U bevindt zich in
Wet Open Overheid
DWARSLIGGER
HoofdstukkenHoger Menu Pagina's Start Actieplan Open Overheid Actieplan Open Aanpak Actieplan Open Contact Actieplan Open Data Actieplan Open Verantwoording Aangenomen en Gecompenseerd Brief van Min. BiZa K.H. Ollongren Initiatiefvoorstel 29 okt 2020 Kosten Gecompenseerd Regeer Akkoord 2017 Samenvatting Advies WOO WOO Toekomst WOO koopoverheid Wet Open Overheid Bestandenweb ActieplanOpenOverheid v5.pdf
Regeer Akkoord 2017

In het regeerakkoord (Kabinet-Rutte III (2017-2021)) wordt benoemd dat het kabinet eraan hecht dat de overheid transparant en open is.
Een transparante overheid stelt de algemene, openbare informatie waarover zij beschikt actief beschikbaar.
Dit doet zij op een wijze dat de informatie goed vindbaar en toegankelijk is voor een breed publiek.
Project Actief openbaarmaking Overheidsinformatie maken ondersteunt rijksorganisaties bij de implementatie van actieve openbaarheid van overheidsinformatie binnen hun organisatie.

Producten
In de productenfase van het project zijn een aantal producten ontwikkeld, die Rijksorganisaties ondersteunen bij implementatie van actieve openbaarheid.
 1. Handreiking: “actief openbaar maken doe je zo”
  Om rijksorganisaties te ondersteunen bij implementatie van actieve openbaarheid binnen hun organisatie, ontwikkelt RDDI de handreiking ‘Actief openbaar maken doe je zo’.
  In de handreiking is stap voor stap beschreven wat er moet gebeuren om te komen tot implementatie van actieve openbaarmaking binnen de organisatie.
 2. Inventarisatiesheet actieve openbaarmaking en instructie
  De inventarisatiesheet actieve openbaarmaking is een hulpmiddel bij de implementatie/uitrol van actieve openbaarheid binnen de organisatie.
  Met de tool wordt inzichtelijk gemaakt welke documenten onder de Woo vallen, en waar deze binnen de organisatie worden gecreëerd, door wie, in welke systemen en in welk aantallen.
 3. Aansluiten op Platform Open Overheidsinformatie (PLOOI)
  Dit document beschrijft de functionele en technische eisen voor aanleverende partijen om de aansluiting op het PLOOI-platform te kunnen uitvoeren.
 4. Lessons learned document Pilots actieve openbaarmaking en Pilots open by design
  Dit document beschrijft een aantal pilots met actieve openbaarheid en open by design bij verschillende ministeries.
 5. Handreikingen Open by design
  Als eerste is er een Handreiking schriftelijke oordelen in klachtenprocedures opgeleverd, de handreiking Persoonlijke beleidsopvattingen volgt.

Implementatie Actieve Openbaarmaking bij rijksorganisaties
Actieve openbaarheid betekent dat de overheid informatie uit eigen beweging publiceert en voor iedereen toegankelijk maakt.
RDDI wil rijksorganisaties helpen om meer informatie actief openbaar te maken.
Om organisaties hierin te faciliteren heeft Project Actieve Openbaarmaking diverse instrumenten ontwikkeld, waaronder de Handreiking Actief openbaar maken doe je zo.

In de implementatiefase is het van belang dat Rijksorganisaties daadwerkelijk vorm en uitvoering geven aan de categorieën van actieve openbaarmaking.
Hierbij kunnen zij gebruik maken van de generieke producten die in de productiefase zijn ontwikkeld.
Het doel van dit project is om hen hierin te ondersteunen door het stimuleren en begeleiden van pilots, het faciliteren van kennisdeling en het monitoren van de voortgang.
Feit blijft dat rijksorganisaties zelf verantwoordelijk zijn voor deze implementatie.

Het doel van het project Actieve openbaarmaking is in de implementatiefase dan ook:

Rijksorganisaties ondersteunen om vanuit hun eigen verantwoordelijkheid proactief vorm en invulling te geven aan actieve openbaarmaking
Om vorm te geven aan deze doelstelling, neemt RDDI in de implementatiefase de rol van facilitator.
Centraal staan de volgende activiteiten:


Bron: Informatie Huishouding op 9 maart 2021.

Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
LogIn
Een link is een pagina,
een link is een hoofdstuk,
een link is een externe website,
een link is een download.
© Dwarsligger.org, overname met bronvermelding toegestaan,
tenzij anders aangegeven.
Ron's CMS versie 210305a
Samengesteld in
Inhoud grootte
Aangemaakt op
Aangepast    op
21439 µsec.
13779 bytes
09 mrt 2021
15 mrt 2021