Hoofdstuk: OpenStandaard
Dwarsligger

Hoofdstuk
Hoger Menu

Pagina's
Index
OpenStandaard Standaarden Leveranciersmanifest OpenStandaard of -Source OpenStandaarden 1 OpenStandaarden 2 OpenStandaarden 3 Pas Toe Of Leg Uit Beleid Standaarden Standaarden in België Waarom OpenStandaarden Wat en Waarom Wat is Publieke Sector Wat zijn Standaarden

Downloads
OBDO.pdf
OpenStandaarden 2

OpenStandaarden
ICT-standaarden kunnen 'open' of 'leveranciersgebonden' zijn.
Het gebruik van leveranciersgebonden standaarden is veelal beperkt door intellectueel eigendomsrecht.
Door een OpenStandaard te gebruiken, kan software van verschillende leveranciers makkelijker met elkaar informatie uitwisselen.
Sinds 1 december 2008 geldt er een ‘pas toe of leg uit’-verplichting voor gemeenten, provincies, rijk, waterschappen en alle uitvoeringsorganisaties: wanneer u ICT inkoopt of laat ontwikkelen, moet u in principe deze technische specificaties hanteren.
Pas het bijvoorbeeld toe bij (web) applicaties, HRM-systemen, financiële administratie, en andere software.

OpenStandaarden zijn specificaties van een bepaald type product of dienst, zodat deze door veel partijen te hanteren is.
Een voorbeeld van een OpenStandaard is het gebruik van HTML, de standaard opmaaktaal voor webpagina’s, waar geen beperkingen aan zitten vanwege intellectuele eigendomsrechten.

Praktische voordelen
OpenStandaarden vergemakkelijken het koppelen van andere producten of diensten.
Daarnaast is het eenvoudiger om het beheer van een ICT-product of -dienst onder te brengen bij een andere leverancier, als dat nodig is.

Het gebruik van OpenStandaarden beperkt het risico op een zogenoemde vendor lock-in.
Hiervan is bijvoorbeeld sprake als een leverancier werkt met specifieke koppelingen die niet aansluiten op ICT-systemen van andere leveranciers.
Leveranciersafhankelijkheid is daarvan het gevolg.
Een vendor lock-in is in de praktijk lastig: bij verandering van leverancier zijn de migratiekosten (omschakelkosten) doorgaans onevenredig hoog.

OpenStandaarden en OpenSource
OpenStandaarden worden vaak in één adem genoemd met 'openSource' software.
Er is een verschil:
Toepassen van OpenStandaarden bij inkoop
Door het kabinet is het Forum Standaardisatie ingesteld.
Zij beheren de ‘pas toe of leg uit’-lijst met OpenStandaarden.
Dit zijn technische specificaties.
Gebruik van deze standaarden is verplicht voor gemeenten, provincies, rijk, waterschappen en alle uitvoeringsorganisaties.
Ook is er een lijst met gangbare standaarden, ter aanbeveling.
De 'pas toe of leg uit'-verplichting
Er is een onderscheid tussen aanbevolen en verplichte OpenStandaarden.
De verplichte standaarden zijn voorgeschreven met de Wet digitale overheid.
Bij de aanschaf en ontwikkeling van ICT-oplossingen moet u in beginsel gebruik maken van de verplichte OpenStandaarden.
Afwijking moet worden gemotiveerd ('pas toe of leg uit').
Een besluit daartoe moet nauwkeurig worden gedocumenteerd en opgenomen in de bedrijfsvoeringsparagraaf van het jaarverslag, inclusief waarom de OpenStandaard niet is toegepast.
Zie de paragraaf 3.24 Bedrijfsvoeringsparagraaf, punt 3 onder 'Toelichting paragraaf 2 - Rijksbrede bedrijfsvoeringsonderwerpen' van de Rijksbegrotingsvoorschriften.

Monitoring van het gebruik van OpenStandaarden
Jaarlijks wordt door Forum Standaardisatie het gebruik van OpenStandaarden bij de (semi-)overheid gemonitord.
De Monitor OpenStandaarden 2020 en eerder monitoren leggen per standaard uit wat het gebruik is bij feitelijke ICT aanbestedingen.
De rapportages worden vanaf 2011 jaarlijks aan de Tweede Kamer aangeboden.

European Catalogue
Europa ontwikkelt momenteel een prototype voor een Europese catalogus met standaarden.
Doel van deze European Catalogue is informeren op Europees niveau om zo aanbestedende diensten te helpen bij het gebruik van standaarden bij hun ICT inkopen.
Valid HTML Valid CSS Valid i18n
LogIn
Copyright © 2024 Dwarsligger.org.
CMS versie        231027a
Template versie 230324a
Colofoon
Bron: Pianoo op 14 nov 2022.
Verzonden op:
Samengesteld in:
Pagina Grootte:
Aangemaakt op:
Aangepast op:
14 Apr 2024
21131 µsec.
9141 Bytes
14 nov 2022
15 nov 2022