DWARSLIGGER
Pas Toe Of Leg Uit Beleid

Sommige belangrijke open standaarden worden te weinig gebruikt, waardoor onze digitale samenleving kwetsbaar, inefficiënt of niet toegankelijk is voor iedereen.
Daarom geldt voor deze standaarden het 'Pas toe of leg uit'-beleid.
De verplichting geldt voor gemeenten, provincies, rijk, waterschappen en alle uitvoeringsorganisaties.
Voor alle andere organisaties in de publieke sector geldt het gebruik van de ‘Pas toe of leg uit’-standaarden als een dringend advies.

Pas toe
‘Pas toe’ betekent dat op het moment dat een overheid ICT aanschaft (een dienst of en product), deze overheid de 'Pas toe of leg uit'-lijst moet raadplegen.
Wanneer de aanschaf valt onder een toepassingsgebied dat voorkomt op deze lijst, moet deze overheid die standaard toepassen.
Een ICT-dienst of ICT-product valt vaak onder verscheidene toepassingsgebieden.
Hierdoor zijn meestal meerdere standaarden relevant voor uw uitvraag.
De verplichting geldt overigens pas bij een aanschafwaarde van €50.000 of meer.

Opmerking:
Dit betekend dat wanneer software naast een gesloten standaard, ook met een OpenStandaard kan werken, deze OpenStandaard gebruikt moet worden.
Een voorbeeld is het gebruik van Microsoft Word, deze kan ook werken met de (verplichte) ODF standaard, dus dienen Word files opgeslagen te worden als ODT file.
Hetzelfde geldt dan natuurlijk ook voor andere Microsoft Office software, als Excel, PowerPoint, enz.

Leg uit
Afwijken van het gebruik van de voorgeschreven standaarden mag alleen als een dergelijke dienst of product in onvoldoende mate wordt aangeboden, onvoldoende veilig of zeker functioneert of om een andere reden die van bijzonder gewicht is.
De afwijking en de reden daarvan moeten beschreven worden in de bedrijfsvoeringparagraaf van het jaarverslag.
Dit is de betekenis van ‘leg uit’.

Definities
  • ICT-dienst of ICT-product is een dienst of product ingericht om de uitwisseling van gegevens of archivering digitaal te doen verlopen en welke bij aanschaf een waarde vertegenwoordigt van ten minste € 50.000;
  • Aanschaf is een complex van handelingen dat leidt tot het rechtmatig gebruik van een ICT-dienst of een ICT-product en dat resulteert in een overeenkomst met een derde, of dat leidt tot de ontwikkeling van die dienst of dat product door de Staat der Nederlanden.

Bron: forum Standaardisatie op 03 april 2022.


Valid HTML Valid CSS Valid i18n
LogIn
© 2022 Dwarsligger.org
Colofoon
CMS versie        220403b
Template versie 220412a
Verzonden op
Samengesteld in
Pagina Grootte
Aangemaakt op
Aangepast op
30 Sep 2022
45341 µsec.
7030 Bytes
03 apr 2022
03 apr 2022