Hoofdstuk: OpenOverheid
Dwarsligger

Hoofdstuk
Hoger Menu

Pagina's
Index
Wie Vormen de Overheid Werken aan OpenOverheid Afwegingskader De Nieuwe Woo Maximum Tarieven Nieuwe EU-Regels Open Raadsinformatie Opvolger Wob PLOOI Recht op Informatie Waarom Dataverordening Waartoe verplicht de Woo Wat is PLOOI Woo voor Griffiers
Afwegingskader

Het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving bevat normen waaraan goed beleid of goede regelgeving dient te voldoen.

 1. Wat is de aanleiding?
  In het voorstel Wet open overheid (Woo) is in artikel 8.6 opgenomen dat de openbaarmaking van informatie op grond van die wet kosteloos is.
  Het recht op toegang tot publieke informatie brengt met zich mee dat bestuursorganen geen kosten in rekening mogen brengen voor het afhandelen van een verzoek om informatie.
  De uitzondering daarop zijn de kosten die voortvloeien uit het kopiëren of vermenigvuldigen van documenten of informatie.
  Daarvoor mag een redelijke vergoeding worden gevraagd.
  In het derde lid van artikel 8.6 is een grondslag opgenomen om bij of krachtens Algemene maatregel van bestuur (amvb) voorschriften te stellen met betrekking tot de redelijke vergoeding voor het verstrekken van kopieën.
  Met deze amvb wordt daaraan invulling gegeven.
  Dit besluit is, anders dan het Besluit tarieven openbaarheid van bestuur, ook van toepassing op bestuursorganen die niet behoren tot de centrale overheid.
  Decentrale bestuursorganen hebben daardoor niet meer de mogelijkheid om, afwijkend van dit besluit, eigen regels te stellen met betrekking tot de redelijke vergoeding.
  Legesverordeningen betreffende de verstrekking van informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervallen met de inwerkingtreding van de Woo van rechtswege.
  Ook de voorschriften voor landelijke bestuursorganen, die neergelegd zijn in het Besluit tarieven openbaarheid van bestuur op grond van de Wob, vervallen dan.
  Hierom is het wenselijk om deze voorschriften te vervangen door een amvb op grond van de Woo.

 2. Wie zijn betrokken?
  BZK is verantwoordelijk op het gebied van openbaarheid van bestuur.
  Betrokkenen zijn alle bestuursorganen die onder de Woo vallen, ook de decentrale overheden.
  Daarnaast heeft de amvb gevolgen voor de kosten die aan burgers in rekening kunnen worden gebracht voor de verstrekking van informatie op grond van de Woo.

 3. Wat is het probleem?
  Met de inwerkingtreding van de Woo zullen de huidige voorschriften over de redelijke vergoeding voor het verstrekken van kopieën in het kader van openbaarheid van bestuur vervallen. Het is wenselijk als daar een vervanging voor komt.

 4. Wat is het doel?
  Het doel van de amvb is het stellen van uniforme regels over de redelijke kosten van openbaarmaking van informatie op verzoek op grond van de Woo.

 5. Wat rechtvaardigt overheidsinterventie?
  De amvb is gebaseerd op de delegatiegrondslag in de Woo in artikel 8.6.
  Het gaat om de
  invulling van de in de Woo opgenomen norm dat de vergoeding voor de verstrekking van overheidsinformatie redelijk moet zijn en de kosten van de informatiedrager niet mag overstijgen.

 6. Wat is het beste instrument?
  Wetgeving (zie hiervoor).

 7. Wat zijn de gevolgen voor burgers, bedrijven, overheid en milieu?
  Dit besluit vervangt de regels die bestuursorganen nu hebben over tarieven voor een verzoek om overheidsinformatie op grond van de Wob.
  Bestuursorganen zullen die tarieven moeten aanpassen aan dit nieuwe besluit.
  De kosten voor het verkrijgen van kopieën informatie zullen voor burgers daardoor enigszins wijzigen.
  Die kosten zullen door dit besluit doorgaans lager worden.
  Er zijn geen gevolgen voor de administratieve lasten.

Valid HTML Valid CSS Valid i18n
LogIn
Copyright © 2023 Dwarsligger.org.
CMS versie        231027a
Template versie 230324a
Colofoon
Bron: InternetConsultatie op 09 april 2022.
Verzonden op:
Samengesteld in:
Pagina Grootte:
Aangemaakt op:
Aangepast op:
03 Dec 2023
15421 µsec.
7485 Bytes
09 apr 2022
09 apr 2022