Huidig Hoofdstuk
Hoogfrequent Storingen
DWARSLIGGER
HoofdstukkenHoger Menu Pagina's Start CE Markering Frequentiestoring door zonnepanelen Illegale Apparatuur Jammers Repeaters Storing Radiozendamateurs Storing Voorkomen Oplossen Melden Storingen door Zonnepanelen Toezicht op Illegale Uitzendingen
Frequentiestoring door zonnepanelen

Jaarbericht 2020 Frequentiestoring door zonnepanelen
Door de energietransitie neemt het aantal zonnepaneelinstallaties in Nederland snel toe.
Dat is een mooie ontwikkeling.
Helaas veroorzaken sommige zonnepaneelinstallaties ernstige storingen op het C2000- netwerk, dat door politie-, brandweer- en ambulancediensten gebruikt wordt.
Deze zonnepaneelinstallaties liggen hoog en zenden de hele dag stoorsignalen uit.
Als er niets gedaan wordt, wordt het probleem steeds groter.
Agentschap Telecom is bezorgd over deze ontwikkeling.
De bruikbaarheid van de frequentieruimte staat op het spel door deze zogenaamde ‘man-made noise’.
Bij zonnepaneelinstallaties zit het stoorpotentieel in de gebruikte componenten en/of de installatiewijze.
Aan de installatie kan wat gedaan worden, maar de gebruikte apparatuur voldoet helaas regelmatig niet aan de wettelijke eisen (EMC-richtlijn).
Agentschap Telecom heeft in 2020 veelvuldig contact met de installatiebranche.
We informeerden en stimuleerden de branche om zonnepaneelinstallatie zo aan te leggen dat de kans op storingen geminimaliseerd wordt.
Verder zijn componenten die onderdeel uitmaken van een zonnepaneelinstallatie onderzocht.
Op dit moment is Agentschap Telecom gestart met een zaak tegen een fabrikant.
Deze fabrikant is opgedragen goede apparatuur op de markt te brengen en bestaande apparatuur die stoort, aan te passen.
Doet hij dat niet, dan worden er boetes opgelegd.
De zaak is ook gedeeld met andere toezichthouders in Europa, omdat deze fabrikant ook producten in andere EU landen op de markt brengt.
Daar spelen soortgelijke problemen.
Agentschap Telecom zet zich in voor eenzelfde aanpak in de interne markt van de EU.

Afspraken maken, handhaven en informeren
In bijna alle gevallen hebben we goede afspraken met de verantwoordelijke partijen kunnen maken.
Deze afspraken zien toe op de verbetering van producten in het productieproces en over het oplossen van bestaande storingsproblemen.
In een aantal gevallen hebben we handhavend opgetreden, wat uiteindelijk leidde tot het weren van producten in de markt.
Met deze activiteiten proberen we de frequentieruimte zo schoon mogelijk te houden.
Via onze website informeren we gebruikers over het voorkomen en oplossen van storingen.

Uitgebreide samenwerking in toezicht op elektrische bakfietsen
Er is een flinke ontwikkeling op het gebied van vervoersmiddelen gaande.
Dit geldt ook voor elektrische bakfietsen.
Deze bakfietsen worden onder andere gebruikt voor het vervoer van kinderen in de kinderopvang.
Elektrisch aangedreven bakfietsen worden gezien als bijzondere bromfietsen en zijn ingedeeld als ‘machines’ onder de Machinerichtlijn.
Het toezicht op de naleving van de Machinerichtlijn gebeurt door de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW).
Eén van de eisen is dat de werking van de elektrische bakfiets niet beïnvloed mag worden door elektromagnetische invloeden (EMV) van buitenaf.
Dit is binnen de wereldwijd snel evoluerende markt van draadloze communicatie een steeds belangrijker aspect.

Samenwerking om naleving te vergroten
De Inspectie SZW heeft samen met Agentschap Telecom inspectiebezoeken afgelegd bij de fabrikant van een elektrische bakfiets waar mogelijk sprake was van beïnvloeding door elektromagnetische invloeden.
Vanuit ons werkveld beschikken wij over kennis en ervaring op het gebied van elektromagnetische velden.
Hierna zijn ook andere fabrikanten van bijzondere bromfietsen gezamenlijk bezocht.
Als spin-off is een meer uitgebreide samenwerking ontstaan op het gebied van elektrische bakfietsen tussen de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de RDW, de Inspectie SZW, de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en Agentschap Telecom.
Het doel hiervan is onder andere de naleving door de fabrikanten te verhogen.
Daarnaast wordt in een apart traject met de RDW, die verantwoordelijk is voor de toelating van deze bijzondere bromfietsen op de markt, gekeken naar de keuringseisen die de RDW gebruikt op het gebied elektromagnetische invloeden.

Grote storing GPS-ontvangers voor landbouwtoepassingen
Vrijwel iedereen maakt dagelijks gebruik van een of meerdere satelliet GPS-ontvangers in bijvoorbeeld de mobiele telefoon of auto om te kunnen navigeren.
Verder zijn de telecommunicatie-, financiële-, en energiesectoren in grote mate afhankelijk van de tijdssynchronisatietoepassing met behulp van GPS- ontvangers.
Gelet op de geplande landelijke uitrol van 1.400 MHz LTE-netwerken door alle mobiele operators, was Agentschap Telecom alert op mogelijke grootschalige gevolgen.
Want deze frequentieband ligt dichtbij de band die door de GPS wordt gebruikt.

Verstoringen in de landbouwsector
Eind 2020 ontvingen wij de eerste storingsmeldingen vanuit de landbouw.
In het westen van het land konden gebruikers van een bepaald type GPS-ontvangers steeds moeilijker hun positie bepalen.
We hebben meteen op de meldingen uit de landbouw gereageerd en zijn een verkennend onderzoek gestart, waarbij het vaststellen van de (potentiële) omvang van het probleem het eerste doel was.
Het maatschappelijk belang hierbij is groot.
De GPS-systemen worden onder andere gebruikt om te zorgen dat er zo weinig mogelijk meststoffen worden gebruikt voor een zo optimaal mogelijk oogst.
Een win-win voor het milieu en de business.

Onderzoek: oorzaak van storing ligt bij GPS-ontvanger
Het getroffen gebied viel vrijwel samen met het gebied waar een van de mobiele operators gestart was met de uitrol van het 1400 MHz LTE-netwerk.
De frequenties die daarvoor worden gebruikt, liggen erg dichtbij de frequenties waarop GPS-systemen de signalen van de satellieten ontvangen.
Uit de eerste testen met de getroffen GPS-ontvangers die we hebben uitgevoerd, bleek echter dat de storing niet wordt veroorzaakt door de zendmasten van de mobiele netwerkoperators.
De oorzaak van de storingen lijkt te liggen in de GPS-ontvanger zelf.
We gaan daarom verder onderzoek doen naar de betreffende apparaten.
We doen dit om vast te stellen welke GPS-ontvangers nog meer last (kunnen) hebben van dergelijke storingen en of zij aan alle regelgeving voldoen.
We treden met de fabrikanten of importeurs in overleg om oplossingsmogelijkheden te bespreken.
Deze storingen op GPS-ontvangers laten zien dat ontwerpers van apparatuur rekening moeten houden met toekomstige ontwikkelingen in het gebruik van de ether.

Samen met gebruikers en aanbieders toezien op de markt
Het is vervelend als afstandsbedieningen, detectiepoorten in winkels, contactloos betalen, mobiel internet of andere draadloze toepassingen niet goed of helemaal niet meer werken.
Agentschap Telecom ontvangt van overheden, bedrijven en consumenten jaarlijks zo’n 700 meldingen op het gebied van het verstoren van draadloze toepassingen of apparaten.
Vanwege de toenemende afhankelijkheid van draadloze toepassingen is de behandeling van storingsmeldingen een belangrijke activiteit binnen het agentschap.

Het optel-effect van kleine stoorsignalen
Een punt van zorg is het toenemend aantal elektrische en elektronische producten en de kleine stoorsignalen die zij vaak ongewild produceren.
Ondanks dat deze producten elk afzonderlijk (net) aan wet- en regelgeving voldoen, is het ‘optel-effect’ van vele kleine stoorbronnetjes voldoende om de ether lokaal te verstoren.
Producten die van websites buiten de Europese Unie worden aangeschaft, vertonen veel vaker gebreken en vormen daarmee een groter risico op verstoringen.

Productonderzoek
Als de storing door een apparaat niet exemplarisch maar structureel is, kan een apparaat niet voldoen aan de daarvoor geldende regelgeving.
Agentschap Telecom verricht dan productonderzoek en treft maatregelen.
Dit kan uiteindelijk leiden tot een verkoopverbod of terugroepactie.
In de meeste gevallen komen we met importeurs en fabrikanten vrijwillig te nemen maatregelen overeen.
In 2020 concentreerde ons markttoezicht zich op:
Bron: Agentschap Telecom op 13 juli 2021.

Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
LogIn
Een link is een pagina,
een link is een hoofdstuk,
een link is een externe website,
een link is een download.
© Dwarsligger.org, overname met bronvermelding toegestaan,
tenzij anders aangegeven.
Ron's CMS versie 211006c
Samengesteld in
Inhoud grootte
Aangemaakt op
Aangepast    op
28389 µsec.
14021 bytes
13 juli 2021
13 juli 2021