DWARSLIGGER

Dit is onzichtbaar

Index

Artikel 1 Verplichting tot eerbiediging van de rechten van de mens
TITEL I. RECHTEN EN VRIJHEDEN
Artikel 2 Recht op leven
Artikel 3 Verbod van foltering
Artikel 4 Verbod van slavernij en dwangarbeid
Artikel 5 Recht op vrijheid en veiligheid
Artikel 6 Recht op een eerlijk proces
Artikel 7 Geen straf zonder wet
Artikel 8 Recht op eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven
Artikel 9 Vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst
Artikel 10Vrijheid van meningsuiting
Artikel 11Vrijheid van vergadering en vereniging
Artikel 12Recht te huwen
Artikel 13Recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel
Artikel 14Verbod van discriminatie
Artikel 15Afwijking in geval van noodtoestand
Artikel 16Beperkingen op politieke activiteiten van vreemdelingen
Artikel 17Verbod van misbruik van recht
Artikel 18Inperking van de toepassing van beperkingen op rechten
TITEL II. EUROPEES HOF VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS
Artikel 19Instelling van het Hof
Artikel 20Aantal rechters
Artikel 21Voorwaarden voor uitoefening van de functie
Artikel 22Verkiezing van rechters
Artikel 23Ambtstermijn en ontheffing uit het ambt
Artikel 24Griffie en rapporteurs
Artikel 25Hof in voltallige vergadering bijeen
Artikel 26Alleenzittende rechters, comités, Kamers en Grote Kamer
Artikel 27Bevoegdheden van de alleenzittende rechters
Artikel 28Bevoegdheden van comités
Artikel 29Beslissingen van Kamers inzake ontvankelijkheid en gegrondheid
Artikel 30Afstand van rechtsmacht ten gunste van de Grote Kamer
Artikel 31Bevoegdheden van de Grote Kamer
Artikel 32Rechtsmacht van het Hof
Artikel 33Interstatelijke zaken
Artikel 34Individuele verzoekschriften
Artikel 35Voorwaarden voor ontvankelijkheid
Artikel 36Tussenkomst door derden
Artikel 37Schrapping van de rol
Artikel 38Behandeling van de zaak
Artikel 39Minnelijke schikkingen
Artikel 40Openbare zittingen en toegang tot de stukken
Artikel 41Billijke genoegdoening
Artikel 42Uitspraken van Kamers
Artikel 43Verwijzing naar de Grote Kamer
Artikel 44Einduitspraken
Artikel 45Redenen die aan uitspraken en beslissingen ten grondslag liggen
Artikel 46Bindende kracht en tenuitvoerlegging van uitspraken
Artikel 47Adviezen
Artikel 48Bevoegdheid van het Hof met betrekking tot adviezen
Artikel 49Redenen die aan adviezen ten grondslag liggen
Artikel 50Kosten van het Hof
Artikel 51Voorrechten en immuniteiten van de rechters
TITEL III. DIVERSE BEPALINGEN
Artikel 52Verzoeken om inlichtingen van de Secretaris-Generaal
Artikel 53Waarborging van bestaande rechten van de mens
Artikel 54Bevoegdheden van het Comité van Ministers
Artikel 55Uitsluiting van andere wijzen van geschillenregeling
Artikel 56Territoriale werkingssfeer
Artikel 57Voorbehouden
Artikel 58Opzegging