DWARSLIGGER

Dit is onzichtbaar

Uitgangspunten OpenData

Leidraad & uitgangspunten OpenData
Wat zijn OpenData precies en hoe wordt het toegepast in Nederland?
Deze acht uitgangspunten definiëren het kader voor het proactief beschikbaar stellen van OpenData van de overheid.

1. Afwegingskader voor openbaarheid
Data van een overheidsorganisatie worden proactief beschikbaar gesteld als OpenData indien geen uitzonderings- of beperkingsgronden van de Wet openbaarheid van bestuur of bijzondere openbaarmakingsregelingen van toepassing zijn.
Bij het beschikbaar stellen van OpenData dient een afweging gemaakt te worden of hergebruik risico’s oplevert voor fundamentele waarden en privacy.

2. OpenData zijn gratis
Overheidsorganisaties brengen geen kosten in rekening voor het beschikbaar stellen van OpenData.

3. OpenData zijn vrij van rechten van derden
OpenData worden gevrijwaard van rechten van derden door vrijgave met een CC-0 verklaring.
Indien de vermelding van de bron van de data van belang is voor een overheidsorganisatie, kan OpenData worden vrijgegeven met een CC-BY verklaring.
Lees hierover meer op de pagina over licenties.

4. OpenData zijn zonder registratie toegankelijk
OpenData zijn toegankelijk zonder dat er enige vorm van registratie van gegevens van de (potentiële) gebruiker plaatsvindt.

5. OpenData zijn computer verwerkbaar
OpenData worden aangeboden op een manier die verdere verwerking met een computer mogelijk maakt. Bij voorkeur worden OpenData beschikbaar gesteld in een OpenStandaard formaat.
Lees hierover meer op de pagina over dataformaten.

6. OpenData zijn voorzien van metadata
OpenData is voorzien van metadata conform de DCAT-AP standaard.

7. OpenData zijn zo volledig en onbewerkt mogelijk
Data worden in een voor hergebruik geschikte vorm door een overheidsorganisatie beschikbaar gesteld.
OpenData zijn qua kwaliteit en actualiteit zo gelijk mogelijk aan de binnen de publieke organisatie gebruikte data en worden zoveel mogelijk ‘as-is’ beschikbaar gesteld.
Data kunnen bewerkt worden om te voldoen aan het afwegingskader voor openbaarheid zolang deze bewerking niet in strijd is met de mededingingswet.

8. OpenData is vindbaar
Overheidsorganisaties maken hun OpenData vindbaar door op data.overheid.nl een verwijzing naar de door hen beschikbaar gestelde OpenData te geven.

Bron: Data.Overheid op 25 okt 2020.