Hoofdstuk: OpenStandaard
Dwarsligger

Hoofdstuk
Hoger Menu

Pagina's
Index
OpenStandaard Standaarden Leveranciersmanifest OpenStandaard of -Source OpenStandaarden 1 OpenStandaarden 2 OpenStandaarden 3 Pas Toe Of Leg Uit Beleid Standaarden Standaarden in België Waarom OpenStandaarden Wat en Waarom Wat is Publieke Sector Wat zijn Standaarden

Downloads
OBDO.pdf
OpenStandaard

Over OpenStandaarden is al veel geschreven, daarom hier een korte samenvatting.

Wat is een OpenStandaard
  1. De benodigde documentatie moet laagdrempelig beschikbaar zijn.
  2. Er mogen geen hindernissen zijn op het terrein van intellectueel eigendomsrecht.
  3. Er moeten voldoende inspraakmogelijkheden zijn voor stakeholders tijdens de (door)ontwikkeling van de standaard.
  4. De onafhankelijkheid en duurzaamheid van de standaardisatieorganisatie moeten verzekerd zijn.
Overheden moeten werken met door het forumstandaardisatie goedgekeurde OpenStandaarden.
Deze worden onderverdeeld is verplichte OpenStandaarden, aanbevolen OpenStandaarden en Standaarden in behandeling.

Voor wie verplicht
Sinds 1 december 2008 geldt er een ‘pas toe of leg uit’-verplichting voor gemeenten, provincies, rijk, waterschappen en alle uitvoeringsorganisaties.
Afwijken van de verplichte standaarden mag, maar alleen met zwaarwegende redenen, die terug te vinden (moeten) zijn in het jaarverslag.

Voordelen van OpenStandaarden
OpenStandaarden vergemakkelijken het koppelen van andere producten of diensten.
Daarnaast is het eenvoudiger om het beheer van een ICT-product of -dienst onder te brengen bij een andere leverancier, als dat nodig is.
Het gebruik van OpenStandaarden beperkt het risico op een zogenoemde vendor lock-in.
Hiervan is bijvoorbeeld sprake als een leverancier werkt met specifieke koppelingen die niet aansluiten op ICT-systemen van andere leveranciers.
Leveranciersafhankelijkheid is daarvan het gevolg.
Een vendor lock-in is in de praktijk lastig: bij verandering van leverancier zijn de migratiekosten (omschakelkosten) doorgaans onevenredig hoog.
 
De Nederlandse overheid hanteert een openstandaardenbeleid omdat OpenStandaarden bijdragen aan interoperabiliteit en leveranciersonafhankelijkheid.
Het gebruik van OpenStandaarden in ICT-systemen bespaart kosten en verlicht administratieve lasten.
Interoperabiliteit betekent het kunnen uitwisselen van digitale gegevens tussen overheden onderling en tussen de overheid, bedrijven en burgers.
Het gebruik van OpenStandaarden verbetert deze communicatie omdat de ICT-systemen elkaar begrijpen.
Leveranciersonafhankelijkheid betekent meer keuzevrijheid van ICT-leverancier.
OpenStandaarden zijn niet softwarespecifiek en kunnen door iedere leverancier worden ingebouwd in een ICT-systeem.
 
Een belangrijk voordeel van OpenStandaarden is hun brede toepasbaarheid voor zoveel mogelijk organisaties, burgers en bedrijven.
Daarmee sluiten OpenStandaarden optimaal aan op de behoeften van de gebruikers.
Dit is de reden dat de overheid veel waarde hecht aan het gebruik ervan.
OpenStandaarden bevorderen en vereenvoudigen de samenwerking en gegevensuitwisseling tussen organisaties (interoperabiliteit).
Tegelijkertijd houden organisaties dankzij OpenStandaarden de vrijheid om hun informatiesystemen naar eigen behoefte in te richten en kan er meer keuze ontstaan uit leveranciers.

ForumStandaardisatie Linken:
Valid HTML Valid CSS Valid i18n
LogIn
Copyright © 2024 Dwarsligger.org.
CMS versie        231027a
Template versie 230324a
Colofoon
Bron1: DigitaleOverheid         op 24 sep 2022,
Bron2: ForumStandaardisatie op 24 sep 2022,
Bron3: Pianoo                          op 24 sep 2022,
Bron4: ForumStandaardisatie op 23 jun 2022,
Bron5: Logius                          op 25 jun 2022.
Verzonden op:
Samengesteld in:
Pagina Grootte:
Aangemaakt op:
Aangepast op:
29 Feb 2024
133239 µsec.
9240 Bytes
24 sep 2022
19 okt 2022