DWARSLIGGER

Dit is onzichtbaar

Index

Wet open overheid
De Wet Open Overheid (Woo) is als een initiatiefwetsvoorstel begonnen.
Het voorstel werd in 2012 ingediend door de politieke partijen GroenLinks en D66.
De wet is bedoeld om overheden en semi-overheden transparanter te maken en moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is.
Als de Woo van kracht wordt, vervangt deze wet de Wob (Wet openbaarheid van bestuur).
Het grote verschil tussen het initiatiefwetsvoorstel Woo en de huidige Wob betreft de actieve openbaarmaking van overheidsinformatie.
Voor passieve openbaarmaking (openbaarmaking op verzoek) volgt dit initiatiefwetsvoorstel vrijwel geheel de Wob.

Kosten
Op 19 april 2016 stemde de Tweede Kamer in met het initiatiefwetsvoorstel open overheid (Woo).
Maar omdat er zorgen waren over de kosten en de uitvoerbaarheid van de wet, is er in opdracht van de toenmalig minister van BZK (Stef Blok), een impactanalyse uitgevoerd.
De Eerste Kamer besloot de behandeling van de Woo aan te houden totdat de impactanalyse was afgerond.
Dat was in juni 2017 het geval; met als conclusie dat de Woo onuitvoerbaar was en te hoge kosten met zich meebracht.

Invoering
De Woo is inmiddels aangepast.
De behandeling van het wetsvoorstel wordt na de zomer van 2020 verwacht.
Als het wetsvoorstel wordt aangenomen zal de Woo waarschijnlijk in 2022 in werking treden.
De jaren daarna moeten steeds meer soorten overheidsinformatie actief openbaar worden gemaakt.
Omdat dit veel werk en aanpassing van systemen kost, gebeurt dit in kleine stapjes.
Meer informatie hierover is onder andere te vinden op de website van de Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI).

Toezicht
Onderdeel van de Woo is ook een adviescollege dat zal toezien op de informatiehuishouding van het rijk en decentrale overheden.
Nu is het vaak lastig informatie te vinden, omdat overheidsorganisaties deze niet altijd even goed op orde hebben.
De Woo bepaalt dat dit moet veranderen en dat overheidsorganisaties (ministeries, maar ook gemeenten, provincies en waterschappen) dit op orde moeten brengen.
Het adviescollege moet erop toezien dat dit ook daadwerkelijk gebeurt.

Bron: DigitaleOverheid op 13 december 2020.