U bevindt zich in
Wet Open Overheid
DWARSLIGGER
HoofdstukkenHoger Menu Pagina's Start Actieplan Open Overheid Actieplan Open Aanpak Actieplan Open Contact Actieplan Open Data Actieplan Open Verantwoording Aangenomen en Gecompenseerd Brief van Min. BiZa K.H. Ollongren Initiatiefvoorstel 29 okt 2020 Kosten Gecompenseerd Regeer Akkoord 2017 Samenvatting Advies WOO WOO Toekomst WOO koopoverheid Wet Open Overheid Bestandenweb ActieplanOpenOverheid v5.pdf
Aangenomen en Gecompenseerd

Wet open overheid aangenomen, gemeenten worden gecompenseerd
woensdag 27 januari 2021
De Tweede Kamer heeft ingestemd met het gewijzigde wetsvoorstelWet open overheid (Woo).
Voor de uitvoering komt voor gemeenten een bedrag beschikbaar van € 164 miljoen waarvan structureel € 42,1 miljoen per jaar en incidenteel € 121,9 miljoen.

Met de Voorjaarsnota stelt het Rijk per 2022 middelen aan gemeenten beschikbaar voor de uitvoering van de Woo.
De minister-president kondigde dit eerder aan in de kabinetsreactie op het rapportvan de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag.
De VNG had al op compensatie aangedrongen.

Gefaseerd beschikbaar
Voor gemeenten komt een bedrag beschikbaar van € 164 miljoen waarvan structureel € 42,1 miljoen per jaar en incidenteel € 121,9 miljoen.
Verder worden de koepels in staat gesteld om implementatiesteun te bieden.
Voor de ondersteuning van gemeenten door de VNG wordt€ 3 miljoengefaseerd beschikbaargesteld voor een periode van 5 jaar.

Monitoring
De minister van BZK gaf eerder al aan in gesprek te blijven met de koepels over de financiële gevolgen van de Woo.
Indertijd is afgesproken met BZK dat de kostenontwikkeling zal worden gemonitord en het eindbedrag eventueel wordt aangepast in boven- of onderwaartse richting.

Nota van wijziging
In het wetsvoorstel is een aantal aanpassingen aangebracht door de indieners in de tweede Nota van wijziging van 11 januari 2021.
Op hoofdlijnen gaat het om de volgende wijzigingen:
Beleidsopvattingen
Een van de aangenomen amendementen verplicht bestuursorganen om bij informatieverzoeken ook stukken met persoonlijke beleidsopvattingen van ambtenaren in geanonimiseerde vorm openbaar te maken.
Dit tenzij het kunnen voeren van intern beraad onevenredig wordt geschaad.
Het gaat bij gemeenten om stukken over formele bestuurlijke besluitvorming door het college van B en W, een burgemeester en een wethouder.

Impact wijzigingen
De impact van de Nota van wijziging op de gemeentelijke praktijk (bovenop wat al bekend was) is beperkt.
De VNG heeft vorig jaar een Meerjarenplan Woo opgesteld en aangeboden aan de minister.
Zo nodig zal dit plan worden aangepast naar aanleiding van de aangescherpte tekst.
Er is eerder een Uitvoeringstoets opgesteld door VNG Realisatie, waarin de kosten zijn geraamd.
Bij de claim was al rekening gehouden met de kosten voor aansluiting op PLOOI.

Grip op informatie
In het project Grip op Informatie werkt de VNG samen met gemeenten aan de voorbereiding op de implementatie van de Woo.
Er zijn 10 proeftuinen gestart waar ruim 70 gemeenten, samenwerkingsverbanden en archiefinstellingen aan deelnemen.
In deze proeftuinen worden ervaringen uitgewisseld en producten ontwikkeld die voor alle organisaties nuttig zijn.
Het VNG forum ‘Grip op informatie’ heeft inmiddels meer dan 1250 deelnemers.

Bron: VNG op 20 februari 2021.

Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
LogIn
Een link is een pagina,
een link is een hoofdstuk,
een link is een externe website,
een link is een download.
© Dwarsligger.org, overname met bronvermelding toegestaan,
tenzij anders aangegeven.
Ron's CMS versie 210305a
Samengesteld in
Inhoud grootte
Aangemaakt op
Aangepast    op
16429 µsec.
10667 bytes
20 feb 2021
20 feb 2021