Huidig Hoofdstuk
Wet Hergebruik Overheidsinformatie
DWARSLIGGER
HoofdstukkenHoger Menu Pagina's Start Hergebruik Overheidsinformatie Volgens Communicatie Rijk Volgens WikiPedia
Volgens WikiPedia

De Wet hergebruik van overheidsinformatie (Who) is een Nederlandse wet die de Europese richtlijnen 2003/98/EG en 2013/37/EU inzake het hergebruik van overheidsinformatie implementeert.

De Who geeft burgers het recht om te verzoeken om al openbaar gemaakte informatie van de overheid (zoals de Basisregistratie Adressen en Gebouwen) te mogen hergebruiken voor andere doeleinden, waaronder commerciële doeleinden.

Geschiedenis
Wetgeving rondom hergebruik van overheidsinformatie waren tot 18 juli 2015 opgenomen in hoofdstuk V-A van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
De Wob is met name bedoeld om de legitimiteit van overheidsoptreden te kunnen controleren, terwijl de Who meer economische en mededingingsrechtelijke uitgangspunten heeft.
Hergebruik van overheidsinformatie is met de implementatie van de richtlijn een afzonderlijke wet geworden.

Samenvatting
Iedereen kan een verzoek om hergebruik van informatie richten aan een publiekrechtelijke instelling.
Hieronder vallen instellingen of bedrijven die werken onder een overheidsinstelling.
De richtlijn definieert deze instellingen als iedere instelling die:
  1. is opgericht met het specifieke doel te voorzien in behoeften van algemeen belang die niet van industriële of commerciële aard zijn, en
  2. rechtspersoonlijkheid heeft, en
  3. waarvan hetzij de activiteiten in hoofdzaak door de staat of zijn territoriale lichamen of andere publiekrechtelijke instellingen worden gefinancierd, hetzij het beheer is onderworpen aan toezicht door deze laatste, hetzij de leden van het bestuursorgaan, het leidinggevend orgaan of het toezichthoudend orgaan voor meer dan de helft door de staat, zijn territoriale lichamen of andere publiekrechtelijke instellingen zijn aangewezen;
De Who geldt ook voor het merendeel van publieke musea en bibliotheken.

Bij een verzoek om hergebruik moet de instelling deze toestaan, tenzij een van de in de Who genoemde uitzonderingsgronden van toepassing is.
Deze uitzonderingsgronden zijn: Er bestaat de mogelijkheid om met een beroep op de Wob te verzoeken om de informatie openbaar te maken, waarna alsnog een verzoek om hergebruik mogelijk is.

Een instelling mag voor de verstrekking van informatie voor hergebruik kosten in rekening brengen.
Deze mogen niet meer hoger zijn dan de kosten voor vermenigvuldiging, verstrekking en verspreiding.
Een uitzondering vormen musea en bibliotheken en in de wet aangewezen instellingen die een hoger tarief mogen rekenen.
In Nederland geldt deze uitzondering voor het Kadaster, de RDW en de Kamers van Koophandel.
Bij het leveren van informatie onder de Who hebben instellingen een inspanningsverplichting om informatie in een open en machineleesbaar formaat aan te bieden.

Bron: Wikipedia op 14 december 2020.

Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
LogIn
Een link is een pagina,
een link is een hoofdstuk,
een link is een externe website,
een link is een download.
© Dwarsligger.org, overname met bronvermelding toegestaan,
tenzij anders aangegeven.
Ron's CMS versie 211006c
Samengesteld in
Inhoud grootte
Aangemaakt op
Aangepast    op
22674 µsec.
7820 bytes
Onbekend
Onbekend