U bevindt zich in
Wet Open Overheid
DWARSLIGGER
HoofdstukkenHoger Menu Pagina's Start Actieplan Open Overheid Actieplan Open Aanpak Actieplan Open Contact Actieplan Open Data Actieplan Open Verantwoording Aangenomen en Gecompenseerd Brief van Min. BiZa K.H. Ollongren Initiatiefvoorstel 29 okt 2020 Kosten Gecompenseerd Regeer Akkoord 2017 Samenvatting Advies WOO WOO Toekomst WOO koopoverheid Wet Open Overheid Bestandenweb ActieplanOpenOverheid v5.pdf
WOO koopoverheid

Woo (Wet open overheid)
De Wet open overheid (Woo) is een initiatiefwet uit 2012, die tot doel heeft om één transparante overheid en verantwoording van de overheden te bevorderen, door overheden te verplichten zo veel mogelijk informatie in een vroegtijdig stadium actief openbaar te maken.

De wet moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar en eenvoudig te ontsluiten is.

Deze wet moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar en eenvoudig te ontsluiten is.
Kritische burgers en journalisten krijgen hierdoor voortaan meer en makkelijker toegang tot informatie, wat een beter functionerende democratie bevorderd.
Deze wet of een opvolger daarvan, vervangt op termijn de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Het wetsvoorstel is in april 2016 door de Tweede Kamer aangenomen.
In januari 2019 is de Wijzigingswet Wet open overheid bij de Tweede Kamer ingediend.
De Eerste Kamer heeft de behandeling opgeschort om ruimte te geven voor nader onderzoek naar de impact van de wet voor overheden.
De verwachting is dat in de loop van 2020 wordt besproken in het parlement.

Fasering Woo (tijdspad onder voorbehoud)
Wanneer de wet volledig in werking treedt dienen de volgende informatie categorieën binnen 14 dagen na vaststelling verplicht openbaar gemaakt te worden (voor de fasering van de Woo zie afbeelding hierboven).
 1. Wet- en regelgeving
  1. Wetten en andere algemeen verbindende voorschriften.
  2. Overige besluiten van algemene strekking.
  3. Ontwerpen van wetten, andere algemeen verbindende voorschriften en overige besluiten van algemene strekking waarover een extern advies is gevraagd.
 2. Organisatiegegevens
  1. Inzicht in de organisatie en werkwijze van het bestuursorgaan, waaronder de taken en bevoegdheden van de organisatieonderdelen.
  2. De bereikbaarheid van de organisatie en haar onderdelen en de wijze waarop een verzoek om informatie kan worden ingediend.
 3. Raadstukken
  1. Vergaderstukken en verslagen van de Kamers, de verenigde Staten-Generaal en hun commissies, provinciale staten, gemeenteraden en algemene besturen van waterschappen, en hun commissies, inclusief ter behandeling ingekomen stukken.
 4. Bestuursstukken
  1. Agenda’s, besluiten en besluitenlijsten van vergaderingen van de ministerraad, gedeputeerde staten, colleges van burgemeester en wethouders en dagelijkse besturen van waterschappen.
 5. Stukken van adviescolleges
  1. Adviezen van adviescolleges of - commissies, alsmede de adviesaanvragen en –voorstellen.
 6. Convenanten
  1. Convenanten, beleidsovereenkomsten en andere soortgelijke afspraken van de organisatie met een of meer wederpartijen
 7. Jaarplannen en -verslagen
  1. Jaarplannen en jaarverslagen van bestuursorganen inzake de voorgenomen uitvoering van de taak of verantwoording van die uitvoering.
   Jaarplannen inclusief begroting. Alleen het jaarplan en jaarverslag van de organisatie als geheel valt onder de verplichting.
 8. Wob/informatieverzoeken
  1. De inhoud van de schriftelijke Wob verzoeken, van de schriftelijke beslissingen op die verzoeken en, behouden bij gehele afwijzingen, de daarbij verstrekte informatie.
 9. Onderzoeken
  1. Onderzoeken naar de wijze van functioneren van de eigen organisatie en onderzoeken ter voorbereiding of evaluatie van beleid, inclusief uitvoering, naleving en handhaving.
 10. Beschikkingen
  1. Beschikkingen behoudens uitzonderingen.

Bron: KoopOverheid op 12 december 2020.

Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
LogIn
Een link is een pagina,
een link is een hoofdstuk,
een link is een externe website,
een link is een download.
© Dwarsligger.org, overname met bronvermelding toegestaan,
tenzij anders aangegeven.
Ron's CMS versie 210305a
Samengesteld in
Inhoud grootte
Aangemaakt op
Aangepast    op
24287 µsec.
11097 bytes
12 dec 2020
12 dec 2020