U bevindt zich in
Moties 32802
DWARSLIGGER
HoofdstukkenHoger Menu Pagina's Start Brief van minister Plasterk BestandenMotie 32802, nr. 31.pdf Motie 32802, nr. 33.pdf
Brief van minister Plasterk

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

Datum 21 juni 2016
Betreft: Antwoord op de motie Oosenbrug-Veldman / Toezegging Algemeen Overleg Wob van 8 december 2015

Tijdens de begrotingsbehandeling van BZK op 18 november 2015 dienden de leden Oosenbrug en Veldman een motie 1 in waarin de regering werd opgeroepen om in gesprek te gaan met gemeenten om hen op te roepen tot meer gebruik van open standaarden.
Ik zie deze motie als ondersteuning van mijn beleid en ben dit gesprek aangegaan.
Deze brief gaat in op de resultaten van dit gesprek.

Allereerst moet genoemd worden dat gemeenten de voordelen van het gebruik van open standaarden onderschrijven en ook in de praktijk als zodanig ervaren.
Ik zie dat de koepelorganisatie van gemeenten, VNG/KING, zich van het belang van open standaarden bewust is en veel kennis en instrumenten inzet om gemeenten tot het gebruik van open standaarden aan te zetten.
Naast meer keuzevrijheid in ICT-leveranciers worden open standaarden gebruikt voor het bevorderen van rechtszekerheid, administratieve lastenverlichting, het efficiënt en in ketens kunnen werken als één overheid en vormen ze een belangrijk onderdeel van landelijke bouwstenen uit de Generieke Digitale Infrastructuur.

Maatregelen die VNG/KING hebben genomen
De maatregelen die VNG/KING hebben genomen ter bevordering van het gebruik van open standaarden zijn de volgende: Om deze aanpak beter te laten slagen, zijn instrumenten ontwikkeld, zodat het voor gemeenten eenvoudiger wordt om open standaarden te kunnen toepassen: Voor leveranciers zijn instrumenten ontwikkeld, zodat het voor hen inzichtelijker wordt in welke omstandigheden welke open standaarden dienen te worden toegepast, namelijk: Stand van zaken
Het Bureau Forum Standaardisatie (BFS) onderzoekt ieder jaar met een monitor de voortgang van overheidsorganisaties op het gebied van open standaarden.
Onderzocht zijn aanbestedingen van overheidsorganisaties in de tweede helft van 2014 en de eerste helft van 2015.
Op dat vlak is afgelopen jaar een flinke sprong gemaakt: De hierboven geschetste trend is positief, maar is, gelet op de motie Oosenbrug/Gesthuizen 2 dat alle aanbestedingen van de overheid vanaf eind 2015 aan het pas-toe-of-leg-uit beleid moeten voldoen, nog niet optimaal.
Het implementeren van open standaarden in bestaande processen en systemen is een traag proces, omdat dit zowel van leveranciers als gemeenten vraagt om grote inspanning, zowel financieel als procesmatig.
Daarbij dient rekening gehouden te worden met economische en technische levensduur van informatiesystemen.

Een belangrijke open standaard vormen de Webrichtlijnen.
De toegankelijkheid van websites van de overheid voor mensen met een beperking en de monitoring en rapportage daarover is onderwerp van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de Rechten van Mensen met een Beperking, dat op 14 juni j.l. in Nederland in werking is getreden, en van de aanstaande Europese richtlijn inzake de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties, en heeft de voortdurende aandacht van uw Kamer.
Ik heb daarom, zoals toegezegd in het algemeen overleg inzake de toepassing van de Wet openbaarheid bestuur met de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van 8 december j.l., de Universiteit Twente en de Hogeschool Arnhem Nijmegen gevraagd onderzoek te doen naar een landelijke monitor digitale toegankelijkheid.
De eerste verkenning is gepubliceerd en zal nader worden uitgewerkt in een definitief model met belanghebbende organisaties, waarbij ook het gesprek wordt gevoerd over de te nemen maatregelen bij achterblijvende resultaten, mede in het kader van de beoogde wettelijke regeling.
Ondertussen blijft de toepassing van de criteria voor toegankelijkheid online inzichtelijk in bestaande registers.
Over de toepassing binnen het Rijk, online raadpleegbaar in het ‘Websiteregister Rijksoverheid’ op rijksoverheid.nl, heeft mijn collega voor Wonen en Rijksdienst uw Kamer geïnformeerd in de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2015.
Via digitoegankelijk.nl is de toepassing door medeoverheden zichtbaar.

Inmiddels is het besef van de meerwaarde van open standaarden bij gemeenten wel gegroeid, zoals onder andere blijkt uit de monitor open standaarden.
De leden hebben in het programma Digitale Agenda 2020 opdracht gegeven om de ontwikkeling voort te zetten en ook te vertalen in een set van gemeenschappelijke ICT-inkoopvoorwaarden en ondersteunende instrumenten.
De toepassing van open standaarden vereist continue aandacht in de vorm van communicatie en afspraken met leveranciers, gemeenten, ketenpartners en landelijke voorzieningen.

Gemeenten hebben mij uitgelegd dat een wettelijke bepaling hen helpt bij het handhaven van open standaarden richting inkoop en leveranciers.
In de uitgangspuntenbrief aan uw Kamer voor de wet op de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) 3 heb ik laten weten dat ik voornemens ben in de wet op de GDI een bepaling op te nemen voor het verplicht gebruik van open standaarden.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, dr. R.H.A. Plasterk

Bron: Rijksoverheid (pdf) op 26 mei 2019.

Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
LogIn
Een link is een pagina,
een link is een hoofdstuk,
een link is een externe website,
een link is een download.
© Dwarsligger.org, overname met bronvermelding toegestaan,
tenzij anders aangegeven.
Ron's CMS versie 210305a
Samengesteld in
Inhoud grootte
Aangemaakt op
Aangepast    op
18115 µsec.
14070 bytes
26 mei 2019
26 mei 2019