DWARSLIGGER

Dit is onzichtbaar

Definities

Definitie volgens ForumStandaardisatie (Nederlandse wettekst)
 1. De benodigde documentatie moet laagdrempelig beschikbaar zijn.
 2. Er mogen geen hindernissen zijn op het terrein van intellectueel eigendomsrecht.
 3. Er moeten voldoende inspraakmogelijkheden zijn voor stakeholders tijdens de (door)ontwikkeling van de standaard.
 4. De onafhankelijkheid en duurzaamheid van de standaardisatieorganisatie moeten verzekerd zijn.

Definitie volgens Wikipedia
 1. De standaard is geadopteerd en zal worden onderhouden en gehandhaafd door een non-profitorganisatie op basis van openlijk toegankelijke besluitvorming-procedures voor alle geïnteresseerde partijen, op democratische grondslag;
 2. De standaard is gepubliceerd en over de specificaties kan vrijelijk, of tegen een nominale bijdrage, worden beschikt;
 3. Het intellectueel eigendom van, en mogelijke patenten op de gehele standaard of delen daarvan, zijn onherroepelijk vrijgesteld van licentierechten;
 4. Er zijn geen beperkingen omtrent het hergebruik van de standaard.

Definitie volgens Wikibooks
 1. De standaard is goedgekeurd en zal worden gehandhaafd door een not-for-profit organisatie, en de lopende ontwikkeling gebeurt op basis van een open besluitvormingsprocedure die toegankelijk is voor alle belanghebbende partijen (consensus of meerderheidsbeschikking enz.);
 2. De standaard is gepubliceerd en over het specificatie document van de standaard kan vrijelijk worden beschikt of het is te verkrijgen tegen een nominale bijdrage. Het moet voor een ieder mogelijk zijn om het te kopiëren, beschikbaar te stellen en te gebruiken om niet of tegen een nominale prijs;
 3. Het intellectuele eigendom - m.b.t. mogelijk aanwezige patenten - van (delen van) de standaard is onherroepelijk ter beschikking gesteld op een royalty-free basis;
 4. Er zijn geen beperkingen omtrent het hergebruik van de standaard;

Definitie volgens Free Software Foundation Europe
 1. Volledig geëvalueerd kan worden door het publiek, geen beperkingen kent in het gebruik en toegankelijk is voor alle betrokkenen;
 2. Geen onderdelen of uitbreidingen heeft die afhankelijk zijn van formaten of protocollen die zelf niet aan de definitie van een OpenStandaard voldoen;
 3. Vrij is van juridische en technische clausules die het gebruik door andere betrokkenen of andere bedrijfsmodellen beperken;
 4. Onafhankelijk van één bepaalde producent beheert en verder ontwikkeld wordt in een proces dat volledig open staat voor concurrenten en andere derden;
 5. Beschikbaar is in verschillende volledige implementaties van concurrerende producenten of waarvan een volledige implementatie voor alle partijen beschikbaar is.