Huidig Hoofdstuk
Hoogfrequent Storingen
DWARSLIGGER
HoofdstukkenHoger Menu Pagina's Start CE Markering Frequentiestoring door zonnepanelen Illegale Apparatuur Jammers Repeaters Storing Radiozendamateurs Storing Voorkomen Oplossen Melden Storingen door Zonnepanelen Toezicht op Illegale Uitzendingen
Toezicht op Illegale Uitzendingen

Toezicht
De ether is van iedereen.
Niemand mag zich zomaar een deel daarvan toe-eigenen.
Illegale uitzendingen verstoren de ontvangst van legale radiozenders en kunnen overlast veroorzaken.
Lees wat Agentschap Telecom daartegen doet en wat mogelijke gevolgen zijn voor degenen die illegaal uitzenden.

Illegale uitzendingen
Bij illegale uitzendingen wordt zonder vergunning uitgezonden.
Vaak gebeurt dat met hoge zendvermogens en grote mobiele zendinstallaties.
Daarbij wordt veel overlast en schade veroorzaakt, waaronder milieuschade.
Illegale zenders die in de antennemasten voor mobiele telefonie worden geplaatst, kunnen leiden tot uitval van telefoon- en data verkeer.
Omdat Illegale uitzendingen de ontvangst van legale radiozenders verstoren, veroorzaken ze economische schade.
Soms storen ze ook de ontvangst van radiozenders die bij calamiteiten een belangrijke rol vervullen of vitale frequentiebanden die zijn toegewezen aan militaire en civiele luchtvaartinstanties en hulpverlenende diensten.

Voortdurende controle op illegale uitzendingen
Agentschap Telecom hanteert de aanpak om illegale uitzendingen in de omroepbanden tegen te gaan.
Het agentschap controleert vrijwel continu of daarvan sprake is.
Dit gebeurt niet alleen ter plekke door inspecteurs maar ook op afstand.

Sanctiebeleid
Agentschap Telecom legt meteen een bestuurlijke boete op wanneer er illegaal wordt uitgezonden.
Er wordt niet meer gewaarschuwd.
Deze aanpak is gericht op alle personen die betrokken zijn bij de illegale uitzending.
Daarnaast treedt Agentschap ook strafrechtelijk op waarbij de apparatuur in beslag wordt genomen.
Bekijk het sanctiebeleid dat Agentschap Telecom vanaf 1 december 2019 hanteert.

Alternatieven voor uitzendingen
Een goed alternatief voor illegale uitzendingen is het maken van een radioprogramma via internet, lokale omroep of ziekenhuisomroep.
Uitzenden via internet is eenvoudig en goedkoop en heeft een wereldwijd bereik.
Voor muziekgebruik in online radio uitzendingen is een licentie van Buma/Stemra en Sena vereist.
Ook kan bij Agentschap Telecom voor kortdurende evenementen een vergunning worden aangevraagd.
Er is dan wel eerst toestemming van het Commissariaat voor de Media nodig.

Bron: Agentschap Telecom op 14 juli 2021.

Bestuursrechtelijke handhaving wordt uitgevoerd door Agentschap Telecom.
Hierbij worden een boete en een last onder dwangsom opgelegd.
De hoogte van de boete is afhankelijk van de ernst en verwijtbaarheid van de overtreding.
Hieronder worden op hoofdlijnen de stappen beschreven die de hoogte van de boete bepalen.
De maximale boete is € 15.000, inclusief eventuele opslagen, ook voor recidive.
De opbouw van de boete is als volgt:
Voor alle overtredingen geldt een basisboete van € 2.500,--.
Hierop volgt een opslag van € 2.500,-- bij onttrekking aan het toezicht (bijvoorbeeld het verstoppen, camoufleren, barricaderen, gebruik van een mobiele mast of gescheiden opstelling).

Bron: Agentschap Telecom op 14 juli 2021.

Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
LogIn
Een link is een pagina,
een link is een hoofdstuk,
een link is een externe website,
een link is een download.
© Dwarsligger.org, overname met bronvermelding toegestaan,
tenzij anders aangegeven.
Ron's CMS versie 211006c
Samengesteld in
Inhoud grootte
Aangemaakt op
Aangepast    op
1273 µsec.
8653 bytes
Onbekend
Onbekend