DWARSLIGGER

Dit is onzichtbaar

Overheid en OSS 1

Software die met publiek geld is ontwikkeld moet zoveel mogelijk aan de samenleving worden teruggegeven.
Dat is het uitgangspunt rondom het OpenSource beleid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Publiek belang
De overheid ontwikkelt software vanuit een publiek belang of een wettelijke taak.
Deze software moet met de maatschappij of met andere overheden gedeeld kunnen worden.
Dit principe wordt ook wel ‘OpenSource’ genoemd.
OpenSource betekent dat de broncode van bijvoorbeeld een website, programma of app, vrij beschikbaar is.
Iedereen kan de broncode lezen en controleren.
Daarnaast kunnen via OpenSource licenties afspraken worden gemaakt over het (her)gebruik, zoals het aanpassen en verder verspreiden van de broncode.

Voordelen
OpenSource software kent verschillende voordelen.
Zo kan de samenleving meekijken op de kwaliteit van de code, suggesties doen voor verbetering en de code aanpassen.
Naast kwaliteitsverbetering kan OpenSource software bijdragen aan minder verspilling, innovatie, meer economische bedrijvigheid, transparantie en informatieveiligheid.

Kennisnetwerk OpenSource Software
In april 2020 is een beleidsbrief over het vrijgeven van de broncode van overheidssoftware gepubliceerd.
Het uitgangspunt van de beleidsbrief is: ‘open tenzij’.
Dit wil zeggen dat overheden hun broncode zouden moeten delen tenzij er gegronde redenen zijn om dit niet te doen.
Bijvoorbeeld als het niet verenigbaar is met veiligheidsbelangen of indien er een vertrouwelijke werkwijze wordt geschaad.
In de brief geeft staatssecretaris Knops aan dat overheden die met het vrijgeven van de broncode en OpenSource aan de slag gaan kunnen rekenen op zijn steun.

Staatssecretaris Knops wil het voor overheden zo gemakkelijk mogelijk maken om met OpenSource aan de slag te gaan.
Hij wil juridische onduidelijkheden weg nemen en overheden helpen met de kwaliteit van de broncode.
Daarnaast worden er handleidingen ontwikkeld die uitleggen hoe je met OpenSource aan de slag kan gaan en die overheden inspireren door goede voorbeelden te delen.
Tenslotte is er een Pleio Community opgericht om vragen van overheden en aanbod van ontwikkelaars dichter bij elkaar te brengen.
In deze community is tevens de actuele status van het actieplan rondom OpenSource te vinden.

Heeft u zelf een goed voorbeeld van een OpenSource project, wilt u uw kennis en ervaring delen of heeft u vragen of opmerkingen?
Mail dan naar Simone Schoof van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Actieplan
Er is nog weinig praktijkervaring met OpenSource.
Ook is voor een overheidsorganisatie niet altijd duidelijk welke kosten met het vrijgeven gemoeid zijn en welke voordelen het oplevert.
Vanuit het actieplan werkt het ministerie aan het vergroten van het inzicht op deze terreinen.
Dit gebeurt door middel van een aantal onderzoeken.
De resultaten uit de onderzoeken worden vertaald in een meerjarenplan.
Begin 2021 wordt een voortgangsrapportage aan de kamer aangeboden.

In de praktijk
OpenSource is niet nieuw.
Er zijn veel OpenSource initiatieven bij de overheid te vinden, zowel op landelijk als regionaal niveau.
Hieronder enkele voorbeelden van OpenSource toepassingen die al werken in de praktijk.
Voor meer voorbeelden en informatie bezoek de OpenSource Pleio Omgeving.

Voorbeelden OpenSource binnen de overheid
Samenwerkingsverband Common Ground
Uit het samenwerkingsverband Common Ground van de VNG komen een aantal interessante OpenSource apps naar voren, die gemeenten kunnen gebruiken om hun dienstverlening te verbeteren.
Denk bijvoorbeeld aan een module waarmee burgers hun huwelijk kunnen plannen of een module waarmee geboortes kunnen worden aangegeven.

Perceelwijzer
Met de perceelwijzer van waterschap Aa en Maas ontvangen agrariërs direct en op maat informatie over hun landbouwgrond.
Deze app is in juni 2020 gelanceerd, na een gesloten ontwikkeling.
Na de eerste testfase wordt de ontwikkeling volgens het waterschap opengesteld zodat andere waterschappen kunnen aansluiten op het initiatief.

Amsterdam Github
De gemeente Amsterdam publiceert al haar OpenSource en open data projecten op github.
Daar plaatsen zij niet alleen de code, maar ook uitleg voor de gebruiker hoe de code te gebruiken.
Zo trekt de grootste gemeente van Nederland de kar met betrekking tot OpenSource software.

Registratie 1e verblijfadres
Van 2014 tot en met 2019 gebruikte het ministerie van BZK de applicatie Registratie Eerste Verblijfadres (REVA) in een pilot.
Deze applicatie is gebouwd met OpenSource software en legde de verblijfplaats van arbeidsmigranten vast.
De broncode en documentatie zijn door het ministerie openbaar gemaakt op github.

CoronaMelder
De Nederlandse coronavirus app is OpenSource.
Tijdens het ontwerpen en bouwen van de app kan iedereen meekijken en meedenken.
Bekijk het design, de technische documentatie en code van de app op de github van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Van Arm naar Beter
De gemeente Westerkwartier maakt in haar strijd tegen armoede gebruik van OpenSource software voor het programma ‘Van Arm naar Beter’.
Dit platform, dat nog in aanbouw is, gaat alle verschillende instanties die helpen bij schuldhulp met elkaar verbinden voor een efficiëntere en dus doeltreffendere dienstverlening.

Documenten onder OpenSource
Kamerbrief over vrijgeven broncode overheidssoftware
Staatssecretaris Knops stuurt de Tweede Kamer een brief over het vrijgeven van de broncode van overheidssoftware, en beantwoordt een vraag van het Kamerlid Verhoeven (D66) over het toepassen van “OpenSource by default”.
1 juli 2020 | externe verwijzing | 3 pagina's

Overwegingen bij Open tenzij en Aanpak OpenSource
Overwegingen bij “open, tenzij” en aanpak OpenSource 2020-2021.
1 juli 2020 | externe verwijzing | 5 pagina's

Delen en hergebruik van overheidssoftware
Juridische aspecten rondom het door de overheid ter beschikking (laten) stellen van OpenSource software
1 juli 2020 | externe verwijzing | 34 pagina's

Rapport Kenniscentrum OpenSource Software
Naar aanleiding van een vraag van Tweede Kamerlid Oosenbrug (PvdA) aan verantwoordelijk minister Blok heeft het ministerie van Ministerie van BZK aan onderzoeksbureau PBLQ gevraagd onderzoek te doen.
De hoofdvraag luidt: ‘Onderzoek of er binnen Lees meer over 'Rapport Kenniscentrum OpenSource Software'
1 juli 2020 | externe verwijzing | 23 pagina's

Onderzoek publiceren OpenSource Software
Op 6 december 2016 heeft de Kamer ingestemd met de motie van Oosenbrug, Voortman en Van Raak.
De indieners verzoeken de regering om te komen met een visiedocument dat ingaat op de vraag of en Lees meer over 'Onderzoek publiceren OpenSource Software'
1 juli 2020 | externe verwijzing | 41 pagina's

Het verwerven van (OpenSource) software
Een handreiking voor de inkopers van ICT in de publieke en semi-publieke sector.
1 juli 2020 | externe verwijzing | 48 pagina's

Actieplan Nederland open in verbinding
Het Programmabureau Nederland Open in Verbinding (NOiV) presenteert  de resultaten van de strategieontwikkeling OpenSource software van de ministeries.
1 juli 2020 | externe verwijzing | 60 pagina's

Bron: DigitaleOverheid (1) / DigitaleOverheid (2) / DigitaleOverheid (3) / DigitaleOverheid (4) op 31 oktober 2020.