij de rechtspersoon waarvan het bestuursorgaan die van de voorziening gebruik maakt, onderdeel uitmaakt, of bij de aangewezen organisatie die van de voorziening gebruik maakt.
  Bij ministeriële regeling worden regels gesteld over de vaststelling van de vergoeding van deze kosten en de wijze van betaling.

Hoofdstuk 7. Wijziging andere wetten en regelingen
Artikel 24. Wijziging van de Wet Elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
Artikel X, eerste lid, van de Wet Elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst komt te luiden:
 1. Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties draagt zorg voor de inrichting, beschikbaarstelling, instandhouding, werking, beveiliging en betrouwbaarheid van voorzieningen voor elektronisch berichtenverkeer en informatieverschaffing.

Artikel 25. Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 In artikel 121, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 wordt na “afgifte van rijbewijzen” ingevoegd:
, de productie en aflevering van een op het rijbewijs geplaatst publiek middel als bedoeld in de Wet generieke digitale infrastructuur.

Artikel 26. Omhangen
Na de inwerkingtreding van deze wet berust het Besluit verwerking persoonsgegevens generieke digitale infrastructuur mede op artikel 9, derde lid, van deze wet.

Artikel 27. Inwerkintreding
De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Artikel 28. Citeertitel
Deze wet wordt aangehaald als: Wet generieke digitale infrastructuur.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
De Minister van Economische Zaken

Bron: Internet Consultatie (pdf) op 10 januari 2018 (dode link op 14 maart 2018).Valid HTML 5.0 Valid CSS
© 2018 dwarsligger.org/
overname met bronvermelding is toegestaan.
Pagina grootte: 39011 bytes.
Gemaakt met Ron's Webber versie 180313a.
Pagina gemaakt in 0.129 seconden,
Pagina aangepast op 15 March 2018 14:56:58.