Hoofdstuk: OpenData
Dwarsligger

Hoofdstuk
Hoger Menu

Pagina's
Index
OpenData Hergebruik OpenData WHO Manieren Wat is OpenData Wet Hergebruik
Wat is OpenData

Leidraad & uitgangspunten OpenData
Wat is OpenData precies en hoe wordt het toegepast in Nederland?
Deze acht uitgangspunten definiëren het kader voor het proactief beschikbaar stellen van OpenData van de overheid.

 1. Afwegingskader voor openbaarheid
  Data van een overheidsorganisatie worden proactief beschikbaar gesteld als OpenData indien geen uitzonderings- of beperkingsgronden van de Wet openbaarheid van bestuur of bijzondere openbaarmakingsregelingen van toepassing zijn.
  Bij het beschikbaar stellen van OpenData dient een afweging gemaakt te worden of hergebruik risico’s oplevert voor fundamentele waarden en privacy.

 2. OpenData is gratis
  Overheidsorganisaties brengen geen kosten in rekening voor het beschikbaar stellen van OpenData.

 3. OpenData is vrij van rechten van derden
  OpenData wordt gevrijwaard van rechten van derden door vrijgave met een CC-0 verklaring.
  Indien de vermelding van de bron van de data van belang is voor een overheidsorganisatie, kan OpenData worden vrijgegeven met een CC-BY verklaring.

 4. OpenData is zonder registratie toegankelijk
  OpenData is toegankelijk zonder dat er enige vorm van registratie van gegevens van de (potentiële) gebruiker plaatsvindt.

 5. OpenData is computer verwerkbaar
  OpenData wordt aangeboden op een manier die verdere verwerking met een computer mogelijk maakt.
  Bij voorkeur wordt OpenData beschikbaar gesteld in een open standaard formaat.

 6. OpenData is voorzien van metadata
  OpenData is voorzien van metadata conform de DCAT-AP standaard.

 7. OpenData is zo volledig en onbewerkt mogelijk
  Data wordt in een voor hergebruik geschikte vorm door een overheidsorganisatie beschikbaar gesteld.
  OpenData is qua kwaliteit en actualiteit zo gelijk mogelijk aan de binnen de publieke organisatie gebruikte data en wordt zoveel mogelijk ‘as-is’ beschikbaar gesteld.
  Data kan bewerkt worden om te voldoen aan het afwegingskader voor openbaarheid zolang deze bewerking niet in strijd is met de mededingingswet.

 8. OpenData is vindbaar
  Overheidsorganisaties maken hun OpenData vindbaar door op data.overheid.nl een verwijzing naar de door hen beschikbaar gestelde OpenData te geven.
Valid HTML Valid CSS Valid i18n
LogIn
Copyright © 2024 Dwarsligger.org.
CMS versie        231027a
Template versie 230324a
Colofoon
Bron: Overheid op 04 april 2022.
Verzonden op:
Samengesteld in:
Pagina Grootte:
Aangemaakt op:
Aangepast op:
14 Apr 2024
1545 µsec.
6577 Bytes
04 apr 2022
04 apr 2022