DWARSLIGGER

Dit is onzichtbaar

Ontwikkeling Stagneert

Gebruik OpenStandaarden stijgt, maar ontwikkeling stagneert
Staatssecretaris Raymond Knops stuurde de Monitor OpenStandaarden 2019 op 29 juni 2020 naar de Tweede Kamer.
De monitor meet het gebruik van OpenStandaarden door overheden.
Hoewel het gebruik stijgt, stagneert de ontwikkeling van de toepassing van OpenStandaarden.
Dat blijkt uit de monitor.

Gebruik OpenStandaarden
OpenStandaarden maken de uitwisseling tussen burgers en de overheid, bedrijven en de overheid en de overheden onderling gemakkelijker.
Dat noemen we interoperabiliteit.
OpenStandaarden zorgen er ook voor dat de overheid niet afhankelijk wordt van specifieke leveranciers.
Het Forum standaardisatie houdt bij welke OpenStandaarden voor overheden verplicht zijn.
Jaarlijks brengt ICTU in opdracht van Forum Standaardisatie verslag uit over de toepassing bij overheden.
Dat gebeurt in de Monitor OpenStandaarden.
Het gebruik van de verplichte OpenStandaarden is de afgelopen jaren steeds iets toegenomen, blijkt uit de Monitor van 2019.
Wel lijkt de ontwikkeling iets te stagneren.

Aanbestedingen
Bij bijna 9 op de 10 de onderzochte aanbestedingen werd om één of meer van de relevante OpenStandaarden gevraagd.
Daarbij werd vaak niet om alle relevante standaarden gevraagd.
Dit is een iets betere score dan vorig jaar, toen was dat 8,5 op de 10 (85 procent).
In 8 procent van de onderzochte aanbestedingen werd aan álle relevante standaarden voldaan, deze 6 goede voorbeelden worden in het rapport genoemd.

Overheidsbrede voorzieningen
De monitor onderzocht ook de overheidsbrede voorzieningen – zoals DigiD en de basisregistraties.
In deze categorie is de score hoger.
In 84 % van de gevallen waarin een standaard voor een voorziening relevant is, wordt daaraan (deels) voldaan of zijn er concrete plannen om te voldoen.
De nieuwe voorziening Basisregistratie Ondergrond, MijnOverheid en DigiD zijn in deze categorie goede voorbeelden die aan (bijna) alle relevante standaarden voldoen.

Bron: DigitaleOverheid op 13 november 2020.