Huidig Hoofdstuk
Wet Hergebruik Overheidsinformatie
DWARSLIGGER
HoofdstukkenHoger Menu Pagina's Start Hergebruik Overheidsinformatie Volgens Communicatie Rijk Volgens WikiPedia
Hergebruik Overheidsinformatie

Hergebruik overheidsinformatie
Op basis van de Wet hergebruik overheidsinformatie kunnen burgers, bedrijven en onderzoeksinstellingen een verzoek indienen, om overheidsinformatie die onder de wet valt, beschikbaar te maken.
Deze informatie dient in een machinaal leesbaar format beschikbaar te worden gesteld, waardoor de informatie geschikt wordt voor hergebruik.
Met de Wet hergebruik overheidsinformatie (Who) is de Europese richtlijn hergebruik van overheidsinformatie (2013/37/EU) geïmplementeerd.
Deze richtlijn is herzien en wordt vanaf 17 juli 2021 vervangen door de Europese richtlijn inzake open data en hergebruik van overheidsinformatie (Richtlijn (EU) 2019/1024).

Inhoudsopgave
Richtlijn inzake open data en hergebruik overheidsinformatie
De Richtlijn inzake open data en hergebruik van overheidsinformatie (PSI-richtlijn) is op 20 juni 2019 aangenomen.
Deze richtlijn moet uiterlijk 17 juli 2021 zijn omgezet in nationale wetgeving.
In Nederland wordt de Wet hergebruik overheidsinformatie (Who) aangepast zodat deze in overeenstemming is met de richtlijn.
Hieronder vindt u informatie met betrekking tot verplichtingen die voor (decentrale) overheden gelden.

Wat is overheidsinformatie?
De richtlijn verplicht overheidsorganisaties tot het beschikbaar stellen van overheidsinformatie.
Onder ‘overheidsinformatie’ vallen alle documenten die openbare lichamen van de lidstaten verzamelen, produceren en verspreiden in het kader van een publieke taak (artikel 1 PSI).
Voorbeelden hiervan zijn statistieken en geografische informatie.
Documenten met gevoelige gegevens zijn uitgezonderd en hoeven niet beschikbaar te worden gesteld.
Ook is informatie waarbij rechten van derden betrokken zijn of waarop wettelijke beperkingen rusten, zoals privacy – of auteursrecht, uitgezonderd van de richtlijn.
De overheidsorganisatie moet enkel informatie beschikbaar stellen waarvan de overheidsorganisatie zelf de intellectuele eigendomsrechten bezit.

In de richtlijn is bovendien de reikwijdte van het begrip ‘open data’ uitgebreid.
Het begrip omvat vanaf 17 juli 2021 ook informatie die overheidsondernemingen hebben verzameld, geproduceerd of verspreid in het kader van een publieke taak.
Daarnaast omvat het begrip nu in sommige gevallen onderzoeksgegevens.

Meer over hergebruik van informatie van overheidsbedrijven leest u in onze praktijkvraag.

Onderzoeksgegevens
De uitbreiding van het begrip ‘open data’ met onderzoeksgegevens heeft gevolgen voor decentrale overheden.
Wanneer een overheidsorganisatie een onderzoeksbureau de opdracht geeft om onderzoek te doen, moet data waarmee het onderzoek is gedaan of data die is verzameld tijdens het onderzoek aan de overheidsorganisatie geleverd worden.
De overheidsorganisatie kan de data dan beschikbaar stellen voor hergebruik wanneer hierom wordt verzocht.
Dit geldt ook voor gegevens die zijn verzameld wanneer de overheidsorganisatie zelf een onderzoek uitvoert.

Machinaal leesbaar en open format
De richtlijn en de Who verplichten om de gevraagde informatie voor zover mogelijk via elektronische weg beschikbaar te stellen in een open en machinaal leesbaar formaat.
Daarnaast moet de informatie samen met de metadata verstrekt worden, die voor zover mogelijk voldoet aan formele open standaarden.
Hiervoor geldt een inspanningsverplichting.
Meer over deze eisen leest u in de Handleiding Hergebruik overheidsinformatievan het ministerie van BZK.

Dynamische gegevens
Met ingang van de verplichtingen uit de herziene richtlijn gelden voor overheidsorganisaties regels met betrekking tot het beschikbaar stellen van dynamische gegevens via Application Programme Interfaces (API’s).
Dynamische gegevens worden gedefinieerd als documenten in digitale vorm die frequent en in real time worden geactualiseerd.
Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die door sensoren worden verzameld, zoals tellussen voor verkeersintensiteiten, sensoren voor luchtkwaliteit of waterstand, etc.
De verzamelde dynamische gegevens moeten onmiddellijk nadat deze zijn verzameld via passende API’s beschikbaar worden gesteld voor hergebruik.
Enkel wanneer het onmiddellijk beschikbaar stellen van de gegevens de financiële en technische mogelijkheden van de overheidsorganisatie overstijgt, mogen de gegevens later beschikbaar gesteld worden.
De vertraagde beschikbaarstelling moet binnen een redelijke termijn of met tijdelijke technische beperkingen plaatsvinden.

Terugvordering kosten
Op grond van de oude PSI-richtlijn was het mogelijk voor overheidsorganisaties om kosten in rekening te brengen voor hergebruik van overheidsinformatie.
Met ingang van de herziene richtlijn is het niet meer toegestaan om vergoeding aan te rekenen voor hergebruik van documenten.
Het is dan enkel mogelijk om kosten voor de vermenigvuldiging, verstrekking en verspreiding van de overheidsinformatie terug te vorderen.
Ook kunnen kosten voor het anonimiseren van persoonsgegevens en voor maatregelen ter bescherming van commercieel vertrouwelijke informatie teruggevorderd worden.

Voor hergebruik van (nog te selecteren) hoogwaardige datasets en onderzoeksgegevens geldt een uitzondering.
Hier mogen geen kosten voor in rekening worden gebracht.

Exclusieve overeenkomsten
De PSI-richtlijn staat het toe om met bepaalde partijen exclusieve overeenkomsten af te sluiten over het leveren van datasets.
Er kunnen afspraken worden gemaakt over bijvoorbeeld exclusiviteit, nauwkeurigheid en/of frequentie van leveren van data.
De overheidsorganisatie moet echter transparant zijn over het feit dat een dergelijke overeenkomst met een partij is gesloten.
Dit houdt in dat de gemaakte afspraken over de geleverde gegevens en de in rekening gebrachte kosten publiekelijk kenbaar moeten zijn.
Daarnaast moet de overeenkomst elke drie jaar opnieuw beoordeeld worden.

Hoogwaardige datasets
In de PSI-richtlijn wordt de vaststelling van een lijst met hoogwaardige datasets aangekondigd: de Europese High Value Datasets List (HVDL).
Hergebruik van deze hoogwaardige datasets wordt door de Europese wetgever belangrijk geacht voor de samenleving en economie.
Er gelden daarom aparte regels voor deze datasets: ze moeten kosteloos, in een machinaal leesbaar formaat en via API’s (of eventueel bulkdownload) door overheidsorganisaties beschikbaar gesteld worden.
Momenteel zijn enkel de datacategorieën die in aanmerking komen voor de Europese HVDL bekend:

Bron: EuropeDecentraal op 15 december 2020.

Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
LogIn
Een link is een pagina,
een link is een hoofdstuk,
een link is een externe website,
een link is een download.
© Dwarsligger.org, overname met bronvermelding toegestaan,
tenzij anders aangegeven.
Ron's CMS versie 211006c
Samengesteld in
Inhoud grootte
Aangemaakt op
Aangepast    op
57357 µsec.
13298 bytes
15 dec 2020
15 dec 2020